Deltagelse, demokrati og ytringsfrihet til jul

Juleønsker. Illustrasjon, Foto: Ragnhild Helseth

Vi er i slutten av 2022 og nær innledningen til valgåret 2023. For Venstre har kampen for frihet og demokrati alltid vært grunnleggende i vår politikk. Sikre at alle deltar i de beslutninger som gjelder våre liv, både de som påvirker hverdagen og de store spørsmål. Som en ønskeliste til jul vil vi liste opp noen punkter vi mener er vesentlige i forberedelsene til valg, som viktige saker å ta inn i partiprogram og som nødvendig å virkeliggjøre i vår politikk.

Må sikre demokratiopplæring
Forholdene for ytringsfrihet er gode for de fleste i vårt land, men ikke bra nok for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det viser rapporten som Ytringsfrihetskommisjonen la frem i august 2022. Alle uansett funksjonsvariasjoner skal kunne delta.

Informasjon som formidles fra kommunen må ha en form som oppfyller krav til klart språk og universell utforming. Sakspapirer til kommunestyrer må formidles slik at innbyggeren klarer å orientere seg og deltagelse blir reell. Fremmedspråklige bosatt i kommunen må sikres lik tilgang til informasjon.

Barn og unge må sikres god demokratiopplæring gjennom skole og organisasjonsliv. De nye diskusjonsfora på sosiale medier gir oss utfordringer på hvordan debatter føres. Vi må hegne om arenaer som gir mulighet for god meningsutveksling, slik som åpne møter der mennesker møtes fysisk i en trygg og åpen form.

Livslang læring
Livslang læring er vesentlig for at alle skal oppleve å henge med både i diskusjoner som går i lokalsamfunnet og teknisk utvikling som gir nye måter å kommunisere på. Derfor er kurs og voksenopplæring veldig viktig å tilby som del av tilbud i kommunene våre. Særlig på vi påse at eldre blant våre innbyggere med innvandrerbakgrunn er delaktig.

Mer og mer av debatter skjer på sosiale medier og mindre i debatter der folk møtes ansikt til ansikt. Alt for ofte foregår debattene inne på nettsider som mere fungerer som ekkokammer enn som arena for å dele oppfatninger og øke innsikt. Mange skremmes fra å delta i debatter da ordskiftet til tider kan være ganske utfordrende. Dette er en utfordring for demokratiet både lokalt og i det store bildet.

Pådriver for godt ytringsklima
Venstre vil sikre et levende lokaldemokrati med å være en pådriver for et godt ytringsklima. Derfor vil Møre og Romsdal Venstre jobbe for at:

-deltagelse i debatter og innsikt i saker i kommunestyret være tilgjengelig for alle
-sikre et ytringsklima som fremmer meningsutveksling
-voksenopplæring blir gitt slik at enhver kan erverve eller vedlikeholde kunnskap
-våre innbyggere som er fremmedspråklige sikres plass i offentlig ordskifte
-all offentlig fysisk og digital infrastruktur utformes universelt
-at menneskerettigheter og ytringsfrihet forankres i kommunal virksomhet

Av Møre og Romsdal Venstre, fylkesstyret

 

Leserbrev TK 06.12.22: Deltagelse, demokrati og ytringsfrihet til jul