Venstres 10 viktigste saker for å ta Stavanger fremover

Mette Vabø, gruppeleder for Stavanger Venstre, Foto: Joachim Steinbru

1. Bevare og styrke parkområder, grøntdrag

og kulturlandskap i hele kommunen

Grønne lunger i tettbebygd strøk handler om livskvalitet og gode oppvekstmiljø. Ved å sikregrøntområdene i nærmiljøene, bidrar vi til at mennesker og dyr som bor i byen får tilgang til tur og friluftsområder. Slike grønne lunger skal være tilgjengelig for allmennheten.

 

 

 

2. Ta vare på trehusbyen

Stavanger har Nord-Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. Den er verneverdig og et av byens tydeligste kjennetegn. Venstre er trehusbyens tydeligste forsvarer og garantisten for at det historiske i sentrum tas vare på.

 

 

3. Stavanger skal være en mer gründervennlig kommune

Gründere, små- og mellomstore bedrifter er en viktig bærebjelke i det norske næringslivet. For Venstre er det en viktig målsetting at Stavanger skal være blant landets aller mest attraktive steder å starte en ny bedrift. For Venstre er det et selvstendig mål at flere starter egen bedrift og at flere får mulighet til å bestemme over egen arbeidsdag. I Stavanger vil vi det skal være like naturlig å starte egen bedrift som å bli arbeidstaker i andres.

4. Stavanger skal være en attraktiv studentby

Venstre ønsker å arbeide for at Stavanger skal være en attraktiv studentby som kan tilby god og rimelig dekning av studentboliger. Dette vet vi er viktig for studentene. Et godt og rimelig kollektivtilbud er også nødvendig for alle studenter, uavhengig av alder. Vi i Venstre mener det er viktig at studentene har gode tilbud til deltakelse i byens idrett og kulturliv. Gjennom å legge til rette for at studenter har mulighet til å møtes på sosiale møteplasser kan det arbeides med å forebygge ensomhet blant studenter. Venstre ønsker også å styrke velferdstjenesten på Campus med tilgjengelig fastlege og lavterskeltilbud innenfor psykisk helse.

 

5. Styrke samarbeid mellom BUP, helsetjeneste og skole.

Skolen er en viktig arena for å fremme god psykisk helse. For Venstre er det viktig at skolene får nok ressurser til å gi elevene de verktøyene som trengs for å mestre utfordringer i eget liv. Tilbudet med helsesykepleiere i skolen må styrkes. Venstre vil sørge for at skolen har tilgang til flere miljøterapeuter og sosiallærere i skolen, som kan arbeide med å styrke det sosiale miljøet og hindre utenforskap.

 

 

6. Være en pådriver for videreutdanning for alle ansatte i Stavangerskolen

Livslang læring gjelder også for lærere. De trenger faglig påfyll og de trenger å få lov til å utdanne seg i takt med nye krav og forventninger fra samfunnet. Venstre vil derfor sørge for at lærere fortsatt får mulighet til etter- og videreutdanning. Samtidig skal vi jobbe for å styrke skolene og barnehagene i Stavanger, og gjøre det mer attraktiv å være lærer gjennom høyere lønn.

 

7. Et levende uteliv i Stavanger

Utelivet er en viktig del av Stavanger. For å skape gode møteplasser i utelivet trenger vi fleksibilitet og mange alternativer for innbyggerne. Serveringsnæringen skal tilby noe for enhver smak, samtidig som vi skal sørge for at bedriftene drives på en forsvarlig og trygg måte.

 

 

 

8. Grønn transport i hele Stavanger

Venstre vil sørge for at alle raskt, enkelt og rimelig kan komme seg rundt i byen på en miljøvennlig måte. Vi vil gjøre det enkelt å ferdes for gående og syklende. Vi ønsker å satse på bedre kollektivtrafikk, med mer fornuftige ruter og flere avganger. Venstre vil redusere den totale biltrafikken i Stavanger og legge til rette for en rask elektrifisering av bilparken og nyttetrafikken.

 

9. Rusavhengighet skal møtes med behandling og ikke straff

God forebygging er den beste medisin for å unngå at mennesker havner i rusavhengighet. Hvis rusavhengighet først har inntruffet, ønsker Venstre at dette skal møtes med behandling fremfor straff. Ventetiden for rusbehandling må reduseres, det må settes inn økte ressurser i førstelinjen og de rusavhengige må sikres et bedre ettervern. Det er også nødvendig å samordne tiltak mellom kommunen og det øvrige hjelpeapparatet.

 

 

 

10. Etablere demenslandsby,

gjerne i samarbeid med andre kommuner

Vi blir alle eldre, og har ulike ønsker for hvordan vi håper alderdommen blir. Venstre vil møte de ulike forventningene hver og en av oss har. Venstre vil møte alle eldre med ulike former for eldreomsorg. På denne måten får eldre en valgfrihet til å velge det som passer hver enkelt, og med det leve frie, selvstendige og innholdsrike liv. Derfor vil vi legge til rette for at eldre mennesker kan få et omsorgstilbud tilpasset sine behov.

Les mer om vår politikk her.