Valgprogram Hamarøy Venstre 2023 – 2027

Venstre

AKTAN SIJDASIMME – SAMMEN PÅ BYGDA

Venstre er et liberalt parti som ble stiftet i 1884, og som har eksistert i over 100 år i Hamarøy og Tysfjord.

Vi ønsker å ta Hamarøy framover – sammen.

Hamarøy Venstre vil arbeide for å bli en enda bedre forvaltningskommune for lulesamisk språk og kultur enn i dag.

Vår hovedsak er å stabilisere og øke folketallet i kommunen. Det er en oppgave for oss alle å sørge for at folk trives og blir i kommunen – og at enda flere flytter til kommunen vår.

For å få det til peker vi på fem satsingsområder for Hamarøy framover:

 • Bolyst: Et levende kultur- og idrettstilbud i Hamarøy, særlig for barn og unge
 • Arbeid til alle og gode løsninger for samferdsel: Et variert næringsliv hvor det er mulig å skape seg en karriere eller starte egen bedrift
 • Solide kommunale tjenester: Vi må beholde og rekruttere kommunal arbeidskraft, til beste for innbyggerne i Hamarøy. Det gjelder i særlig grad innenfor helse og oppvekst
 • Natur og miljø: Verne mer natur, tenke økologi, og gjøre det enkelt å ta miljøvennlige valg
 • Levende lokaldemokrati: Satse enda sterkere på møteplasser, lokal involvering, og inkludering

For å få mulighet til disse satsingene må det ligge en ansvarlig økonomisk politikk i bunnen. Hamarøy Venstre spiller ikke hasard med kommunens økonomi.

1. BOLYST
For å få innbyggere til å bli og tilflyttere til å komme til kommunen vår, må det være lystbetont og trygt å bo i Hamarøy. Disse sakene ser Hamarøy Venstre som særlig viktige i kommende periode:

Et levende kultur- og idrettstilbud for alle

 • Kulturskolen gjør et veldig godt arbeid. Gjennom en årrekke har skolen bygd opp kompetanse for en rekke ulike kulturaktiviteter som barn og unge har glede av. Kulturskolen gir undervisning ved alle grunnskolene, og knyter sammen ungdom på kryss og tvers i kommunen. Hamarøy Venstre foreslår å styrke driftsbudsjettet til kulturskolen slik at enda flere barn og unge i kommunen kan delta i aktivitet som oppleves meningsfull
 • Vi vil styrke budsjettene til bibliotekene, blant annet ved å finansiere permanent bibliotektilbud på Drag
 • Det bør være trim- og treningsmuligheter for alle innbyggere, også på vinteren. Hamarøy Venstre ser på frisklivssentralen, treningssentrene, folkehelsetilbudet og turstiutviklingen som svært viktig og vil arbeide for fortsatt gode betingelser for disse
 • Ordningen med folkebad på Drag og Innhavet svømmehall bør utvides i samarbeid med lokale krefter
 • Idrettsanleggene i kommunen må vedlikeholdes og utvikles. Vi ønsker at kommunen bidrar til prosjektering av ny flerbrukshall i området Drag-Innhavet, og til lysanlegg på kunstgressbanen på Oppeid
 • Kommunen rommer to nasjonale sentre som forvalter viktig kulturarv og med velfungerende fasiliteter for lokalbefolkningen. Å utvikle kommunens samarbeid med Hamsunsenteret og Árran lulesamisk senter er en god investering
 • Kulturelle og sosiale arrangementer bryter opp hverdagen og gir nye impulser. Det er et mål at flest mulig av innbyggerne kan møtes og ta del i sosiale, kulturelle og fellesarrangementer som oppleves relevante. Derfor må kommunen ha gode støtteordninger til fellesarrangement
 • Vi ønsker å etablere en søkbar støtteordning for lokale grendehus for å sikre aktivitet og møteplasser i hele kommunen
 • Vi vil støtte opp om voksenopplæringen og integreringstiltak ved Hamarøy Internasjonale Senter og andre steder i kommunen

Sikre fremtiden til vår videregående skole

Knut Hamsun videregående skole er viktig for Hamarøy kommune. Den sikrer kompetansearbeidsplasser og andre arbeidsplasser i kommunen.

