Høring på utvidelse av snøskuterledene i Åsnes – Nei til nedbygging av friluftsområder og natur

vinter i skogen, Kristian Botten Pedersen

Vi i Åsnes Venstre tar til orde for å ikke tillate nye leder på kryss og tvers Skjeppåsberget i Gjesåsen. Området er sammen med Kjølaberget vektet som de viktigste friluftsområdene vi har i kommunen, da de blir mye brukt til turformål hele året rundt, også vinterstid. Naturnære områder hvor vi kan søke fred og ro i en ellers stadig mer hektisk hverdag er svært viktig for folkehelsen vår. Både fysisk og mentalt. Folkehelse er et viktig tema kommunestyret i Åsnes har satt som overordna fokusområde for framtida, da vi er godt kjent med at vi skårer lavt på vår folkehelseprofil. Dersom det tillates snøskuterkjøring i disse områdene, vil mange turgåere slutte å gå der og bidra til at mange er mindre aktive i sine nærområder og i sin hverdag.

Man kan argumentere for at Skjeppåsen er stor nok for både friluftsinteresserte og motorisert ferdsel på snøskutere. Utfordringen er imidlertid at de foreslåtte ledene går på stier som brukes aktivt, som opp til Skjeppåshytta som er det naturlige turmålet for turgåere. Dette vil føre til at det oppstår unødvendige konflikter.

Dersom det åpnes for en dobling av antall km snøskuterleder nå, tror vi at det snart vil komme nye søknader med ønsker om mer utvidelse andre steder i kommunen. Vi mener det er bedre å holde på det som er opparbeidet i dag, og utvikle det fremfor nedbygging av nye områder. Hvor vil dette ellers stoppe?

Et annet viktig spørsmål vi bør stille i denne sammenheng er om å tillate mer motorisert ferdsel i naturen vår er riktig grep nå som FN slår kode rød for jordkloden vår. Åsnes har sammen med de andre kommunene i Kongsvingerregionen uttalt at vi skal bidra for å senke klimagassutslipp, og å ta bedre vare på naturen vår. En dobling av antall km med snøskuterleder er et stort steg i feil retning i så måte. Hvordan skal vi kunne forlange at andre tar ansvar om ikke vi også gjør det selv?

Vi i Åsnes Venstre har stor forståelse for at nystartede Færder camping ønsker å koble seg på leden som starter ved Losmyra i dag, og vil vurdere å støtte det forslaget. Vi er spente på å lese de andre høringsuttalelsene om dette.