Valgprogram 2023-2027

Venstres program i Enebakk 2023-2027

Enebakk Venstre vil i kommende periode fokusere på å bedre skolesituasjonen i kommunen samt å styrke arbeidet med klima og miljø. Vi mener at dagens skolestruktur er moden for omlegging og at elever som sliter må få en bedre skolehverdag. Vi mener at kommunens innsats på områder som klima- og miljø må forbedres og vil kreve en økt innsats for vern av sårbar natur og innføring av effektive klimatiltak. Enebakk kommune må gi sitt bidrag til å oppfylle Norges internasjonale mål på disse områdene.

1. Barnehage og skole

Venstre mener at det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet. Altfor mange barn og unge sliter grunnet vanskelige livsvilkår, noe vi må forstå og møte ved å gi gode pedagogiske tilbud i våre barnehager og skoler. Gjennom dyktige ansatte vil barna våre få gode utviklingsmuligheter og en god utdanning, fra barnehagen og ut ungdomsskolen.

Barnehage

Den tidlige innsatsen starter allerede i barnehagen. Barnehagen er avgjørende for integrering, inkludering og språkutvikling. Enebakk Venstre vil sikre at det jobbes målrettet for sikre et godt barnehagetilbud i hele kommunen.

 

Enebakk Venstre vil jobbe for å

 • legge til rette for Erasmus+ prosjekter
 • sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for å øke andelen kvalifiserte barnehagelærere
 • sikre tilstrekkelig kvalifisert bemanning for alle barnehager i deres åpningstid
 • jobbe for å øke andelen mannlige barnehagelærere
 • ruste opp barnehagebygg og uteareal, slik at alle barn har gode

lekeområder

 • ha løpende barnehageopptak, for å sikre at alle får mulighet til å begynne i barnehagen etter endt foreldrepermisjon
 • koble PPT på tidlig der det er behov
 • styrke samhandlingen mellom institusjonene i overgangen mellom barnehage og skole.

Skole

Å få en god start på skolegangen er avgjørende for å lykkes senere i utdanningsløpet. I Enebakk må vi sikre en god skolestruktur, samtidig som det sørges for god støtte til opplæringsenheter, pedagoger og lærere.

 

Enebakk Venstre vil jobbe for å

 • legge til rette for Erasmus+ prosjekter
 • utvide Hauglia skole til en 1-7 skole
 • sikre alle elever i Enebakk en kvalifisert lærer
 • styrke Enebakkskoler som attraktiv arbeidsplass gjennom gode lønns- og arbeidsvilkår, samt gode tilbud for etter- og videreutdanning
 • unngå å bruke lærere til administrative oppgaver der det ikke er nødvendig
 • styrke elevenes psykososiale miljø gjennom å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer og annet relevant helsepersonell
 • legge til rette for at PPT og andre samarbeidspartnere kan ha kontor lokalt på den enkelte skole
 • styrke de praktisk-estetiske fagene i skolen
 • sikre at alle IKT-hjelpemidler er tilgjengelige fra skolestart
 • styrke mulighetene for samarbeid mellom SFO, Kulturskolen og andre organisasjoner for å gi ungene et mer meningsfullt tilbud etter skoletid
 • utrede muligheten for videregående opplæringstilbud i Enebakk
 • myke oppstarten på grunnskolen ved bruk av metoder som lekbasert læring, samtidig som man sikrer at barn som kan lese, skrive eller regne ved skolestart, får utfordringer tilpasset sine kunnskaper
 • styrke læreres kompetanse om barn med høyt læringspotensial.

2. Klima- og miljøvennlige lokalsamfunn

Klimavennlig lokaltransport

Den største negative klimapåvirkning i Enebakk kommer fra transport, og biltrafikken gjennom Enebakk øker år for år. Blant annet innebærer tungtransport en økende belastning på veier som ikke tilfredsstiller dagens krav. I tillegg er sikkerheten for gående og syklister en utfordring.