Den er med og finansierer fellestjenester knyttet til blant annet bibliotek og Hamarøyhallen. Til den nasjonale linjen kommer hvert år en flokk tenåringer fra hele landet til Hamarøy og beriker miljøet. Skolen gjør at de av Hamarøy-ungdommene som ikke ønsker å flytte på hybel langt unna for å gå videregående, slipper. Hamarøy kommune bør støtte opp om skolen blant annet ved:

 • Arbeide aktivt for at friluftslivlinjen får status som landslinje
 • Arbeide aktivt for at skolen blir lulesamisk profilskole med statlig finansiering
 • At skolen får ansvaret for fjernundervisning i lulesamisk på VGS-nivå
 • Oppussing av nedslitte hybler. På sikt: Bygge flere hybelhus
 • Fornuftige løsninger for felles bruk av idrettshall og bibliotek

Støtte opp om boligutvikling i Hamarøy

 • Sørge for nok ressurser til prosessen med å utforme ny kommuneplan for areal i kommunen
 • Sørge for at vi har tilstrekkelig kapasitet på byggesaksbehandling for å holde saksbehandlingstidene nede
 • Tilrettelegge og markedsføre eksisterende arealer avsatt til boligbygging
 • Fortsette satsingen på «Hamarøy-modellen» for samarbeid mellom private og kommunen for utvikling av boligtilbud

2. ARBEID TIL ALLE OG GODE LØSNINGER FOR SAMFERDSEL
Et velfungerende og variert næringsliv med ulike jobbmuligheter, og gode løsninger på samferdsel innenfor og utenfor kommunen er to hovedkriterier for en kommunes attraktivitet.

Gode vilkår for næringsutvikling

 • Sikre kommunale ressurser til å arbeide systematisk med næringsutvikling og utforme en egen næringsplan for Hamarøy
 • Sette av 1 mill. pr år fra kommunens kraftfond til søkbare næringsmidler. Dekke gratis etablererkurs for gründere
 • Støtte opp om næringsforeningen og relevante næringsutviklingsprosjekter, særskilt til utviklingsprosjekter knyttet til bærekraftig havbruk, reiseliv og mineralnæringer
 • Tilrettelegge for videreutvikling av kystfiske og videreforedling av sjømat. Særlig knyttet til havneforhold og fiskerihavner
 • Gjenoppta samarbeidet med Steigen kommune om landbruksforvaltning. Bidra til relevante utviklingsprosjekter innenfor landbruk
 • Legge til rette for tettere samarbeid mellom det lokale næringslivet og våre barnehager og skoler. Utnytte ordningen med Ungt Entreprenørskap bedre
 • Bidra til etablering av kontorfellesskap i Hamarøy kommune
 • Aktiv holdning i kommunen til å hente inn eksterne midler til videre utbygging av bredbånd og mobildekning

Velfungerende samferdsel og kollektivtilbud

 • Arbeide aktivt for at gang- og sykkelvei bygges ved Fv 81 på Presteid/Oppeid og langs Rv. 827 på Drag
 • Arbeide aktivt for et bedre busstilbud internt i kommunen, særlig mellom Oppeid og Drag. På kveldstid også fra mindre tettsteder til og fra Oppeid og Drag
 • Arbeide for å gjeninnføre daglig tidlig morgenavgang med buss mellom Hamarøy og Bodø
 • Arbeide for å halvere prisen på månedskort på buss i Hamarøy
 • Arbeide for å halvere prisene på hurtigbåttilbudet til og i kommunen
 • Arbeide for å gjeninnføre helårsdrift på fergesambandet Skutvik – Svolvær
 • Arbeide for å gjennomføre ny E6 gjennom Ulvsvågskaret
 • Arbeide for å gjennomføre ny E6 gjennom Sørfold
 • Arbeide for hel-elektrisk småflyplass i Nord-Salten

3. SOLIDE KOMMUNALE TJENESTER
Hamarøy kommune skal sørge for at de grunnleggende behovene knyttet til bl.a. oppvekst, helse og omsorg er gode og tilgjengelige for alle innbyggere. Det er en stor utfordring i dag for Hamarøy kommune å få ansatt faglig kompetent personale. Det gjelder for de fleste sektorer og ikke minst innenfor helse og oppvekst.

