Til kamp for naturmangfoldet

Adalstjern - Venstre

Naturmangfoldet er menneskets livsgrunnlag på planeten. Våre grunnleggende behov som luft, vann og mat er resultatet av naturmangfoldet i jordens biosfære. Naturmangfoldet er i dag alvorlig truet på grunn av nedbygging av arealer, avskoging, klimaendringer, overfiske og forurensning av innsjøer, fjorder og hav.

Gjennom FNs naturavtale har verdens ledere forpliktet seg til å stanse naturtapet og gi oss mer natur fra 2030. FNs naturavtale forplikter også Norge, Vestfold og Horten til å igangsette snarlige og effektive tiltak som bevarer og gjenoppbygger naturmangfoldet.

Horten er artsrik

Horten kommune har et godt utgangspunkt med utkastet til kommunedelplan for bevaring og økning av arts- og naturmangfold. Det milde klimaet og geologien gjør at Horten er blant de områder i Norge som har det største artsmangfoldet. Naturens mangfold har en viktig egenverdi og gir opplevelser og grunnlag for god folkehelse. Samtidig representerer naturgrunnlaget store økonomiske verdier, spesielt produksjonen av mat og skog og økosystemtjenester som pollinering.

Det er avgjørende at kommunedelplanen for naturmangfold følges opp med konkrete og forpliktende tiltak som gjør at naturmangfoldet i Horten sikres for kommende generasjoner.

Her må kommunestyret være seg sitt ansvar bevisst!

Vern av arealer og skog

Det aller viktigste tiltaket for å redde vårt naturmangfold er å unngå ytterligere nedbygging av skog, skrotemark og landbruksområder. Dagens markagrenser må opprettholdes. Vi må etablere større og sammenhengende naturområder nettopp for å bevare naturmangfoldet og sikre de økologiske systemene. Vi må ha store nok områder til at arealkrevende og streifende dyr kan trives. Både vilt og fisk vandrer. Ja, selv humler kan trenge å fly langt fra bolet for å finne næring.

Fem konkrete tiltak peker seg særlig ut:

  • Utvidelse av flere av kommunens mange naturreservater, for eksempel Adaltjernet, slik at naturmangfoldet og de økologiske systemene får en bedre beskyttelse.
  • Sikre vern av flere skogområder gjennom ordningen med frivillig skogvern. Den kystnære skogen og strandsonen har et særlig rikt artsmangfold. Halvparten av våre truede arter er skogslevende.
  • Begrense den samlede hogsten i våre skoger og oppfordre skogeiere til plukkhogst og etablering av blandingsskog.
  • Bevare skrotemark, bekkedaler og vassdrag som har et rikts artsmangfold.
  • Effektivt vern av Borrevannet, herunder begrensning av avrenning fra landbruket, slik at vi sikrer vannkvaliteten.

Grønne strukturer

Våre byer og tettsteder har for mye asfalt og for lite naturmangfold. Verdens byer og tettsteder har et formidabelt potensial for naturmangfold og dermed bedre trivsel og helse. Gjennom kreative løsninger og kompetanse kan vi gi våre byer et betydelig økt naturmangfold og legge til rette for omfattende matproduksjon. Vi må etablere grønne strukturer med trær, busker, planter, grønnsaker og blomster som øker naturmangfoldet og livsgleden.

På den måten styrker vi også livsgrunnlaget for blant andre insekter og fugler.

Ved bygging av nye boligfelt og boliger må vi stille krav om at det utarbeides planer for grøntstruktur og bevaring og gjenoppbygging av natur. Flatehogst på fremtidige boligområder er fullstendig uakseptabelt. Kommunen må stille strenge natur- og klimakrav til boligutviklere og utbyggere.

Vi tar en stadig større risiko dersom vi fortsetter å ødelegge naturen, også i vår egen kommune. Naturtap medfører alvorlige økonomiske konsekvenser, reduserer vårt eget livsgrunnlag og våre egne opplevelser. Bli med i kampen for å redde naturen!

Dag N. Kristoffersen