Politisk program
2023 – 2027

Bærum – et grønt og levende lokalsamfunn

Bærum Venstre

Dette er Bærum Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Bærum Venstre går til valg på og vil jobbe for i Bærum kommune i perioden 2023 – 2027.

Last ned programmet som PDF

Bærum – et grønt og levende lokalsamfunn

Venstre i Bærum vil jobbe for å gi innbyggerne tjenester av høy kvalitet og trygge rammer for å leve gode liv. Vi ønsker et samfunn der alle har frihet og selvstendighet til å leve det livet de ønsker – uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsnivå, seksualitet og bakgrunn – og hvor vi tar vare på et inkluderende fellesskap.

Venstres ambisjoner er et Bærum basert på bærekraftige løsninger og verdiskaping. Natur- og klimakrisen gjør det nødvendig med strenge nasjonale og internasjonale forpliktelser om sterkere vern av natur og kutt i klimagassutslipp. Dette legger også føringer lokalt. Venstre vil bruke handlingsrommet kommunen har til å være proaktiv i klimaarbeidet. Vi vil gjøre det enklere for innbyggerne å ta grønne valg og legge til rette for grønn næringsutvikling.

For Venstre er det viktig å verne naturen. Naturen har egen verdi, men er også til nytte og glede for dagens innbyggere og kommende generasjoner. Bærum har et særpreget landskap, stort naturmangfold, en unik kystkultur, verdifulle kulturminner og noen av landets mest attraktive boligområder. Det stiller høye krav til hvordan vi bruker og utvikler arealene våre. Venstre vil at Bærum skal utvikle et bærekraftig samfunn der det gode nabolaget står i fokus. Det vil gi attraktive boligområder og næringsmiljøer som legger grunnlaget for et bredt kultur- og tjenestetilbud.

Bærum har et kraftfullt og fremoverlent næringsliv med stor evne til omstilling. Det er nødvendig for å utvikle mer bærekraftige og miljøvennlige varer og tjenester. Venstre støtter gründere og småbedrifter som er i front på innovasjon, utvikling og bruk av ny teknologi.

Bærum skal være et godt sted å vokse opp. Venstre vil gi barn i Bærum trygge og gode barnehager, skoler og SFO med kvalifiserte lærere og barnehagelærere. Alle barn og unge skal ha samme mulighet til læring, lek, og utvikling. Barnefattigdom må bekjempes ikke bare nasjonalt, men også lokalt.

Venstre vil også at Bærum skal være et godt sted å bli eldre. Vi lever lengre og har bedre helse enn tidligere. Vi skal ta vare på dem som trenger hjelp og omsorg, men også se på eldre som en ressurs i lokalsamfunnet og utvikle tilbud basert på deres interesser og behov.

I en verden hvor fellesskap og demokrati utfordres av krig, klimakrise og uro i økonomien, mener Venstre at det er særlig viktig å legge vekt på å skape inkluderende møteplasser og rom for refleksjon og debatt. Kultur kan skape kontakt og være brobygger og Venstre vil ha et kulturløft i nye Sandvika, med et bredt og variert tilbud til Bærums befolking.

Venstre er opptatt av innbyggernes medvirkning, og lokalvalget er den viktigste medvirkningen innbyggerne deltar i. Gjennom stemmeseddelen påvirker du hvordan kommunen og kommunens tjenester skal utvikles. Stemmer du Venstre bidrar du til et inkluderende, grønt og levende lokalsamfunn!

Godt valg!

Klima, miljø og arealutvikling

Venstre vil at kommunen skal være en drivkraft for å redusere lokale klimagassutslipp. Kommunen må legge til rette for at innbyggerne enkelt kan ta miljøvennlige valg, stille klimakrav og foreta innovative anskaffelser.

Klimaendringene og tap av naturmangfold er vår tids største utfordring. Det grønne skiftet må gjennomføres også lokalt, og være i tråd med FNs bærekraftsmål. Innbyggerne i Bærum skal enkelt kunne bidra i klimakampen og leve gode liv med et lite miljøavtrykk.

Venstre vil ta vare på verdifulle naturområder og kulturlandskap og Bærums grønne preg – marka, fjorden, jordbruksarealene og kulturlandskapet. Vi vil ta vare på grøntområder og hager i byggesonen som kan være viktige for biologisk mangfold.

Arealbehov og transportvaner må ses i sammenheng. Videre utvikling bør skje i utvalgte knutepunkter med god kollektivtilgjengelighet. Venstre vil at det skal være enkelt å gå og sykle mellom boliger, skoler, arbeidsplasser og andre daglige gjøremål og aktiviteter.

Byutvikling og bærekraftig arealpolitikk

Skånsomme utbygginger og rom for friluftsliv og opplevelser er viktig for både innbyggerne og næringsliv. Arealinngrep og nedbygging av natur er de viktigste årsakene til tap av naturmangfold. Venstre vil at innbyggerne i Bærum skal oppleve et grønt nærmiljø med stort artsmangfold og ulike naturkvaliteter. Det krever både vern og tilrettelegging for bruk, og at det tas hensyn til naturmangfold tidlig i planprosesser. Venstre vil utarbeide en grøntstrukturplan som tar vare på grønne lunger og som sikrer at alle har tilgang til grøntområder i nærmiljøet sitt.