 

I kommende periode vil vi jobbe for å:

 • få planfri kryssing av fv 120 ved Tangen Bru
 • utbedre fv 120 og 155, men ikke til riksveistatus
 • utbedre fv 154 til Ski
 • fullføre bygging av gang- og sykkelveier på alle hovedveier i Enebakk
 • styrke kollektivreiser i Enebakk ved:
  • å innføre én takstsone i hele Enebakk
  • å sette opp flere busskur langs hovedveiene
  • å utrede muligheten for (selvkjørende) matebusser i boligfeltene.

Klima og miljøvern:

En aktiv politikk på all forvaltning av natur og miljø vil også styrke beredskapen mot uønskede hendelser. Solceller og vannbåren varme i nye bygg gir god energifleksibilitet. Mange arter trues av utryddelse og må sikres et bedre vern i fredet natur. Skolene må bli enda flinkere til å bruke naturen som et klasserom.

 

Enebakk Venstre vil:

 • arbeide for at kommunen bruker muligheten til å sette offensive miljøkrav til alle leverandører av varer og tjenester til kommunen
 • kreve solceller på alle offentlige bygg i kommunen og sette opp nye, kommunale bygg i massivtre
 • tilby innbyggerne veiledning om klimavennlige bygg
 • utnytte spillvarmen fra industrien (for eksempel fra datasentralen på Gran)
 • sette ut søppelkasser langs gangveier i hele kommunen
 • opprette et friluftsråd
 • redusere bruk av plantevernmidler, samt styrke det biologiske mangfoldet i kulturlandskapet ved å stimulere til økt omlegging til økologisk landbruk.
 • øke gjenbruk av forbruksvarer ved å utvide gjenbruksstasjonen på Jølstad

3. Enebakk Venstre vil sikre sårbar og verneverdig natur

Enebakk har delansvar for store naturområder med et rikt biologisk mangfold som må brukes, skjøttes og vernes for framtida. Store deler av Øyeren og Østmarka er verneverdig natur som betyr mye for befolkningens muligheter til utøvelse av friluftsliv, jakt og fiske.

 

Vi må:

 • sikre Østmarkas natur ved å ønske nasjonalparken velkommen
 • legge til rette for opplæring om sporløs ferdsel i naturen
 • si ja til rovdyr i norsk natur
 • si nei til nedbygging av dyrket og dyrkbar mark
 • sørge for opprydding av ulovlige søppelfyllinger
 • styrke vernet av våtmark og myrer
 • innskjerpe tilsyn med dyrevernet i kommunen
 • følge opp ansvaret for kommunens tre ansvarsarter; kreps, edellundlav og åkerrikse.

4. Helse og omsorg i lokalsamfunnet

Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet og mulighet til å delta i samfunnet. Som innbygger i Enebakk skal du være sikker på at du blir møtt med faglig kompetanse og et godt tilbud uavhengig av om du er ung eller gammel, syk eller pårørende.

 

Vi må:

 • opprette helsestasjon for ungdom i Ytre Enebakk
 • sikre at kommunen har en ungdomskontakt
 • sikre et godt lavterskeltilbud for ungdom som sliter med psykiske plager. Tilbudet må også være tilgjengelig i helger
 • styrke rusomsorgen i kommunen gjennom å etablere egnet botilbud
 • øke behandlingskapasiteten for rusavhengige, slik at de ikke må vente på nødvendig behandling, men er sikret umiddelbar helsehjelp
 • bedre tilbudet for pårørende til alle pasient- og brukergrupper
 • gi flere pasient- og pårørendegrupper tilbud om en koordinator i kommunen som hjelper en med å navigere i systemet, slik at alle får den hjelpen de har krav på
 • bedre servicetilbudet gjennom å legge til rette for velferdsteknologi for syke og gamle som bor hjemme
 • tilby sykepleiere, jordmødre og andre helsearbeidere en arbeidshverdag som gjør det mulig å stå i heltidsstilling, blant annet gjennom å se på alternative turnusordninger, økt bemanning og avlastning for arbeidsoppgaver som kan løses av andre yrkesgrupper
 • sikre bo- og tjenestetilbud i tråd med FN-konvensjonen for personer med funksjonsnedsettelse (CRPD)
 • sikre muligheten for bruk av private tilbydere av BPA-tjenester
 • legge til rette for god palliativ pleie hjemme for de som ønsker det
 • styrke opplæring i digitale tjenester for eldre
 • stimulere til bygging av tun for seniorer
 • opprette tilpassede botilbud, for eksempel egne boligtun for demente.

