Bedre sent enn aldri

Hvorfor har det vært så lite fokus på kommunens aller svakest stilte?

EUB kan fortelle om tårer fra talerstolen i kommunestyret, og enstemmige vedtak om hjelpe de som sliter mest økonomisk i kommunen vår. Det er grunn til å takke APs Hege Svendsen som tok opp kommunens underregulering av satsene for sosialhjelp i Eidsvoll og Høyres Christoffer Nyborg for hans følelsesladde innlegg som medførte ekstra penger til matutdelingen ved Mago B. Det er mulig at det er økningen i strømprisen som har fått kommunestyret til å innta en mer sosial profil, ved å bevilge penger «over bordet» (altså utenfor den ordinære behandlingen av budsjett) til utdeling av mat og en økning av sosialhjelpssatsene.

Eidsvoll har i flere år hatt den uvanen å underregulere sosialhjelpssatsene i forhold til statens anbefalte satser, uten at det har skapt gråtkvalte innlegg fra kommunestyrets talerstol.

Den 24. april 2015 kritiserte jeg på vegne Venstre i et innlegg i EUB, AP for å ha bidratt til underregulering av sosialhjelpssatsene i Eidsvoll for 2016.

I budsjettforslaget for 2017 hadde rådmannen foreslått å ikke øke satsene for sosialhjelp, men beholde disse lik de anbefalte satsene for 2016. Venstre foreslo å øke satsene i henhold til økningen i de statens anbefalte satser og la inn penger til dette i partiets forslag til budsjett. Forslaget ble nedstemt i kommunestyret.

Ved budsjettbehandlingen for 2018 kritiserte Venstre på nytt kommunens underregulering av sosialhjelpssatsene i Eidsvoll, men godtok Rådmannens forslag om en økning av satsene – selv om økningen ikke innebar at Eidsvoll nådde opp til de anbefalte satsene.

I et innlegg på Lesernes EUB 11.desember 2018 satte jeg underreguleringen av sosialhjelpssatser i sammenheng med at kommunestyret ikke ville innføre eiendomsskatt i Eidsvoll: «Venstre ønsker i utgangspunktet at Eidsvoll følger statens anbefalte satser for sosialhjelp. Ved kommunestyrets vedtak om budsjett og handlingsplan for perioden 2018 til 2021 ble det vedtatt at satsene ikke økes i 2018. Ved ikke å innføre eiendomsskatt skjermes boligeierne i Eidsvoll. Dersom man i samme budsjett skal gå inn for en underregulering av sosialhjelpssatsene vil kommunens aller svakeste være med å betale prisen for at boligeierne skal slippe eiendomsskatt.”

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2019 foreslo Venstre i likhet med AP, SP, SV og MDG at satsene for sosialhjelp skulle økes med 2,8 prosent og la inn ekstra midler til dette. I tillegg ba Venstre om at administrasjonen skulle legge fram en sak på hvordan en kunne sikre at barnetrygden ikke ble tatt inn i beregningen av inntekt ved vurderingen av behovet for sosialhjelp. Dette forslaget manglet 1 stemme på å bli vedtatt. De som stemte mot var Høyre, FrP og SP.

Dette var det siste budsjettet kommunestyret vedtok før valget i 2019. Ved valget mistet Venstre plassen i kommunestyret. Andre partier kunne løftet temaet i denne perioden, men det er altså først noen måneder før periodens siste budsjett kommer til behandling at kommunestyret nå enstemmig vedtar det Venstre har jobbet for siden 2016.

Det er bra EUB fokuserer på de folkevalgtes hjertevarme, men kanskje burde det også vært stilt noen kritiske spørsmål: Hvorfor har kommunestyret i Eidsvoll i årevis sørget for at Eidsvoll ligger under normen for sosialhjelpssatser? Hvorfor har det vært så lite fokus på kommunens aller svakest stilte?

Knut Bakkehaug, leder Eidsvoll Venstre

(innlegget har vært publisert i EUB)