Byutvikling med kvalitet er den beste metoden for å ta samfunnet fremover samtidig som klimautfordringene håndteres. By- og stedsutviklingens målsetting skal være å skape inkluderende fellesskap i trygge og gode bo- og arbeidsmiljøer.

Gjennom byutvikling vil Venstre bidra til at våre arealbehov løses ved knutepunktene. E18-aksen med Lysaker, Fornebu og Sandvika er hovedretning for utbygging. En god klimapolitikk er å konsentrere boligbygging i allerede etablerte by- og tettstedsområder. Det vil også bidra til å redusere bilavhengigheten.

Gode boligløsninger kan bidra til å skape fellesskapsarenaer, og en mer mangfoldig beboergruppe og botilbud for alle generasjoner. Venstre mener at ny boligbygging bør kjennetegnes av spennende byrom med estetiske og visuelle kvaliteter som gir beboerne gode bokvaliteter.

Ny utbygging må være positive bidrag til omgivelsene. Kravene til god arkitektur og formgivning må styrkes. All utbygging må ivareta behovene til innbyggerne og samtidig være bærekraftige på lang sikt. Utbyggingen må skje på innbyggernes – ikke utbyggernes premisser.

Venstre vil:

 • at boligveksten fortrinnsvis skal komme i E18-aksen på Lysaker, Fornebu og Sandvika
 • styrke arbeidet med å utvikle by- og stedsutviklingen i Bærum ved å stille større krav til utbygger
 • at ny bebyggelse skal være tilpasset landskapet og eksisterende bebyggelse
 • stille høyere krav til estetikk og kvalitet i boligene og bomiljøene
 • legge til rette for flere fellesskapsarenaer i nye boligprosjekter
 • legge til rette for bygging av flere varierte boliger
 • ikke tillate nye boligområder uten god tilgjengelighet med kollektivtransport
 • ha en strategi for redusert støy og støv og lage en lokal forskrift som dekker bygg- og anlegg samt eksisterende samferdsel/infrastruktur
 • ha arealregnskap og mål om arealnøytralitet med null netto nedbygging av natur og dyrka mark
 • ivareta naturverdier og gi naturmangfold prioritet i alle plansaker
 • verne minst 30 prosent av arealet i Bærum
 • ha parker og grøntområder i nye utbyggingsområder
 • sikre natur- og friluftslivsområder nær der folk bor, og ta vare på «hundremeterskogene»
 • sikre varig vern av Tanumplatået, Løkkeåsen, Engervannet og Lysakerelva
 • sikre naturreservatene på Fornebu
 • sikre kulturlandskapet og eksisterende og fremtidig matproduksjon gjennom et aktivt landbruk
 • ha verneplaner for alle vassdrag i Bærum

En foregangskommune på klima og miljø

Bærum har vedtatt en ambisiøs klimastrategi og et klimabudsjett. Venstre har vært en viktig pådriver for å få dette på plass. Vi vil jobbe for å sikre at strategien følges opp og at ambisjonsnivået øker ytterligere i årene som kommer. Kommunen skal være en pådriver for grønn næringsutvikling og bærekraftige løsninger for bygg og infrastruktur, og legge til rette for at innbyggerne kan ta miljøvennlige valg.

Redusert forbruk og ytterligere kraft i sirkulær- og delingsøkonomi vil gi mindre ressursbruk, energibruk og avfall.

Venstre vil styrke arbeidet med klimatilpasning i kommunen. Tiltak som gjenåpning av bekker og vassdrag, flomsikring og rehabilitering av natur bidrar til å beskytte verdifull infrastruktur, folk og natur.

Venstre vil:

 • at kommunale nybygg skal ha et lavt energibehov og fornybar energiforsyning
 • gjennomgå energibruk i alle kommunale bygg og vurdere alternative energikilder
 • stimulere til prosjekter innen fornybar energi som for eksempel solfangere, bergvarme og solceller
 • at kommunen skal legge til rette for bruk av tre som byggemateriale og for «grønne tak» med plantedyrking
 • prioritere drift, vedlikehold og rehabilitering av bygg og infrastruktur framfor nye investeringer
 • jobbe for fossilfrie byggeplasser
 • oppdatere lysplaner med vektlegging av energibruk, trivsel, lysforurensning og estetikk
 • styrke og målrette klimatiltak rettet mot husholdningene og næringslivet, som rådgivning og tilskudd
 • støtte opp om låne- og delingsordninger for håndverksmaskiner, verktøy, turutstyr og liknende slik at man i mindre grad trenger å eie eget utstyr
 • gjøre det enklere for innbyggere å gjenbruke og resirkulere gjennom gjenbruksstasjoner, bruktbutikker og andre virkemidler som reduserer forbruket.
 • at kommunen skal stille innovative miljøkrav ved offentlige innkjøp
 • at kommunen skal prioritere reparasjon og gjenbruk før nyanskaffelser
 • tilstrebe at kommunens bil- og maskinpark skal bli fossilfrie innen 2025
 • legge til rette for lademuligheter for elbåter i småbåthavner
 • kreve klimatilpasning i alle prosjekter, blant annet ved å stille krav om lokal overvannshåndtering, for eksempel gjennom økt bruk av grønne tak.
 • bidra til at det etableres flere grønne lunger og blomsterenger for å sikre leveområder for bier og andre pollinerende insekter
 • jobbe for en ren og levende Oslofjord
 • kartlegge og sikre leveområdene for rødlistede arter
 • etablere fredningsområde for hummer og innføre lokale marine verneplaner
 • intensivere arbeidet med bekjemping av fremmede arter
 • gjenåpne flere elver og bekker som er lagt i rør og ha en samlet plan for gjenåpning av vassdrag

