Alna Venstres program 2023–27

Stem Alna Venstre for en grønn og levende bydel!

Vi skal:

 • gjenåpne elver og bekker, og gjøre Alnaelva til et grønt og levende turområde
 • koble sammen Nedre og Øvre Furuset ved å legge lokk over E6
 • sette ned prisen på månedskortet til 499 kroner hele året, med halv pris for studenter og gratis reiser for barn
 • pusse opp skolene og barnehagene våre

Venstre i Alna bydel

Venstre er et sosialliberalt parti. Vi vil at Alna skal være en grønn bydel der folk har frihet til å forme sine egne liv, samtidig som vi tar vare på hverandre og nærmiljøet.

I Alna bor det mennesker med bakgrunn fra veldig mange land. Vi mener at gode samfunn ikke bare bygges på kunnskap og miljøvennlige løsninger, men også på grunnlag av inkludering og åpenhet. I bydelen vil vi derfor jobbe for en tolerant kultur som skaper sosial trygghet. Vi vil arbeide for å hindre isolasjon og for en bred integrering som bygger på sentrale verdier i det norske samfunnet, samtidig som vi verdsetter hva andre kulturer kan gi oss. I Alna må politierne og kommuneansatte være nær innbyggerne, og arbeide for en åpen, raus og mangfoldig bydel. Ingen skal diskrimineres på grunn av kjønn, etnisitet, tro, seksuell orientering eller alder.

Det er en god del familier og enkeltpersoner som sliter økonomisk. Vi trenger en bydel som aktivt bidrar til at folk kan komme i arbeid, og som gir råd og hjelp til de som trenger det. Alle barn skal ha rett til en oppvekst der de får mulighet til å ta del i fritidsaktiviteter. Venstre har som mål at Alna blir en foregangsbydel når det gjelder innovasjon og bruk av teknologi. Bydelen skal spille en aktiv rolle i utviklingen av lokalsamfunnene og tjenestene skal utvikles i takt med endrede brukerbehov.

For å sikre de beste tjenestene til befolkningen i Alna, ønsker vi et styrket samarbeid mellom private og frivillige aktører på den ene siden, og de kommunale driftsenhetene og bydelen på den andre.

Groruddalsatsingen må aktivt brukes for å utjevne forskjeller i bydelen!

En grønn og fremtidsrettet bydel

Alna skal være en grønn forbildebydel. Vi skal tenke klima og miljø i all byutvikling, og bruke våre areal på en slik måte at det vil spire og gro. Vi skal gjøre det lett for alle innbyggere å kunne ta miljøvennlige valg.

Venstre vil:

 • at bydelen skal ha en plan for å sikre opprustning av friområdene
 • verne grønne lommer, og sette opp flere insektshus for å styrke det biologiske mangfoldet
 • legge til rette for at flere barnehager kan skaffe seg dyrkningsparseller
 • at bydelens friområder skal være tilgjengelige for alle, og at de både skal føles – og være – trygge for alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, tro, seksuell orientering eller alder
 • at bydelen samarbeider med næringslivet for å lage en plan for systematisk fjerning av søppel langs veier og friområder
 • at Alnaelva skal få den status og tilgjengelighet som elva fortjener

Miljøvennlig byutvikling og lokale områdeløft

Oslo vokser og flere mennesker vil flytte til våre områder. Vi må sikre en byutvikling som bidrar til gode boområder der folk kan trives, og der barn får en trygg og god oppvekst.

