Kråkhaugen: Vei i dagen – helt borti natta!

Venstre vil ha tunnel gjennom Kråkhaugen, og fremmet forslag om det da saken ble behandlet 27.august 2020, men tapte. 12 bystyremedlemmer støttet vårt forslag. Saken gjelder parsell for ny innfartsvei i området Vikansvingen- Kontrollplassen på Nordlandet. Statsforvalteren fremmet innsigelser mot bystyrets vedtak om vei i dagen. Tre departementer støttet innsigelsen, men Kommunaldepartementet som har siste ordet, har brev av 24.1.22 gitt tilkjenne sin støtte til bystyrets vedtak. Venstre stilte spørsmål til ordfører om saken i bystyremøtet 27.01.22

Leserbrev publisert i tk.no 09.02.22,
skrevet av Ragnhild Helseth og Asgeir Bahre Hansen, Venstres bystyregruppe

Kråkhaugen: Vei i dagen – helt borti natta

Venstre fikk anledning til å stille spørsmål til ordfører om Kråkhaugen i bystyremøtet 27.01.22. Bakgrunnen var nyheten om at Kommunal- og distriktsdepartementet på vegne av regjeringen sier ja til alternativet med ny vei i dagen framfor tunnel. Saken har, etter innsigelser fra statsforvalteren, vært på høring i fem departementer.

Ordfører refererte i sitt svar til brevene fra de respektive departementer, og viste også til møter avholdt for å belyse og drøfte saken. Brevene er åpent tilgjengelige for innsyn på Kristiansund kommune sin postliste.

Teknokratene har vunnet fram
Samferdseldepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet støtter ikke innsigelsene fra statsforvalteren, og begrunner sine vurderinger kun på teknokratiske premisser om samfunnsnytte og kostnader, når de i sitt brev av 24.1.22 gir til kjenne sin støtte til bystyrets vedtak. Venstre finner grunn til å sette nærmere søkelys på behandling saken om innfartsvei RV 70 strekningen Vikansvingen-Kontrollplassen.

Venstre for tunnel som sikrer friområder
Venstre vil ha tunnel gjennom Kråkhaugen, og fremmet forslag om det da saken ble behandlet 27.august 2020, men tapte. 12 bystyremedlemmer støttet vårt forslag.

Flertallet i Bystyret ville altså ha vei i dagen, over et friområde som ligger omkranset av barnehage, barneskole, ungdomsskole, behandlingsinstitusjon, sykehjem, eldreboliger og tettbebyggelse med bolighus. Midt mellom her skal åpen skjæring sprenges ut. Sparte bompenger er eneste begrunnelse.

Tre av fem departementer setter barn og unge og friluftsliv først
Statsforvalteren meldte innsigelser av hensyn til friluftsliv og barn og unge sine interesser. Tre departementer støtter innsigelsene, alle med begrunnelse innenfor hensynsområder barn og unge, helse, friluftsliv og miljø.

Barne- og familiedepartementet sier at kommunens argumentasjon virker som et forsøk på å nedjustere områdets verdi som aktivitetsområde for barn og unge.
Helse- og omsorgsdepartementet sier i sitt svar om Kråkhaugen at deres oppfatning av å anlegge vei i dagen svekker kvalitet og sammenhenger for alltid i dette nærfriluftsområdet, og at det ikke er bærekraftig.
Klima- og miljødepartementet vurderer at realisering av planene med vei i dagen, vil bygge ned og kraftig forringe verdien av grøntområdet Kråkhaugen til friluftsliv og rekreasjon. De viser til at Kråkhaugen fikk verdsetting som svært viktig friluftsområde i 2019, men at dette ble tatt ut etter politisk vedtak i desember 2020.

Kortsiktigheten vant fram i to departement
Samferdselsdepartementet støtter alternativ 2 med vei i dagen. Differansen i drift- og vedlikehold er avgjørende for at Samfunnsdepartementet støtter Statens vegvesen sin anbefaling og viser til SVV sin begrunnelse.

Kommunaldepartementet har siste ordet i slike saker, og de konkluderer med at det må legges vekt på at den samfunnsøkonomiske nytten er langt høyere for vei i dagen enn for tunnel, og godkjenner med den begrunnelse kommunalt vedtak med alternativ 2.

Bærekraftmålene gjelder ikke!
Venstre konstaterer at Kommunal- og distriktsdepartementet kun har tatt hensynet til kroner og øre slik også Samferdselsdepartementet har gjort. Teknokratene har vunnet. Bærekraftmålene, hvor er de?!

Venstre mener at en utbygging med vei i dagen er i strid med bærekraftmålene i Kommuneplanen for Kristiansund, der det blant annet står at –«Den nærheten vi har til våre friluftsområder er unik. Disse områdene kan benyttes både til rekreasjon, lek, aktivitet og behandling. Kristiansund må fortsatt ta vare på disse friluftsområdene og gjøre de tilgjengelig for alle.»

Det er sørgelig at vi i saken om innfartsvei har et vedtak som kun er begrunnet i penger, og hopper bukk over alt som vi har sagt og vedtatt om hvor viktig hensynet til natur og miljø er. Vei i dagen trumfer tunnel gjennom Kråkhaugen fordi det koster mindre i bompenger for oss som er voksne nå. Hva med å se framover til neste generasjon?
Venstre mener at vei i dagen besluttet i 2022 er helt bort i natta sett i et framtidsperspektiv.

Hvem nedgraderte verdsetting av Kråkhaugen?
Med henvisning til opplysningene i brevet fra Klima- og miljødepartementet krever Venstre å få svar på hvilket politisk organ i Kristiansund det var som i 2020 fattet politisk beslutning om å nedgradere verdsettingen av Kråkhaugen som svært viktig friluftsområde. Hvilket dokument be det tatt ut av, hva er ordlyden og når skjedde det?

Vi kan lese i Tidens Krav at 25 boliger må rives for å realisere vei i dagen gjennom Kråkhaugen, og det som resultat i tillegg til at friområder forringes for alle som bor og har sitt virke i området. Nå begynner konsekvensene å komme i dagen.

Ragnhild Helseth
Asgeir Bahre Hansen
Venstres bystyregruppe

Vei i dagen – helt borti natta. Leserbrev tk.no 09.02.22