Det skal være enkelt å ta miljøvennlige valg

Venstre vil redusere klimagassutslipp gjennom å gjøre det enkelt å ta miljøvennlige valg og la bilen stå. Mindre biltrafikk vil føre til lavere klimagassutslipp, behov for færre p-plasser, mindre veibehov, mindre lokal luftforurensing, støy og trafikkulykker og til tryggere og triveligere nærmiljøer. Sykling og gange gir miljøvennlig og effektiv transport på de korte reisene, og bidrar til god folkehelse.

Venstre vil legge til rette for 5-minutterssamfunnet. Flest mulig skal ha tilgang til funksjoner som dagligvarehandel, turområder, barnehage, skole og helsetilbud innenfor gang- og sykkelavstand fra der de bor.

Venstre vil:

 • jobbe for at hele Bærum legges inn i Ruters takstsone 1
 • styrke kollektivtilbudet på tvers i Bærum
 • sette krav til gode kollektivløsninger og bildelingsplasser ved bygging av nye boligområder
 • støtte bildelingsordninger med gratis p-plasser med elbillading på gjesteplasser
 • etablere et elfergeanløp som forbinder Fornebu med resten av den grønne “Fjordveien”
 • planlegge for 5-minutters-samfunnet med arealbruk og tjenestetilbud slik at flere gjøremål kan løses i nærmiljøet
 • ha en skolestruktur med nærmiljøskoler som sikrer at flest mulig elever kan gå trygt til og fra skolen
 • etablere flere bilfrie gater og plasser i sentrumsområder for å øke trivsel og trafikksikkerhet
 • etablere tilbud om bestillingstransport
 • tilrettelegge for kortreiste fritidsaktiviteter og stimulere til utslippsfrie hente- og bringeordninger for barn og ungdom som skal på trening/fritidsaktiviteter
 • planlegge for trygge, effektive og sammenhengende gang- og sykkelforbindelser
 • kartlegge og utbedre trafikkfarlige punkter og strekninger for gående og syklende
 • tilrettelegge og bedre standarden på snarveier
 • følge opp kommunens strategi med sykkelanlegg separert fra gående, også der dette krever grunnerverv
 • sikre god drift og vedlikehold av gangforbindelser og sykkelveinettet, også vinterstid
 • lage funksjonelle sykkelparkeringer ved alle offentlige bygg, handelssteder og idretts- og kulturbygg
 • ha bedre skilting og veivisning i sykkelveinettet
 • sikre at gang- og sykkelforbindelser inkl. snarveier holdes åpne under bygge- og anleggsarbeider
 • tilby gratis sykkelservice flere steder i kommunen og gjøre andre motivasjonstiltak for å sykle

Bærum skal være et godt sted å vokse opp

En god barndom gir et godt fundament for resten av livet. Venstre vil at barn i Bærum skal oppleve å ha gode barnehager, skoler og SFO. Det forutsetter nok kvalifiserte lærere og barnehagelærere som har tid og handlingsrom til å følge opp hvert enkelt barn.

Alle barn skal gis samme mulighet for læring, lek og utvikling, uansett utgangspunkt. Kampen mot barnefattigdom og utenforskap kjempes ikke bare nasjonalt, men også lokalt. Kommunenes barn og unge skal ha tilgang til fritidstilbud og trygge, inkluderende møteplasser som er utviklet på de unges premisser. Venstre vil innføre gratis «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter og sikre lett tilgjengelige utlånsordninger for fritidsutstyr.

God psykisk helse gir grunnlag for god læring, og et godt læringsmiljø fremmer god psykisk helse. Stadig flere barn og unge sliter med psykiske utfordringer. Det er avgjørende at barnehage, skole og SFO oppleves som en trygg arena for alle barn.

En barnehage med rom for alle

Barnehagen er en viktig arena for lek og læring og skal være tilgengelig for alle. Venstre vil at barnehagen skal vise respekt og forståelse for det enkelte barnets behov. Barnehagene må ha nok ansatte og ressurser for barn som trenger ekstra tilrettelegging og oppfølging.