Venstre vil:

 • arbeide for et større mangfold i boligtilbudet gjennom mer variert bebyggelse
 • bevare småhusområdene i bydelen
 • ta vare på bomiljøet på Lindeberg, og ikke åpne for gjennomkjøring
 • videreføre områdeløftet på Haugerud/Trosterud med vekt på lokal medvirkning
 • jobbe for bygging av «Fremtidens Furuset», med lokk over E6 og de gode elementene fra områdereguleringen, og integrere dette i alle utbyggingsplaner
 • lage en plan for hvordan lokalbefolkningen mer aktivt kan bruke alle kommunale eiendommer i bydelen, eksempelvis Tveten gård, Nordre Lindeberg gård og områdene til tidl. Dr. Dedichens klinikk på Trosterud
 • utrede flytting av Alnabruterminalen og starte byutvikling i dalbunnen
 • jobbe for at målet med Grouddalssatningsen videreføres
 • at det utredes aktuelle lokasjoner for et nytt badeanlegg i bydelen

Samferdsel i Groruddalen

E6 og all tungtrafikken som i første rekke skal til og fra Alnabruterminalener, er en stor belastning for bydelen. Tiltak fremover må handle om å dempe effektene av dette og gradvis få mer av godstrafikken over på skinner. Fremtidens Furuset trenger en europavei under lokk! Manglerud-tunnelen må bygges!

Venstre vil:

 • gjennomføre planene for å redusere tungtrafikken, og bedre luftkvaliteten i alle utsatte områder
 • jobbe for at Manglerud-tunnelen bygges slik at den kan koples på E6 uten å belaste boligområdene på Tveita
 • forskjønne T-banestasjonene i bydelen
 • ha en helhetlig tenkning rundt kollektivtilbudet
 • videreføre sykkelstrategien
 • sikre trygge skoleveier til alle skoler
 • arbeide for hensiktsmessige tverrforbindelser i Groruddalen
 • at skolegården på Lutvann skole kan brukes til utfartsparkering i helger og ferier
 • at all godstrafikk mellom Sjursøya og Alnabruterminalen skal gå med tog

Et godt oppvekstmiljø

En av de viktigste samfunnsoppgavene er det å sikre alle barn en god oppvekst i et trygt nærmiljø. For å oppnå dette må vi tørre å tenke nytt rundt barnehage, skole og miljøene rundt.

Venstre vil:

 • ha gode fritidstilbud for ungdom i alle deler av bydelen og at ungdomsklubbene opprettholdes og styrkes, samt vurdere behovet for flere klubber
 • at åpningstidene til ungdomsklubbene utvides og tilbudene fornyes, slik at de treffer interessene til dem som vokser opp i området
 • at bydelen hvert år arranger en oppvekstkonferanse der ungdom, organisasjoner og andre kan legge frem erfaringer og idéer
 • at skolehelsetjenesten styrkes med lavterskeltilbud om å kunne møte psykolog
 • pusse opp skoler og barnehager i bydelen
 • sikre at det tilbys barnehageplass for alle barn senest 12 måneder etter fødsel
 • teste ut ordningen med løpende opptak i barnehagen

En trygg bydel for alle

Både barn og voksne skal kjenne at bydelen deres er et trygt område å leve i. Bydelen må bidra til at ressursene koordineres slik at arbeidet for trygghet blir et felles prosjekt mellom skole, barnevern, politi og de som arbeider forebyggende i både kommunal og frivillig regi.

Venstre vil:

 • styrke det forebyggende arbeidet mot familievold
 • at bydelene skal være med og legge til rette for natteravnene
 • arbeide for et synlig politi og derigjennom bidra til å skape trygghet og forebygge kriminalitet
 • at bydelen skal samarbeide med barne- og ungdomsidretten for å skape mer inkludering i idretten

En god bydel å bli gammel i

Eldreomsorgen skal være styrt av den enkeltes behov og ikke ut i fra et fastlagt rigid system. For å løse denne oppgaven trengs det både kommunale og private tjenester. I Alna skal det være stor valgfrihet.

