Rana Venstres alternative kommunebudsjett

Sirkulær økonomi
Foto: iStock

Rana Venstre la fram eget forslag til budsjett på årets siste kommunestyremøte. Under kan du lese innlegget fra gruppeleder Mats Hansen og se vårt helhetlige budsjettforslag

Ordfører.

For første gang denne perioden har Venstre valgt å legge frem et eget budsjett. Dette gjør vi for å vise at også partier med 1 representant kan arbeidet med budsjettet og fremme eget forslag, og for å vise hva våre løsninger for Rana er. Samtidig syns vi det er fint å utfordre de to litt for etablerte blokkene «posisjonen» og «opposisjonen». Vi har tross alt formannskapsmodellen, der samarbeid på tvers er langt vanligere enn parlamentarismens blokker. Jeg vil også skryte av posisjonen som var villige til å tverrpolitisk diskutere verbalforslagene og enes om forslag som er gode, uavhengig av hvem som fremmet dem.

Over til selve budsjettet, ordfører. I budsjettarbeidet vårt har vi prioritert barn og unge, en bedre sosial profil og styrking og omstilling i helse og omsorg. I investeringsbudsjettet bevilger vi penger til forlengelse av Sjøfronten ved Vitensenteret, flere gang- og sykkelveier og nye gatelys. Dette er grep som tar Rana framover, og som forbereder oss på veksten som kommer i kjølevannet av ny flyplass og batterifabrikken.

For helse og omsorg foreslår vi en engangsbevilgning i 2023 på 3 millioner for å bidra til omstillingsarbeidet og dempe noe av de økte kostnadene fra fastlegekrisen. Vi styrker også nedre del av omsorgstrappa og arbeidet med psykisk helse og rus.

For oppvekst og kultur setter vi av 4 millioner til å fortsette opptrappingen mot løpende barnehageopptak, et grep vi mener er viktig for å tiltrekke oss barnefamilier som vurderer å flytte hit. Det er også satt av penger til ungdomsklubbene, tidlig innsats i skolen og flere læremidler (engangsbeløp).

Vi foreslår å doble bunnfradraget på eiendomsskatten, noe som betyr at boliger med lave verdier skatter mindre, mens dyre boliger skattes høyere. Samtidig økes satsen med 0.5 promille for å kompensere kommunens tapte inntekter for et høyere bunnfradrag. Vi foreslår også å senke avgiften for leie av kommunal grunn fra rådmannens 5 kr til 2,5 kr, for å unngå prispress på nye boliger i sentrum og usikkerhet rundt byggeprosjekter i en tid vi har behov for å vokse.

I flere år har kommunestyret bevilget for lite penger til vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Dette har blitt veldig synlig etter at Byggdrift KF ble etablert og vi har i år fått flere saker som har opplyst oss om behovet for styrket innsats på FDV. Kommunestyret kan ikke fortsette å skyve denne kostnaden foran seg og forvente at neste kommunestyre rydder opp. Derfor øker vi bevilgningen til Byggdrift KF med 4 millioner hvert år i planperioden, for å starte opptrappingen og redusere etterslepet.

Til slutt, ordfører. Venstre har kjempet for flere elbiler lokalt og nasjonalt i mange år. Et av de siste lokale virkemidlene vi har igjen er gratis parkering. Den nasjonale elbilandelen bikket 20% i november. I Rana ligger vi på rundt 9% pr. oktober. Vi henger altså etter, og neste år har regjeringen og SV bestemt at flere fordeler skal bort. Det er derfor usedvandlig dårlig timing å samtidig fjerne de lokale virkemidlene også. Derfor beholder vi gratis parkering i 2023.

Takk, ordfører.

Budsjettforslag Venstre
Alternativt budsjett 2023:
ENDRINGER i driftsbudsjettet
2023 2024 2025 2026 Forklaring
Endringer eiendomsskatt -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 Økt bunnfradrag til 600′ og sats til 2,5 promille
Helse og Omsorg
Engangsbevilgning omstillingsarbeid og fastlegekrise 3 0 0 0 Engangsbeløp i 23 som skal legge til rette for omstilling. Finansieres av disp.fond
Styrke nedre del av omsorgstrappa 2 2 2 2
Styrking psykisk helse og rus 1 1 1 1
Besparelse i utgifter til sykehuset -1 -1 -1 -1 Reduksjon i utgifter for utskrivingsklare pasienter
Effektivisering krisesenter -0,5 -1 -2 -2
Oppvekst og kultur
Redusert kutt i fritidstjenesten 0,5 0,5 0,5 0,5 Styrking av ungdomsklubbene og tilbudet til unge
Fagfornyelsen læremidler 3 0 0 0 Engangsbeløp i 23 som skal sikre tilgang til sentrale læreverk i skolene. Finansieres av disp.fond
Kvalitet i skolen 2 2 2 2 Tidlig innsats. Flere lærere i 1.-4. trinn
Bemanning barnehage/løpende opptak 4 4 4 4 Opptrapping mot løpende opptak
Teknisk
Drift gatelys 0,03 0,06 0,09 0,18 Drift gatelys. ref investeringsbudsjett
Vedlikehold gang og sykkelveier 1 1 1 1 Mer vedlikehold for å ta ned etterslepet
Beholde avgiftsfri parkering for elbiler 0,5 0,5 0,5 0,5
Redusert avgift leie av kommunal grunn byggeprosjekter 0,5 0,5 0,5 0,5 Redusere avgiften til 2,5kr pr. kvadratmeter. Ingen endring for parkeringsplasser
Byggdrift KF
Økt vedlikehold av bygg 4 4 4 4
Støttetjeneste
Støttetjenester -1 -1 -1 -1 Digitalisering
Bruk av disposisjonsfond -6 Engangsbevilgning til Helse og omsorg og Oppvekst og kultur (omstilling og fagfornyelsen)
Endrede kapitalkostnader 0,6 1,0 1,4 1,8 Jfr. forslag investeringsbudsjett/NDR i øk.plan
Totalt: 12,06 11,98 11,40 11,88
Dekkes inn ved reduksjon i NDR
Vårt forslag Rådmannens
NDR 2023 2,6 % 3,1 %
NDR 2026 4,2 % 4,7 %

 

ENDRINGER i investeringsbudsjettet
Investering Total ramme 2023 2024 2025 2026
Forlengelse Sjøfronten forbi Vitensenteret 4,2 4,2
Årlig pott til nye gang- og sykkelveier 5 5 5 5
Nye gatelys (årlig ramme) 30 2 2 2 2
Sum økning investeringer 11,2 7 7 7