Nei, Stian Frank, ekspropriasjonen er ikke i orden

I et svar til et tidligere innlegg fra Ingegjerd Sverre Smeby skriver Høyres Stian Frank om skolen på Tynsåk “Vi har også fått bekreftet gjentatte ganger at de juridiske forholdene rundt ekspropriering er i orden. Det vi har fått beskjed om er at det som gjenstår å avklare pris.”

Jeg kan ikke gå god for at politikerne i Eidsvoll ikke har mottatt slik informasjon fra kommunen, men den er antakelig ikke rett.

Hvor står saken om ekspropriasjon?

Grunneier har anket spørsmålet om lovlighet av ekspropriasjonen til Borgarting lagmannsrett og saken er berammet til midten av august neste år.

Når en dom ankes til lagmannsretten sendes anken med den ankende parts begrunnelse til motparten, slik at de kan uttale seg. Etter dette skal retten vurderer om saken skal tas til behandling i lagmannsretten eller ikke. Staten anførte i sitt tilsvar til grunneiers anke at utfallet var så sikkert at det ikke var grunnlag for behandling i lagmannsretten og at saken derfor burde vært avvist. Videre anførte staten at saken i realiteten kun handlet om pris. Det var derfor ikke grunnlag for å behandle saken i lagmannsretten fordi spørsmålet om pris skal avgjøres av skjønnsretten.

Etter at retten har mottatt anke og tilsvar skal tre fagdommere avgjøre om saken skal avvises eller tas til behandling i Lagmannsretten. Da saken nå er berammet innebærer dette at den foreløpige vurderingen, er at sakens utfall i noen grad er usikkert og at den ikke bare handler om pris.

Åpenhet og innsyn i saken:

Stian Frank skriver også “All dokumentasjon rundt dette ligger offentlige tilgjengelig på Eidsvoll Kommunes innsynsløsning, og dersom man ønsker ytterligere informasjon eller mener noe mangler så kan alle som vil be om mer innsyn i samme løsning.”

Dessverre er heller ikke dette helt rett. Det er flere årsaker til dette. Kommunen er ikke part i rettsprosessen om lovligheten av ekspropriasjonen og dokumentene knyttet til dette ligger derfor ikke på kommunens postliste. Heller ikke kommunikasjonen mellom kommunens advokat og grunneier føres som utgangspunkt i kommunens postliste. Videre har administrasjonen heller ikke gitt løpende informasjon til politikerne i møter som er protokollført. Kommunen har i tillegg ved flere tilfeller ført dokumenter i kommunens postliste lang tid etter at dokumentene er sendt eller mottatt.

Muligheten for forhåndstiltredelse og fastsettelse av pris:

Ved brev av 5. oktober 2021 har kommunen på grunnlag av kommunestyrets vedtak av 10. mars 2020 anmodet Statsforvalteren i Oslo og Viken om forhåndstiltredelse. Brevet inneholder opplysninger om behov for ytterligere grunnundersøkelser og at kommunen vil bli påført økte utgifter til entreprenør om forhåndstiltredelse ikke gis. Dette brevet ligger i kommunens postliste under overskriften “Hastesak – Anmodning om forhåndstiltredelse” Behandlingen av anmodningen er nå overført Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling.

Til slutt kan det opplyses at kommunen den 31. august 2021 på nytt har begjært skjønn for fastsettelse av pris ved Romerike og Nedre Glåmdal tingrett som skjønnsrett. Dette i en situasjon hvor lagmannsrettens forhåndsvurdering er at retten til ekspropriasjon av deler av arealet er usikker.

Av Knut Bakkehaug, leder Eidsvoll Venstre

(Innlegget stod i EUB. På nett 16.11 2021)