Gode helsetjenester for alle

 • Det må utformes en oppdatert plan for helse og omsorg i løpet av perioden
 • Det må utarbeides en rekrutteringsplan for helsepersonell med tiltak for å tiltrekke og holde på arbeidskraft. Især sykepleiere og leger er kritisk personale i kommunen. Vi må investere i, og tenkte nytt rundt, det å lage attraktive stillinger i Hamarøy kommune
 • Det må tas nye initiativ til samarbeid med Steigen kommune om kompetansekrevende helse- og omsorgstjenester. Dette for å sikre lokal kompetanse, kvalitet over tjenestene, og flere arbeidsplasser lokalt innenfor ulike tilbud
 • Vi ønsker en forsterket satsing på helse- og omsorgsfag på Knut Hamsun VGS
 • Hamarøy kommune må være tydelige og aktive mot fylkeskommunen når det gjelder å sikre tilstrekkelig kapasitet på tannlegetjenestene i kommunen

Struktur i helsetjenesten

Det kan framstå som fristende å samle alle tilbud under ett helsehus-tak på ett sted i Hamarøy kommune. Hamarøy Venstre mener det er økonomisk urealistisk på nåværende tidspunkt. Uten større egenkapital vil investeringskostnadene bli for store, og kommunen ville i en lengre periode måtte gjøre store nedskjæringer på andre deler av budsjettet. Det ville gå ut over bolyst, kommunale tjenester og de fleste andre funksjoner som gjør kommunen attraktiv å bo i og flytte til. I tillegg vil en total omveltning av dagens helse- og omsorgstjenester skape en uro blant brukere, ansatte og pårørende som vi ikke ser at kommunen er i stand til å håndtere på nåværende tidspunkt.

Mens vi arbeider for en bedre kommuneøkonomi, er det likevel udekkede behov innenfor helse- og omsorgssektoren som må løses på kort sikt:

 • Sikre god nok bygningsmasse for videre forsvarlig drift innenfor helse- og omsorgstjenestene. Sørge for at hull som nå finnes i de grunnleggende helse-, pleie- og omsorgstilbudet, fylles snarest. Bygging av nye omsorgsboliger på Oppeid og Drag er første oppgave

Gode helsetjenester for alle

 • Sikre likeverdige helse- og omsorgstjenester:
  • Arbeide for samisk helsekompetanse i alle kommunens helse- og omsorgstjenester
  • En stabil fastlegeordning på Drag der en egen samisk helseressurs inngår
  • Oppgradert helsestasjon på Drag
 • Utvikling av helsetilbudet på lengre sikt i henhold til oppdatert plan for helse og omsorg

Skolegang med kvalitet

Det er viktig at Hamarøys barn og ungdom får god, oppdatert og relevant undervisning gjennom skoleløpet, og at Hamarøys skoler ikke står tilbake for skoletilbud på nasjonalt plan. Ansettelse av undervisningspersonale uten formell kompetanse må bare skje unntaksvis og som siste løsning. Alle skolene i Hamarøy må sikres ressurser som gjør det mulig å ta i bruk oppdatert
undervisningsmateriale i henhold til fornyingsbehov og læreplaner.