Venstre vil:

 • at bydelen blir ledende når det gjelder utprøving av velferdsteknologi
 • gi alle som trenger omfattende tjenester fra det kommunale hjelpeapparatet mulighet til å delta i utformingen av sin egen individuelle plan
 • at alle eldre skal få mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig, når dette er ønskelig
 • at alle som kommer i den situasjonen at de ikke lenger kan eller tør være hjemme, skal få plass på sykehjem eller i omsorgsbolig
 • at alle skal kunne velge sykehjem
 • jobbe for samboergaranti til alle ektefeller og samboere der begge trenger sykehjemsplass
 • at det skal være fritt valg av leverandører av hjemmetjenester
 • at seniorsentrene får muligheter til å kunne tilby flere tjenester, f.eks. rådgivning for eldre
 • jobbe for god og sunn mat på sykehjem
 • jobbe for utbygging av flere sykehjem
 • jobbe for at hjemmetjenesten ikke blir overbelastet, og at helsepleierne ikke får for mange personer å passe på
 • jobbe for at flere ønsker å bli besøkspersoner for eldre i bydelen vår

Hjelp til de som har psykiske problemer

Venstre vil:

 • at barn og unge som har psykiske problemer skal få rask og riktig oppfølging
 • at bydelen skal arbeide for flere lavterskeltilbud rettet mot barn og ungdom
 • at det etableres dagsentre for folk som trenger det flere steder i bydelen
 • at alle som av helsemessige grunner trenger bolig – herunder bolig med tilsyn – må få tilbud om det

En levende kulturbydel

Alna har et særdeles aktivt kulturliv med store festivaler og mange lokale arrangementer. Bydelens bidrag må i tillegg til økonomiske tilskudd, være å etablere infrastruktur i form av scener og øvingslokaler.

Venstre vil:

 • at Alfaset gård og Kaggen gård sikres som viktige kulturminner
 • at Nordre Lindeberg gård styrkes som en åpen møteplass
 • at skolebibliotekene utvikles til å kunne gi tilbud om ettermiddagen
 • at skolenes lokaler i større grad skal kunne brukes av lokalbefolkning, lokale foreninger og lokale grupper
 • at det etableres flere kulturstasjoner for Oslo Musikk- og kulturskole i bydelen
 • at bydelen finner arealer for en kino og en bydelsscene

En bydel med allsidige idrettstilbud

Venstre vil:

 • at leiepriser og leievilkår i alle haller settes slik at både skoler og mindre organisasjoner har anledning til å bruke hallene
 • at bydelen skal sikre flere områder som kan brukes til uorganisert lek og idrett
 • sikre et høyt nivå av frivillighetsmidler
 • jobbe for et bredere idrettstilbud i bydelen

Et allsidig og fremtidsrettet næringsliv

Vi har mange og viktige arbeidsplasser i Alna. Et godt og variert næringsliv trenger forutsigbare arbeidsvilkår. I Alna vil vi spesielt stimulere til etablering av grønne arbeidsplasser.

Venstre vil:

 • at næringslivet skal få gode og forutsigbare utviklingsmuligheter i bydelen
 • at bydelen skal søke nært samarbeid med næringslivet i arbeidet med å utvikle en langsiktig næringspolitikk
 • at bydelen stimulerer lokale bedrifter til å lage grønne tak, slik at de kan bidra til et større grønt mangfold
 • jobbe for å skape flere arbeidsplasser i Bydel Alna
 • gjøre det mer attraktivt å skape nye bedrifter i bydelen, blant annet ved å sørge for rimelig leie av lokaler for oppstartsbedrifter

Du er sjefen – et levende folkestyre!

Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne har mulighet til å påvirke den politiske prosessen hele tiden, ikke bare ved valgene. Venstre vil gi ny tillit til det politiske systemet ved å sørge for at beslutningene fattes på lavest mulig nivå. Beslutninger som angår din velferd, trygghet og ditt bomiljø skal bli tatt der du har medinnflytelse.

Venstre vil

 • gi bydelsutvalget (BU) større myndighet i lokale plan- og reguleringssaker
 • sikre BU myndighet til å styre skjenkepolitikken i bydelen selv
 • sikre største mulig åpenhet omkring alle beslutninger