Venstre vil:

 • ha full barnehagedekning i Bærum
 • gi søskenmoderasjon til familier som har barn i både barnehage og skolefritidsordning.
 • åpne for utvidede åpningstider i barnehagen der det er behov, men med en begrensning på maksimal oppholdstid for barnet.
 • prioritere nærbarnehager
 • følge anbefalte uteoppholdsarealkrav (MUA) for barnehager og skoler
 • rekruttere og beholde flere barnehagelærere og fagarbeidere
 • tilby videreutdanning for de ansatte
 • fremme bruk av naturen for lek og læring

En skolefritidsordning som gir trygghet og merverdi

Venstre vil sikre alle barn mulighet til å gå på SFO. SFO skal ha ansatte som har handlingsrom til å skape trygge rammer og motiverende aktiviteter. Barna skal få tilbud om leksehjelp og aktivitet, samtidig som de får nok tid til lek. og kreativitet. Samarbeid med frivillige aktører, som idrettslag, miljøorganisasjoner og kultur, bidrar til å heve kvaliteten på tilbudet.

Venstre vil:

 • gi gratis SFO til barn fra lavinntektsfamilier
 • innføre søskenmoderasjon på SFO
 • tilby gratis leksehjelp og aktiviteter gjennom SFO
 • at SFO skal samarbeide med kulturskolen, frivillige organisasjoner og idretten om aktiviteter
 • styrke kommunikasjonen mellom skolen og SFO

En skole som motiverer og ivaretar den enkeltes behov

Bærumskolen skal motivere, utfordre og gjøre elevene i stand til å klare seg godt i samfunnet og videre i livet. De skal oppleve anerkjennelse og mestring, utvikle toleranse og empati for andre mennesker og bidra i felleskapet. Det er stor forskjell på behovene hos elevene. Alle elever skal møte utfordringer som er tilpasset sitt eget nivå. Det gjelder både for de flinkeste, for elever med lærevansker og for elever med sosiale vansker. Tidlig innsats er grunnleggende.

Dyktige lærere som har relevant kompetanse og handlingsrom er avgjørende for å sikre en trygg og god skolehverdag, opplæring av god kvalitet og en tilpasset opplæring.

Venstre vil:

 • at Bærumskolen skal legge vekt på å ansette og beholde kvalifiserte lærere gjennom å legge til rette for gode lønns- og arbeidsvilkår
 • gi skoleledere tid og handlingsrom til å lede, og lærere mer tid til sosialpedagogisk arbeid, undervisning, vurdering og forberedelser
 • gi skolene større pedagogisk frihet og mulighet til å legge til rette for lokale undervisningstilbud
 • støtte etter- og videreutdanning for lærere
 • styrke samarbeidet mellom skoler og kulturskolene
 • innføre fleksibel skolestart for 5-7-åringer
 • styrke Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)
 • at alle elever skal oppleve mestring på sitt nivå, også elever som er særlig evnerike
 • innføre leksehjelp på ungdomstrinnet
 • sikre mer ressurser til klasser der elever har spesielle behov
 • sikre nok ressurser til Haug skole og de andre spesialskolene i Bærum

God psykisk helse og et trygt miljø

God psykisk helse gir grunnlag for god læring, og et godt læringsmiljø fremmer god psykisk helse. Stadig flere barn og unge sliter med psykiske utfordringer. Det er avgjørende at barnehage, skole og SFO oppleves som en trygg arena for alle barn. Det er viktig at det er god kompetanse om hvordan man skaper gode barnehage- og skolemiljøer der alle er inkludert i det sosiale fellesskapet.

Venstre vil:

 • at skole og barnehager skal ha høy kompetanse på å forebygge mobbing og skape inkluderende miljø
 • at skolehelsetjenesten og helsesykepleier skal være lett tilgjengelig
 • styrke samarbeidet på tvers av yrkesgrupper i skolen, som for eksempel lærere, rådgivere, helsesykepleiere og miljøarbeidere
 • etablere en «Elevtjeneste» på hver skole med forpliktende samarbeid mellom skolen og aktører som jobber med barn og unge utenfor skolen.
 • følge opp elever med rusutfordringer øke kompetansen i skolen om rus og rusutfordringer blant unge

Et mangfoldig og nyskapende næringsliv

Et mangfoldig næringsliv med små og store bedrifter skaper arbeidsplasser og gir grunnlag for velferd og vekst. Venstre vil jobbe for gode rammevilkår for bedriftene, for å gjøre Bærum til en attraktiv lokasjon for etablerte bedrifter og legge til rette for nyskaping og gründervirksomhet. Venstre vil støtte opp om utvikling av kulturnæringen og et bærekraftig landbruk som en viktig del av vår kulturarv og nærmiljø.

Gode rammevilkår for et grønt, seriøst og lønnsomt næringsliv

Venstre vil ha gode, stabile og langsiktige rammevilkår for næringsvirksomhet, og legge til rette for et seriøst og lønnsomt næringsliv. Det må legges til rette for at kapital kan møte teknologigründere og bedrifter med vekstpotensial.

