Svar fra ordfører på spørsmål fra Venstre om behov for sikring i Øvervågen

Øvervågen Kristiansund, situasjonsbilde 1.september 2022, Foto: Ragnhild Helseth

-Hva kan gjøres for å sikre området ved den gamle fabrikkbygningen til Grip maling?
Ordfører besvarte spørsmål fra representant Ragnhild Helseth (V) i bystyrets møte 1.september. Et tydelig svar fra ordfører ble gitt om krav til fjerning av sekker. Mere vagt hva som er vurdert av tiltak når det gjelder krav om utbedring skader på den gamle fabrikkbygningen

SVAR FRA ORDFØRER GITT I BYSTYRET 1.SEPTEMBER:

Sekker med farlig avfall
Ordfører sier i sitt svar om miljø og masse, altså det gjelder sekkene som inneholder sand etter sandblåsing, så gjennomførte Statsforvalter inspeksjon 28.6.22. Tre dager senere kom vedtak om tvangsmulkt hvis ikke Statsforvalter innen 15.9.22 mottar skriftlig melding fra eier om at det er ryddet opp.

Om spørsmålet gjeldende den gamle fabrikkbygningen og sikkerhet, er svaret mere vagt fra ordfører. -Når det gjelder det bygningsmessige, så er det dels en skjønnsmessig vurdering, svarer ordfører. Loven sier at eier plikter å holde byggverk og installasjoner vedlike så det ikke oppstår fare for skade eller vesentlig ulempe for personer, eiendom eller miljø.

Videre svarer ordfører at kommunen kan på eget grunnlag pålegge sikring og igangsetting, men det er ikke gjort i dette tilfellet. Kommunalteknikk har vært og sett på bygget. Men det er litt opp til organisasjonen ift den bygningsmessige biten der å vurdere om det er en faktisk fare for omgivelsene.

Tillegg fra Ragnhild Helseth i møtet etter ordfører sitt svar:
Ordfører. Jeg er veldig glad for svaret konkret når det gjelder sekkene med sand etter sandblåsing.

Det bygningsmessige kan jeg tenke meg at kommunen konkret gjør en nøyere vurdering og eventuelt pålegger eier av det gamle fabrikkbygget å utbedre, særlig det som er vist til på bildet – en vegg som er rett ved Vågen parsellhage. Det er også mange som passerer på sjøsida foran fabrikkbygget, et typisk tråkk mange bruker når en skal ta korteste vei. Ungdommer som har vært på skatebanen tar den snarveien, har jeg blitt fortalt.

Gjengivelsen av svar basert på videoopptak fra bystyret 1.9.22 på Kristiansund kommune sin hjemmeside:Videoopptak bystyret 1.9.22 Kristiansund

Spørsmål til ordfører fra representant Ragnhild Helseth (V)

Jeg ønsker å stille spørsmål til ordfører i bystyrets møte 1.september 2022 ang behov for sikring i området ved den gamle fabrikkbygningen i Øvervågen tilhørende til Grip Maling.

Hva kan gjøres for å sikre området ved den gamle fabrikkbygningen til Grip maling?

Bakgrunn for spørsmålet

Ved hjelp både av midler fra Byen som regional motor, kommunen, Nordmøre museum og frivillig innsats, er området i Øvervågen blitt betydelig forskjønnet de siste åra og gjort attraktivt for alle aldersgrupper med etablering av skatebane, parsellhage og opprusting av uteområdet ved museumskafeen Patrick Volckmar. Barn, unge og voksne har sin ferdsel der.

Kafeen og Vågen parsellhage ligger inntil den gamle fabrikkbygningen til Grip maling.

Fabrikkveggen som står nær Vågen parsellhage og Kaffebrenneriet er i dårlig forfatning. De som oppholder seg rundt der er redd veggen skal falle ned og forvolde skade.
Det er også bekymring for sekkene som står lagret på nordsiden av fabrikkbygningen, om hvorvidt de inneholder farlige stoffer.

Jeg er blitt kontaktet fra innbyggere om spørsmålet, og det diskuteres også på Facebook.
Jeg har fått tilsendt bilder, både av skade på vegg, og av sekker som er lagret.
Legger ved bildene her.

Ragnhild Helseth
Gruppeleder Venstre

Øvervågen. Skade på vegg
Øvervågen i Kristiansund