Fremtidsrettet sentrumsutvikling

Tar du turen til Vennesla sentrum er sjansen stor for at det første du møter er en parkeringsplass, uansett hvilken retning du kommer fra. Andelen av sentrum som parkeringsplasser beslaglegger er ganske forbløffende, hvis man begynner å legge merke til det. Dette er arealer som store deler av døgnet står ubrukt, og som kunne vært benyttet til andre formål. På tross av mange parkeringsplasser, opplever likevel de fleste vanskeligheter med å finne en ledig plass når man gjerne trenger den. Våre parkeringsbehov er preget av høy samtidighet.

Skal Vennesla sentrum utvikle seg til et moderne sentrum hvor det er enda triveligere å bo, treffe folk, handle og drive næring, må det derfor tenkes nytt. Vennesla Venstre har følgende forslag:

• Sentrumsarealene må utnyttes bedre ved at antall p-plasser på gateplan reduseres, slik at det frigjøres areal til parkanlegg, lekeplasser, kulturutøvelse, uteservering og brede fortau tilpasset myke trafikanter.

• Parkeringsplasser bør sentraliseres og legges under bakken. Nedkjøring til parkering kan eksempelvis etableres ved innkjøring til Torsbyvegen fra rundkjøringen ved Venneslabrua. Arealer under eksisterende p-plass mellom Venneslavegen og Torsbyvegen og bak herredshuset burde da kunne nyttiggjøres til parkering og frigjøre arealene på bakkeplan. Et parkeringsanlegg kan gjerne gjennomføres som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt, og vil langt på vei kunne være selvfinansierende gjennom brukerbetaling.

• Fartsgrensene bør reduseres gjennom sentrumsområdet. Redusert fart i Venneslavegen, vil for eksempel kunne bryte barrieren mellom sentrum og elva, og åpne opp mot elva, strandstien og Hunsøya.

• Det må tilrettelegges for redusert bilbruk, blant annet av hensyn til klima, lokal luftkvalitet, støy, folkehelse og arealutnyttelse. For å få til dette er satsning på sykkel, gange og kollektivtransport avgjørende. Venstre støtter derfor opp om «Den kortreiste bygda», og vil jobbe for en byvekstavtale. Vi vil også jobbe for et forbedret kollektivtilbudet lokalt – det må være mulig å ta lokalbuss rundt i bygda på kvelden og i helgene. Venstre ønsker også å legge til rette for et pilotprosjekt med selvkjørende busser fra Hunsøya til sentrum, noe som kan knytte områdene sammen og virkelig sette Vennesla på kartet som ei grønn, urban bygd.

Martin Sagedal Holsen
Førstekandidat, Vennesla Venstre

(Leserinnlegg, først publisert i Vennesla Tidende 29.11.22)