Ved å stille ambisiøse miljøkrav i kommunale anskaffelser kan Bærum være en innovasjonsdriver og bygge marked for et grønt næringsliv. Gjennom innovative anskaffelser kan kommunen sikre utvikling og testing av ny teknologi og klimavennlige løsninger.

Kunnskap og kompetanse er hjørnesteiner i et nyskapende næringsliv. Venstre vil stimulere bedrifter til å satse på forskning og utvikling, og gjøre ny kunnskap og teknologi tilgjengelig og anvendbar.

Venstre vil:

 • at Bærum skal være førstevalg for lokalisering av innovative og kunnskapsbaserte bedrifter
 • sørge for god service, informasjon og rask saksbehandling ved næringsetablering
 • jobbe for at det blir etablert et sterkt høyere utdanningsmiljø i samarbeid med næringslivet
 • gjøre kommunen til en fasilitator for å utvikle innovasjonsmiljøer på internasjonalt nivå i samarbeid med gründere og etablert næringsliv
 • bidra til å koble gründermiljø med industri og forretningsnettverk
 • stille konsekvente og ambisiøse krav til miljø og bærekraft ved kommunale anskaffelser
 • fremme innovative anskaffelser
 • at mindre anskaffelser skal kunngjøres, slik at små og mellomstore bedrifter kan delta i konkurransen
 • splitte opp anskaffelsene slik at det er mulig å levere tilbud på deler av anskaffelsen
 • jobbe for å hindre arbeidslivskriminalitet
 • bidra til rimelige lokaler, med tilrettelagte fasiliteter, for kontorfellesskap for gründere og start- ups
 • stimulere til gründervirksomhet blant innvandrere

Kultur som næring

Venstre ønsker å stimulere til investeringer i kulturnæringene. Vi vil støtte utvikling av flere næringsklynger for kultur, som på Tårnet på Fornebu, Filmparken, Bekkestua og ved Tanken på Hamang. Det bør særlig satses på unge talenter og bygge miljøer knyttet til dem. Kompetansesenteret Tanken og Mediefabrikken er tiltak som viser at unge talenter presterer svært godt.

Venstre vil:

 • legge erfaringer fra Tanken og Mediefabrikken til grunn for utvikling av andre kulturarenaer for unge talenter
 • videreutvikle stipendordninger for unge talenter innen kunst og kultur
 • stimulere til investeringer i kulturnæringene, og sørge for at kommunen bidrar til å skape møteplasser for kulturaktører og investorer
 • at Bærum kommune skal legge til rette for høyere utdanning innen kunst, media og kultur

Et grønt og bærekraftig landbruk

Landbruk utgjør en viktig del av vår kulturarv og bomiljø. Det utgjør også i nasjonal målestokk viktige ressurser for beredskap og selvforsyning, og må vernes mot utbygging og arealpress. Et grønt og bærekraftig landbruk er viktig for kommunens innbyggere.

Venstre vil:

 • stimulere til miljøvennlig og økologisk landbruk gjennom veiledning, forvaltning og gode rammevilkår
 • styrke prosjekter som videreutvikler lokalt dyrket mat og foredling
 • oppmuntre til utvikling av andelslandbruk og parsellhager, og etablere skolehager
 • legge til rette for torghandel

Helse, inkludering og omsorg i alle livets faser

Venstre vil bedre folkehelsen i Bærum gjennom inkluderende og forebyggende tiltak. Gode møteplasser og sterke nærmiljøer bidrar til å fremme helse og trivsel, og å forebygge kriminalitet, ensomhet og utenforskap. Venstre vil gi en bedre rusomsorg ved å etablere et værested for rusavhengige, redusere ventetiden for behandling og øke støtten til frivillige aktører på rusfeltet.

Arbeid gir økonomisk frihet og muligheten til å utvikle oss som mennesker og medborgere. Deltakelse i arbeid er også helt avgjørende for inkludering, og bidrar til økt tilhørighet, motvirker fattigdom og utjevner forskjeller.

I Bærum skal det være godt å bo i alle faser av livet. Kommunen skal tilby en trygg, tilpasset og verdig omsorg for alle som trenger det, uavhengig av alder, funksjonsvariasjoner og psykiske utfordringer. Venstre ønsker innovasjon og entreprenørskap i helse- og omsorgssektoren.

En trygg fastlegeordning og god folkehelse

Et trygt helsetilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet og mulighet til å delta i samfunnet. Folkehelsearbeid er avgjørende for å redusere sosiale forskjeller og gir folk flere leveår med god helse. Det skal være lett å være fysisk aktiv i Bærum, og enkelt å finne fram til fysiske aktiviteter, både organiserte og uorganiserte. Mestring skaper glede og trivsel i alle aldre. Tidlig innsats og forebygging kan hindre at lettere psykiske lidelser utvikler seg til mer alvorligere tilstander.