 • Opprettholdelse av dagens skolestruktur, med to større kommunale 1 – 10 grunnskoler i kommunen. Det sikrer et sosialt miljø for elevene og fagmiljø for læreren, gjør det mulig å tilby flere valgfag, og sørger for maksimal utnyttelse av skolebudsjettene
 • Sørge for nødvendige ressurser til lærere og lærebøker for en skolegang med lulesamisk som førstespråk på Drag skole hele skoleløpet fra 1. – 10. kl.
 • Gi alle elever i Hamarøy muligheten til å lære lulesamisk
 • Sikre kompetent spesialundervisning på lulesamisk og norsk
 • Vurdere ekstra tiltak for å sikre lulesamisk lærerkompetanse i kommunen, for eksempel økonomiske incentiver som utlysing av studiestipend
 • Gjenoppbygging av aulaen på Oppeid skole for å ha et rom stort nok til å samle alle skolens elever og lærere
 • Hamarøy Venstre vil være pådriver for utvikling av en felles lokal læreplan for barnehage- og skoleløp. Felles lokal læreplan fører elevene inn i natur, kultur, tradisjoner, næringer og særtrekk ved kommunen. Det gir Hamarøy-barn trygghet hjemme å vite og skjønne mest mulig om stedet man bor på, uavhengig av om foreldrene kommer fra kommunen eller ikke.
 • Barnehager og SFO i kommunen må utvide åpningstidene slik at det er mulig for småbarnsforeldre å arbeide i alle deler av kommunen
 • Ta initiativ til lokalmat- og hageprosjekter i barnehage og skole. Vurdere innføring av varmmat i Hamarøys barnehager
 • Vurdere opprettelse av kommunal barnehage på Skutvik, om Skutvik har et tilstrekkelig antall barn i barnehagealder
 • Vurdere etablering av kommunal, samiskspråklig barnehage på Drag
 • Ha en plan for lulesamisk språkkompetanse i alle Hamarøys barnehager

Forutsigbare tekniske tjenester

 • Godt og nok vann uavhengig av hvor i kommunen man bor. Nytt vannverk på Ulvsvåg har førsteprioritet
 • Det skal avsettes tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av kommunal bygningsmasse, eiendom, vei og havn i perioden
 • Gatelys i Hamarøy skal byttes ut med mer kostnadseffektive LED-løsninger etter en egen plan

4. NATUR OG MILJØ
Hamarøys innbyggere verdsetter og trenger en velfungerende natur. Det er i alles interesse å ta vare på naturområdene og sørge for at økosystemene fungerer.

Natur- og miljøhensyn i kommunen

 • Alle kommunale forslag til endringer, vurderinger, innkjøp og anbud skal ha påvirkning på natur og klima som vurderingskriterium
 • Det skal utformes et eget klimaregnskap for Hamarøy kommunes virksomhet. Det skal følges opp av en handlingsplan for å kutte klimautslipp fra kommunens virksomhet
 • Hamarøy kommune skal være restriktiv til dispensasjoner, utbygging og aktivitet i definerte naturvernområder og LNF-områder
 • Utforme en klimatilpasningsplan i perioden, slik at kommunens infrastruktur og eiendomsmasse er tilpasset klimaendringer og våtere/villere vær

5. LEVENDE LOKALDEMOKRATI
Lokaldemokratiet er grunnleggende for det norske demokratiet. Venstre har alltid arbeidet for bevisstgjøring og styrking av demokratiske verdier. Vi tror veien til mer harmoni, samarbeid og positivitet rundt beslutningsprosessene i Hamarøy går gjennom åpenhet og involvering, og opplæring i hvordan et lokaldemokrati fungerer.

 • Alle politiske møter i Hamarøy kommune skal være åpne og strømmes på nett. Møter bør så langt det er mulig foregå etter normal arbeidstid slik at befolkningen kan følge med
 • Formannskap, kommunestyre og utvalg bør ta initiativ til åpne folkemøter for å skape debatt, og få innspill til aktuelle større saker
 • Ungdomsråd, eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelser må få nødvendig støtte for å virke etter intensjonene, bli lyttet til, og ha en klar plass i kommunens beslutningsprosesser
 • Det etableres en egen søkbar støtteordning ment for mindre, lokale tiltak med mål om å skape engasjement og trivsel