Venstre løfter frem bygningsvern, arkitektur og kystkultur

Milnbrygga, Kristiansund, Foto: Ragnhild Helseth

Formålet med Stiftelsen Kristiansund museum, arbeidet som ligger på vent som gjelder revidering av Bryggeplan, formål Stiftelsen Norsk kystkultursenter og oppgaver som gjelder bygningsvern må sees i sammenheng. Venstre fikk støtte i bystyret der vi ber om at det fremmes en egen sak. Det var som del av behandling av sak 79/22 Stiftelsen Nordmøre museum. Rekonsolidering, omstilling, nye muligheter at vårt tilleggsforslag kom med i vedtaket

Nordmørsmusea as er nå endelig vedtatt etter at bystyret i Kristiansund kommune behandlet saken i møtet sist torsdag. Vedtaket innebærer en betydelig overdragelse av eiendom til det som har fått navnet Stiftelsen Kristiansund museum.

-Venstre ser muligheten til å se denne endringen i sammenheng med vedtatte mål i gjeldende Kunst- og kulturplan om å bevare arkitektur fra ulike tidsepoker i Kristiansund og avklaringer om Norsk kystkultursenter sin videre skjebne, sa Ragnhild Helseth da saken var til behandling i bystyret 29.09.22. Venstre foreslo et tilleggspunkt i kommunedirektørens innstilling og fikk det gjennom så godt som enstemmig, mot en stemme.

Kunst- og kulturplana sier følgende om tiltak bygningsvern: Bevare arkitektur fra ulike tidsepoker som Gjenreisningsbyen, Innlandet, Vågen og Grip. (s.21)

Tilleggsforslag fra Venstre som gikk gjennom i bystyret 29.09.22:

Nytt punkt 9.
Bystyret ber om en egen sak der det sees i sammenheng formålet med Stiftelsen Kristiansund museum, arbeidet som ligger på vent som gjelder revidering av Bryggeplan, formål Stiftelsen Norsk kystkultursenter og bygningsvern . Det henvises til gjeldende Kunst- og kulturplan der det er vedtatt som mål i handlingsplanen at Kristiansund kommune skal: Bevare arkitektur fra ulike tidsepoker som Gjenreisningsbyen, Innlandet, Vågen og Grip.(s.21)

Som begrunnelse for tilleggsforslaget viste Helseth til gjeldende planverk og saker som angår bygningsvern som trenger avklaringer.

Hun henviste til følgende vedtatt tiltak i handlingsplan i Kommunedelplan kunst og kultur 2012-2020 der det står -Bevare arkitektur fra ulike tidsepoker som Gjenreisningsbyen, Innlandet, Vågen og Grip.(s.21).

Det er fremdeles denne planen som er den gyldige. Ny kunst- og kulturplan er under arbeid. Av de punktene i handlingsplan som ennå ikke er i mål, så vil Venstre at punkt gjeldende arkitektur fra ulike tidsepoker tas med videre og forventer at det utarbeides en temaplan som omfatter bygningsvern og arkitektur.

Det kan være verdt å nevne at dette vil gjelde bygningsvern i hele kommunen slik revidering av Bryggeplan omfatter, og Tahitibrygga som har særlig oppmerksomhet rettet mot seg både pga av sin beliggenhet og vel så mye som betydning for generelt bygningsvern.

Kommunedelplan Kunst- og kultur 2012-2022