Venstre vil:

 • sikre fastlegeordningens evne til å gi trygg og god pasientbehandling til innbyggerne gjennom en tydeligere oppgavefordeling og gode arbeidsvilkår for legene
 • systematisere det forebyggende folkehelsearbeidet i hele kommunen
 • se folkehelseperspektivet i alt planarbeid
 • bruke kommunens psykologer inn i det forebyggende folkehelsearbeidet
 • videreutvikle gode lavterskeltilbud for ungdom som sliter psykisk
 • støtte frivillige og ideelle organisasjoner som utvikler aktiviteter som fremmer folkehelse
 • sørge for god samhandling mellom de ulike tjenestene for barn og unge i kommunen

En ruspolitikk som redder liv og ikke straffer

Venstre ønsker en human og liberal ruspolitikk. Vi må se på rusmisbrukere som medmennesker som trenger oppfølging og behandling, ikke som kriminelle. Det er viktig å satse på hele bredden i rusomsorgen; forebygging, behandling og ettervern. Fra avrusning til behandling, må det ikke gå mer enn 24 timer. Unge rusmisbrukere må prioriteres.

Venstre vil:

 • sørge for en human behandling av rusmisbrukere med hjelp, ikke straff
 • jobbe systematisk for å forhindre overdosedødsfall
 • satse på forebyggende tiltak rettet mot unge, deriblant samarbeid mellom helsetjenester og skolene med informasjon om rusmiddelbruk
 • sørge for at det finnes trygge møteplasser for mennesker i aktiv rus

Inkludering gjennom arbeid

Arbeid gir økonomisk frihet, utvikling og inkludering. Å være i jobb bidrar til økt tilhørighet, motvirker fattigdom og utjevner forskjeller. Kommunen har et særskilt ansvar for at flest mulig blir en del av arbeidslivet. Venstre vil at alle som vil og kan, skal få mulighet til å delta, også personer med nedsatt arbeidsevne. Venstre vil ta imot alle kvoteflyktninger som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet anmoder om. Det må legges til rette for at innvandrerne med både høy og lite utdanning må få bidra med sine ressurser så tidlig som mulig når de bosettes i kommunen.

Venstre vil:

 • tilby arbeidsrettet språktrening til innvandrere i relevante stillinger
 • at traineestillinger for høyt utdannede innvandrere må styrkes
 • at norskkurs for innvandrere skal være lett tilgjengelig
 • få flere kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid, blant annet gjennom mentorordninger, språkopplæring og aktiv rekruttering
 • legge til rette for møteplasser for flyktninger og innvandrere
 • bruke innvandrerrådet i integreringsarbeidet
 • at Bærum kommune som arbeidsgiver skal vise en bevisst holdning til integrering ved rekruttering og ansettelser
 • videreføre lavterskeltilbud for folk utenfor arbeidslivet
 • sikre at kommunen stiller krav om inkludering i relevante offentlige anbudskonkurranser
 • øke andelen tilrettelagte arbeidsplasser som VTA og VTAO-stillinger for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • satse på sommerjobb for unge som en viktig inngangsbillett til arbeidslivet
 • bidra til flere læreplasser gjennom å sørge for at krav om lærlinger følges opp i alle anskaffelsene

Et aldersvennlig samfunn

Vi lever lenger og har bedre helse enn tidligere. Vi skal ta vare på de som trenger hjelp og omsorg, men også se på eldre som en ressurs i lokalsamfunnet og i det frivillige arbeidet i kommunen. Vi må legge bedre til rette for at eldre skal kunne engasjere seg i frivillig arbeid hvor de selv bestemmer innholdet, så lenge de ønsker. Venstre vil jobbe for en individuell og verdig eldreomsorg og et omsorgstilbud tilpasset den enkeltes behov og interesser. Vi ønsker en varmere og rausere eldreomsorg ved å gi institusjonene et mer “hjem-” enn institusjonspreg.

Venstre vil:

 • at eldre skal få mulighet til å bo hjemme så lenge de selv ønsker og kan
 • sørge for sunn og god mat i eldreomsorgen
 • øke det fysiske aktivitetstilbudet i hverdagen til brukere med behov for hjemmebaserte tjenester og på sykehjem
 • legge til rette for bedre møteplasser for pårørende med bedre muligheter for samtaler og en kaffekopp og fersk bakst
 • legge til rette for aktiviteter for å bidra til trivsel på institusjoner hvor de pårørende og frivillige kan bidra
 • legge til rette for økt bruk av velferdsteknologi, som både skaper trygghet, sikrer hjelp og bidrar til bedre utnyttelse av ressurser
 • tilrettelegge for at brukere kan velge tjenester fra ulike aktører i hjemmetjeneste.
 • sikre at driften av noen institusjoner konkurranseutsettes, slik at vi får en variasjon i tjenestetilbudet, til beste for brukerne

En aktiv og sosial boligpolitikk

Venstre vil føre en aktiv, sosial og inkluderende boligpolitikk. Vi vil arbeide for at innbyggere fra alle inntektsgrupper skal ha mulighet til å etablere seg og bo godt i Bærum. Vi vil gjøre det mulig for mindre ressurssterke grupper å kjøpe egen bolig. For dem som ikke kan eller har mulighet til å eie egen bolig må kommunen sørge for et variert tilbud av utleieboliger i hele Bærum. For at Bærum skal være et attraktivt sted å bo for unge, må det bygges mindre og rimeligere leiligheter.