5. Et levende lokalsamfunn

Et levende lokalsamfunn er med på å skape trivsel, bedre folkehelsen og å gjøre Enebakk til en mer attraktiv kommune å bo i. Kultursektoren må styrkes for å berike innbyggerne, men også for å bevare bygdas egne kulturverdier.

 

Vi må:

 • sikre større lokaler for Enebakk bibliotek og mer midler til bredere satsning på hovedbiblioteket og skolebibliotekene
 • stimulere til økt bruk av skolenes lokaler etter skoletid for lag og foreninger
 • etablere ungdomskulturhus på Bjerkely i Ytre Enebakk
 • holde fritidsklubber åpne i helgene
 • redusere prisen på kulturskolen for lavinntektsfamilier
 • lage mer attraktive skateparker i Ytre Enebakk og Flateby
 • legge til rette for utlån av sports- og fritidsutstyr ved å opprette BUA
 • styrke og utvikle virksomheten til Enebakk produkter
 • kartlegge og lage en plan for kulturminnevern
 • sikre en god arbeidsdeling mellom kommunen og frivilligheten i de tilfellene der frivilligheten tar seg av oppgaver som grenser opp mot kommunens ansvarsområde
 • øke kommunens kompetanse om frivillighet og utvikle lokale frivillighetsplaner i samarbeid med de frivillige lagene og foreningene.

6. Flere arbeidsplasser i Enebakk

Hvis man skal lykkes med å skape gode lokalmiljø, er det viktig at flest mulig kan bidra og inkluderes i arbeidslivet. Dette gjør vi ved å legge til rette for lokale bedrifter og grundere. Gjennom målrettede tiltak sørger vi for økt lokal kompetanse og jobbmuligheter i Enebakk. Det er viktig at vi som kommune yter god service og legger opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår for næringsvirksomhet.

 

Enebakk Venstre mener derfor at vi må:

 • legge til rette for at kommunens saksbehandling gjøres enklere og rimeligere
 • tilby lokaler til gründere med tilbud om bistand til regnskap, markedsføring og bedriftsetablering
 • støtte opp om samlede kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv og frivillige, samt oppfordre til deling av idéer, nettverk og kunnskap
 • ansette en kommunal næringslivskoordinator
 • satse på videre næringsutvikling i tettstedene
 • sørge for at kommunen tar sitt samfunnsansvar med å få flere inn i arbeidslivet. Dette gjennom å ta inn lærlinger, tilby praksisplasser og tilby deltidsordninger for folk med redusert arbeidsevne
 • styrke samarbeidet med arbeidslivet og utdanningssektoren for å redusere utenforskap og tette kompetansegap.

7. Enebakk i verden

Vår tids globalisering skjer stadig raskere, og vår respekt for andre kulturer kan bli avgjørende i fremtiden.

 

Enebakk Venstre ønsker å møte fremtiden ved å:

 • ta imot minst det antall flyktninger som IMDI ber oss om
 • sørge for best mulig integrering av innvandrere i vår kommune
 • tilrettelegge for samlingsplasser for kulturell utveksling
 • tilrettelegge for norskopplæringen for innvandrere i kommunen
 • opprette en vennskapskommune i et bistandsland.