Uttalelse: Nasjonal oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn

Foto: colourbox.com

Under helgens fylkesårsmøte vedtok Rogaland Venstre søndag 13.mars en uttalese om nasjonal oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn.

Det finnes etter hvert flere eksempler på mennesker som søker erstatning for tapt barndom fra kommuner i hele landet. Dette dreier seg både om mennesker som har blitt utsatt for feilaktige tiltak av barnevernet og om saker hvor barnevernet har unnlatt å gripe inn da de burde. Noen kommuner har egne oppreisningsordninger for dette mens andre kommuner har hatt det tidligere, men har nå avviklet disse. I flere tilfeller må de som søker erstatning gå rettens vei for å fremme sitt krav. Dette er tunge prosesser for den enkelte som innebærer betydelig psykisk og økonomisk belastning.

De ulike ordningene og fremgangsmåtene i landets kommuner fører til at denne typen saker behandles ulikt landet over. Det er behov for et samordnet regelverk som bidrar til en rettferdig behandling av den enkelte og som gjør det mer oversiktlig å finne ut av egne rettigheter. Mange av kommunene har gjort seg forskjellige erfaringer med denne typen saker. Det bør derfor innledningsvis innhentes erfaringer fra kommunene for å sørge for at ordningen favner flest mulig og fremstår rettferdig.

Mange av de som har opplevd offentlig omsorgssvikt er tydelige på at det viktigste er å bli trodd og møtt av kommunen som har sviktet dem. Det er derfor viktig at den enkelte kommune møter de det gjelder og gir dem en reell oppreisning der den enkelte får en unnskyldning fra kommunen.

Rogaland Venstre vil:

  • Etablere et pilotprosjekt som samler erfaringer fra de ulike oppreisningsordningene med sikte på å etablere et samlede nasjonale retningslinjer
  • Etablere en nasjonal oppreisningsordning der ofre for offentlig omsorgssvikt får bistand til å kjøre sin sak
  • KS bes om å være en aktiv pådriver for å få på plass en slik ordning i alle landets kommuner
  • Statsforvalteren i hvert enkelt fylke blir behandlingsinstans for sakene.
  • Erstatning og oppreisning gis hos den/de enkelte som statsforvalteren finner at har sviktet.