Venstre vil:

 • tilrettelegge for nye boformer og boliger for personer med nedsatt funksjonsevne eller særlige behov
 • sikre forutsigbarhet for brukerne av hjemmebaserte tjenester
 • øke bruken av Husbankens virkemidler i boligpolitikken slik at flere kan eie egen bolig slik som startlån
 • at velferdsboligene bør være jevnt fordelt i hele Bærum
 • bruke lovverket til å sikre variasjon i boligmarkedet med nok små leiligheter
 • legge til rette for å bygge rimelige boliger for unge og uetablerte i Bærum
 • kreve høyere andel ungdomsboliger og velferdsboliger ved salg av kommunale tomter og ved utbygging av større områder som på Fornebu, Lysaker og i Sandvika
 • jobbe for at alle nye og brukte boliger skal ha smarte energiløsninger
 • samarbeide med private og offentlige utbyggere om tilbud som del-eie og leie til eie
 • Kultur, frivillighet og idrett

Kultur, frivillighet og idrett

Venstre vil legge til rette for et inkluderende Bærum der alle skal kunne ytre seg, og der mangfold, skapertrang og kreativitet får utfolde seg fritt. I en kommune der mange innbyggere har god råd, er det lett å falle utenfor om man ikke kan delta på ulike sosiale arenaer. Venstre vil arbeide for å hindre utenforskap.

Kulturlivet er en felles arena der vi kan være aktive medborgere i et demokrati. Skolene skal være samlingssteder for kulturlivet og frivillige organisasjoner utenom skoletid. Ungdomskulturen har egne behov for egendrevne aktivitetshus. Venstre vil bidra til å lette forholdende for breddeidretten og sørge for et variert tilbud.

Frivillig arbeid er av stor verdi for både lokalsamfunnet og den enkelte. Alle bør få muligheten til å delta i frivillig arbeid. Derfor er det viktig for Venstre at det skal være enkelt å være frivillig og at frivilligheten har en sterk rolle i lokalsamfunnet.

Et levende kulturliv krever et tydelig kulturløft

Venstre vil at kulturlivet skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi og bakgrunn. Teater, museer, bibliotek og andre kultur- og kunstinstitusjoner er arenaer for dannelse og offentlig meningsutveksling.

Sandvika skal være vår kulturby. Sandvika by og sjøfront har store muligheter for å skape livsglede og opplevelser for innbyggerne. Den nye byen må bygges med mål om at flere skal møtes, oppleve og besøke spennende kulturtilbud. Folk i alle aldre skal enkelt og lett oppsøke kafeene og restaurantene i byen.

Åpne scener for diverse folkekunst og kultur må også prege bybildet.

Historien og kulturarven er viktige kompass for å forstå hvem vi er og hvor vi kommer fra. Venstre mener at kommunen i større grad må ta ansvar for vår felles historie og bidra til å utvikle kulturinstitusjonene vi er vertskap for. Venstre vil at Bærums hukommelse skal ivaretas bedre og systematiseres. Venstre ønsker å legge til rette for at Henie-Onstad kunstsenter skal vokse til en institusjon av enda større internasjonalt format.

Venstre vil:

 • at Sandvika skal oppleves som en spennende kunst og kulturby
 • at bibliotekene skal være inkluderende møteplasser som også kan gi innbyggerne innsikt, refleksjon og gode debatter
 • ha selvbetjente og søndagsåpne bibliotek
 • utvikle kortreiste kultur- og nærmiljøtilbud på Fornebu i takt med boligutbyggingen
 • etablere nytt bibliotek på Bærums Verk og kulturskole på Fornebu
 • øke ressursene til kulturrådet
 • vurdere om fordeling av midler innenfor kultur i større grad skal organiseres som i idretten
 • støtte private kulturtilbud for barn og unge
 • at tilbudet ved kulturskolen utvides for å gi tilbud til en større andel av søkermassen
 • bidra til en permanent løsning for kulturnæring og filmproduksjon i Filmparken på Jar
 • etablere og videreutvikle ungdomskulturhus på Bekkestua, Fornebu og i Sandvika
 • ha tilgjengelige klubbscener med tilhørende arrangør- tilskudd på Bekkestua, Fornebu og i Sandvika
 • utarbeide en oversikt over lokaler som kan benyttes for kulturformål og frivillighet
 • lage en samlet plan for Bærums museer, samlinger og kulturminner
 • vurdere å etablere en felles arena for visning av Bærums historie og kultur
 • legge til rette for videre utvikling av Henie-Onstad kunstsenter
 • regulere sentrale kulturminner og kulturmiljøer til bevaring
 • etablere et kommunalt kulturminnefond som skal bidra til å istandsette, og eventuelt kjøpe verneverdige bygg og anlegg
 • Inkluderende møteplasser

Inkluderende møteplasser

Tilhørighet til nærmiljøet der en bor gir trygghet og livskvalitet. Alle skal ha en kort og trygg vei til en møteplass i sitt nærmiljø. Møteplassene skal ha aktiviteter for alle på tvers av kultur, alder og bakgrunn. Dette kan være arenaer der lokale kunstnere og kulturbærere kan vise seg frem. Venstre vil utvikle inkluderende møteplasser for ungdom. De skal utvikles på de unges premisser og være basert på deres behov. Vi trenger aktiviteter som forebygger utenforskap, ensomhet og psykisk uhelse.

