Ny Vilberg barneskole, syv år med fortielse, fornektelse og løgn

Som leserne sikkert vet etter utallige innlegg i EUB om den nye skolen på Vilberg, ble det i april 2015 vedtatt at denne skulle ligge på Tynsåkjordet.

Flertallet av AP, Høyre og Frp har siden vedtaket tviholdt på at dette var det beste og senere også billigste og raskeste alternativet for å få en ny og funksjonell skole til erstatning for dagens Vilberg barneskole.

Hver gang andre offentlige instanser eller grunneier har bidratt til ny behandling av saken har alltid svaret vært det samme det er billigst og raskest og bygge på Tynsåk, og snart er alle utfordringer løst.

Sommeren 2021 fattet kommunestyret i lukket møte vedtak om at administrasjonen skulle inngå en totalentreprise med en fastpris for prosjektering og bygging av skolen. Dette ble gjort uten at dette alternativet fulgte med saksframlegget til kommunestyret, og uten at flertallet av representantene hadde sett dokumentene til anbudskonkurransen som lå til grunn for de tilbudene kommunen hadde mottatt. Kommunestyret vedtok i realiteten over bordet inngåelse av en kontrakt verdt flere hundre millioner kroner. Dette uten at en rekke problemer var avklart. Nå kommer disse problemene til overflaten.

Våren 2022 mottok kommunen en innsigelse på forslaget til detaljregulering som entreprenøren hadde fått utarbeidet, med dét resultat at entreprenøren måtte lage et nytt utkast. Dette nye utkastet ligger ute til høring med, frist til 3. desember 2022.

Sist uke behandlet Utvalg for teknisk og byggeprosjekter (som vanlig) kommunens byggeprosjekter. I protokollen kan Eidsvolls innbyggere lese: “Møtet ble lukket for deler av orienteringen på Vilberg skole. Jfr off. l § 23.”

Den 20. oktober 2022 mottok kommunen et brev med overskriften “Bekymringsmelding vedrørende gjennomføring av prosjekt Nye Vilberg skole”. Avsender framkommer ikke, men jeg er kjent med at avsender er entreprenøren som har inngått kontakt om prosjektering og bygging av skolen. Brevet er unntatt offentlighet iht. Offentlighetsloven paragraf 23, tredje ledd. Denne bestemmelsen lyder “Det kan gjerast unntak frå innsyn for tilbod og protokoll etter regelverk som er gitt i medhald av anskaffelsesloven, til valet av leverandør er gjort.” Kontrakten er inngått i 2021 og hjemmelen som er benyttet gir derfor ikke grunnlag for å unnta brevet fra offentlighet.

Onsdag 26.oktober var det møte i formannskapet. Ved starten av møtet tok ordfører Hege Svendsen ordet og opplyste at hun ønsket å orientere om to saker, og at hun ønsket at disse ble tatt opp i lukket møte. Da hun ikke klare å fortelle hvorfor sakene skulle lukkes opplyste konstituert rådmann det var begrunnet i «personvern». På spørsmål om hjemmel svarte ordfører at lukkingen var hjemlet i paragraf 11-5 a og b. Den aktuelle bestemmelsen i kommuneloven lyder: “Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

a) Hensynet til personvern krever av møtet skal lukkes

b) Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentleglova hvis det hadde stått i et dokument.”

Når man ser dette i sammenheng er det vanskelig å tro annet enn at orienteringene som ble gitt i formannskapets møte var tett knyttet til brevet kommunen har mottatt med bekymring vedrørende gjennomføring av bygging av ny Vilberg barneskole. Med utgangspunkt i de hjemlene som er angitt kan det også med stor grad av sikkerhet konkluderes med at kommunen har mottatt et krav eller varsel om mulig krav av økonomisk art utover det som ligger i fastprisavtalen. saken. Dette kan være tilleggskostnader eller i verste fall et signal om at entreprenør ønsker seg ut av kontrakten.

Nei alt går ikke som det skal med bygging av ny Vilberg barneskole.

Knut Bakkehaug, leder Eidsvoll Venstre

(Innlegg publisert i EUB)