Et godt liv for alle – hele livet

Venstre, Venstre

En god helse er en forutsetning for et godt og fritt liv for alle. Venstres sosiale liberalisme gir mennesket økt ansvar for egen situasjon, men tar også vare på medmennesker uansett hvem de er. Venstre tar mennesker med omsorgsbehov på alvor, og vil behandle alle som selvstendige mennesker med en like selvfølgelig rett til å ta egne valg som alle andre.

Er helsevesen på bristepunktet. Vi vil satse på helsearbeidere og fastlegenes vanskelige situasjon må få gehør i kommunen, slik at vi får til vanlig arbeidstid for de som ønsker det. Kvinnehelse har lav status og det kan virke som hele systemet fra bunn til topp har dårlig kunnskap om dette fagområdet. Vi må stille oss spørsmålet hvor det blir av fagfolkene inne helse og omsorg og sørge for en bærekraftig helsetjeneste der vi bruker ulik kompetanse slik at fagfolkene får tid til det de skal gjøre. Vi ønsker ny omsorgsteknologi velkommen og en ny tenkning på hvordan vi kan bruke frivillige i behandling. Målet må være trygg og sikker omsorg for alle.

Eldreomsorg. Eldrebølgen slår nå over oss og behovet for omsorg er sterkt voksende.

I Horten skal alle få anledning til å bo hjemme så lenge som mulig, også når de har et omsorgsbehov. Tilrettelegging i egen bolig og et tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov, gir trygghet og vil være viktig for mange. For de som ikke kan bo hjemme er omsorgsboliger og sykehjem et godt og nødvendig tilbud. Venstre vil helst ha omsorgsboliger i alle tettstedene i Horten kommune og sentralisert sykehjem som ivaretar den tyngste pleien.

Vi vil ha omsorgsboliger og sykehjem som er tilrettelagt for ektepar og samboere, og som har adskilte avdelinger for eldre med aldersrelaterte fysiske utfordringer og demente.

Utviklingshemmede. Venstre vil at det skal legges til rette for løsninger for bolig, arbeid og fritid som gir utviklingshemmede muligheter til å leve normale og fullverdige liv. Universell utforming i det offentlige rommet er viktig for deltagelse enten det er i sentrum eller i naturen.

Rus. Venstre vil arbeide for at de rusavhengiges situasjon og behandlingsbehov tas på alvor. En liberal og inkluderende politikk på dette området vil bety et bedre liv for både rusavhengige og deres familie. Vi vil bla. styrke ettervernet knyttet til arbeid/aktivitet og bolig for å bidra til å dempe konfliktnivået mellom rusavhengige og samfunnet rundt.

Psykisk helsevern. Psykiske lidelser har store konsekvenser for både enkeltmennesker, familien og samfunnet dersom en person ikke får nødvendige hjelp på et tidlig tidspunkt. Spesialisthelsetjenesten har knapt med kapasitet, og for mennesker med begynnende psykiske lidelser, er prosessen både tung og tidkrevende. Vi vil gi tilgang til rask psykologhjelp for alle uavhengig økonomisk status. Rask behandling bety friheten til å ha kontroll på eget liv.

Jeg ønsker å bidra til at vi i Horten får gode tjenester som sikrer et godt og verdig liv med innhold, mening og god omsorg i alderdommen.

Jørgen Ingeberg