Venstre vil:

 • ivareta og videreutvikle møteplasser i nærmiljøet for frivillighet og kultur
 • skape inkluderende møteplasser for ungdom gjennom brukerstyrte utviklingsprosesser og drift
 • hindre utenforskap i russetiden ved å legge til rette for møteplasser uten russebusser
 • gi støtte til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene, og legge til rette for flerårige støtteordninger.
 • gi frivillige organisasjoner tilgang til skoler og lokaler i nærmiljøene for øvelser, møtevirksomhet, oppvisninger og konserter
 • at kommunen skal samarbeide med frivillige lag og foreninger fremfor å opprette konkurrerende aktiviteter eller tiltak.
 • ha enkle søknadsprosesser for frivilligheten og unngå strenge rapporteringskrav og annet unødvendig byråkrati

Aktivitet og idrett for alle

Aktivitet og idrett er viktig for fysisk og mental helse og gir opplevelse, mestring og fellesskap. Den organiserte idretten drives i stor grad av frivillige. Det er viktig å skape gode betingelser for aktivitet og idrett, der både folkehelse og talentutvikling er ivaretatt.

Gode idrettsbygg og anlegg er viktige. Kommunen skal, i dialog med idretten selv, være både en tilrettelegger og aktør for bygging av idrettsbygg og anlegg. Venstre vil etablere trygge møteplasser også for egenorganisert idrett og aktiviteter.

Venstre vil:

 • arbeide for å dekke behovet for idrettshaller og anlegg med antall, tilstrekkelig størrelse, og spredning i kommunen og som dekker ulike typer aktiviteter til alle årstider
 • at idretten tar miljøansvar og reduserer bruk av kjemikalier og gummigranulat
 • skape inkluderende idrettsarenaer både for breddeidrett og egenorganisert aktiviteter og idrett der alle kan delta ut fra egne betingelser og ønsker
 • støtte tiltak for deling av idretts- og turutstyr gjennom BUA og andre utstyrssentraler
 • videreføre ordning med «fritidsstipend» og vurdere å innføre gratis «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter

Friluftsliv som gir det gode liv

Det rike naturmangfoldet i Bærum gir mulighet til alle former for friluftsliv, og de aller fleste har kort vei til skog og sjø fra hjemmet sitt. Venstre mener det er viktig å videreføre arbeidet for at alle, uavhengig av funksjonsnivå, skal ha de samme mulighetene til naturopplevelser. Frivillige organisasjoner gjør en formidabel innsats for friluftslivet i Bærum, og må støttes.

Venstre vil:

 • støtte arbeidet med vedlikehold av stier og kjøring av skiløyper
 • gi forutsigbarhet for drift av de åpne markastuene
 • utvikle, vedlikeholde og merke tur- og sykkelstier slik at grønne lunger, kysten og marka blir enda mer tilgjengelig for befolkningen
 • bedre allmennhetens adgang til strandsonen og ferdigstille sammenhengende kyststi fra Lysaker til Slependen
 • bedre renovasjon ved friarealer
 • bedre tilgjengeligheten langs vassdrag i Bærum
 • sikre dagens naturreservater vern og biologisk mangfold for fremtidige generasjoner
 • legge til rette for flere hundesport- og treningsområder
 • ha gode bussforbindelser til utfartsstedene i marka
 • Et sterkt lokaldemokrati

Et sterkt lokaldemokrati

Medbestemmelse, et sterkt lokaldemokrati og høy valgdeltakelse er viktig for en god samfunnsutvikling. Samhandling og medvirkning med innbyggerne skal være en selvfølge. For å øke den sosiale tilhørigheten og deltakelse i kommunen vil Venstre legge til rette for digitale og fysiske møteplasser for involvering.

Innbyggernes innsynsrett og deltakelse er forutsetninger for et godt samfunn og tillit til demokratiet.

Venstre vil:

 • forbedre medvirkningsprosesser mellom kommunen, velforeningene og andre lokale høringsinstanser
 • at kommunens digitale plattformer skal ha god universell utforming slik at alle kan delta i demokratiet på lik linje, og at Servicetorget skal være et fullverdig alternativ til digitale plattformer
 • la frivilligheten få større handlingsrom til å utvikle tilbud som treffer målgruppene bedre
 • bidra til selvdrevne aktiviteter som brukerne selv ønsker og drifter
 • følge opp kommunens bruk av klart, tydelig og forståelig språk
 • at Bærum kommune skal sikre åpenhet og innbyggermedvirkning i alle beslutningsprosesser