De berørte og de ansvarlige

Kari-Lise Rørvik er Larvik Venstres ordførerkandidat, Foto: Venstre

Gruer du deg til å bli gammel og syk i Larvik kommune?
Brennpunkts avsløringer i vinter fikk meg til å tenke på nettopp det – at det nå sitter tusenvis av eldre og gruer seg, faktisk enda mer enn hva de gjorde før. Østlands-Posten foretok en undersøkelse hvor «hele 24 prosent av de spurte svarer at de har svært liten tillit til at de får en god eldreomsorg i Larvik, og så lite som 6,1 prosent svarer at de har svært stor tillit til en god eldreomsorg».
Brennpunkt viste en ubehagelig virkelighet i norsk eldreomsorg. Og ansatte sa at de bryter loven på jobb og pårørende frykter grove forsømmelser. Vi fikk et vondt innblikk i hvordan det er på norske sykehjem, og da særlig i et sykehjem i Larvik.

Brennpunkts avsløring fra Larvik var ikke et enkelttilfelle. Østlands-Posten har omtalt flere tilfeller i Larvik de siste årene som er graverende. Om for eksempel den eldre kvinnen som ble trillet ut på en veranda ved Byskogen sykehjem for å ta en røyk. Der ble hun forlatt i en drøy halvtime, og hun var i full fyr da en pleier hørte hennes rop om hjelp. Statsforvalteren har konkludert med at Larvik kommune brøt loven, men ingen blir stilt til ansvar. Det fikk ingen konsekvenser. Det eksisterer også en rapport fra Vestfold og Telemark revisjon som heter «Offentlige anskaffelser i Helse og mestring». Konklusjonen i rapporten er at kommunens rutiner for offentlige anskaffelser i Helse og mestring er preget av manglende dokumentasjon, kontroll og konkurranser. Konklusjonen er bekymringsfull fordi den inneholder ramsalt kritikk av Larvik kommune. Det burde gjøre inntrykk når ramsalt kritikk rammer kommunen. Men aller mest inntrykk gjør det å tenke på de berørte. For konsekvensene av feil innen anskaffelser i Helse og mestring er at de berørte i Larvik kommune ikke får den tjenesten de har rett på.

Partiene som har sittet med makten i denne og alle tidligere perioder, sitter med et stort ansvar. «Dette må vi rette opp i», sier Gulla Løken og Nyland i Østlands-Posten i februar i år. «Dette burde aldri skjedd», tenker jeg.

I et demokrati er det de folkevalgte som tar beslutninger på vegne av innbyggerne. Derfor er tillit fra innbyggerne et grunnleggende vilkår for et godt demokrati. Vi må nå bygge opp tilliten fra innbyggerne våre igjen, for ansvaret for dårlige tjenester innen helse og mestring ligger hos politikerne.

Får Larvik Venstre flere representanter i kommunestyret, så skal det være helt klart for Larviks innbyggere – vi er klare til å ta ansvar. Og i det ansvaret ligger det at vi kjenner innbyggernes meninger, interesser og behov – og at vi legger disse behovene til grunn for de vedtakene vi fatter. Det er vi folkevalgte som setter dagsordenen, styrer ressursbruken og er ombud for innbyggerne. Og det er vi folkevalgte som gjør hovedjobben i demokratiet vårt ved at vi holder det vi lover og tar ansvaret når noe går galt. Vi må sørge for at eldre og syke som mottar tjenester opplever trygghet og kvalitet.

En stor oversikt over kommunalt ansatte viser at Larvik har en større andel ansatte i helse og mestring enn det som er vanlig i Norge. Og ser vi på offentlig anskaffelse i Helse og mestring, viser det stor bruk av offentlige midler i Larvik kommune ved bruk av private tjenesteaktører.

Så hva er problemet hvis vi har flere folk og mer penger innen Helse og mestring enn det som er vanlig?

Leder i Helsefagarbeiderforbundet, Jette Dyrnes, og hovedtillitsvalgt i Delta Larvik, Arild Mathisen, sier i ØP at «Det som kom fram om helseomsorgen i Larvik i Brennpunkt på NRK tror vi ikke er unikt. Vi ser at personalmangelen er høy rundt omkring i hele landet. I tillegg er sykefraværet høyt på de fleste sykehjemsavdelinger». Videre peker de på at «helsefagarbeidere kan utføre mange oppgaver som sykepleiere gjør i dag. De er en lavthengende frukt. I dag bruker ikke kommunene helsefagarbeiderne for det de kan». Ja, riktig organisering må til, helt ned på avdelingsnivå. Det er ingen grunn til at sykepleiere/vernepleiere skal lage/varme mat. Samtidig må det kompetanseheving til slik at hendelser som vi så på Brennpunkt ikke skjer igjen.

Helsepersonellkommisjonen har lagt fram en rapport som sier at framtidas helsetjenester må løses uten flere ansatte. Vi må jobbe mer effektivt, automatisere mer og fordele oppgavene bedre. Venstre har lenge understreket behovet for å se vekk fra profesjonskampen og delegere oppgaver bedre mellom ulike yrkesgrupper. Det finnes mye uutnyttet potensial i bedre oppgavefordeling, og det er å plukke de lavthengende fruktene. En annen lavthengende frukt er å gi tilrettelagte oppgaver/redusert arbeidstid til eldre arbeidstakere, slik at disse kanskje står lengre i helsevesenet.

Kommunepolitikerne våre er samfunnsbyggere, næringsutviklere, arbeidsgivere og ombudsmenn for sine innbyggere. Vi skal ikke fordele skyld, vi skal fordele ansvar og ressurser.

Vi må bruke energien på å rekruttere og beholde helsepersonell i helsesektoren og se på hvordan private kan bidra mer inn i offentlig oppgaveløsning. Og når private aktører skal brukes i kommunale tjenester, må dette aldri gå på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter som lønn og om brudd på lov om offentlig anskaffelser, arbeidskriminalitet, sosial dumping, psykisk helsevern og forsvarlig helsehjelp. Her har kommunen en jobb å gjøre ifølge rapporten «Offentlige anskaffelser i Helse og mestring».

Larvik kommune må lytte til fagfolk, være fremoverlent, ta i bruk velferdsteknologien, utforske løsninger hvor kommunen ser på oppgavefordeling, utdanne ufaglærte til helsefagarbeidere og så må vi heie på alt helsepersonell i Larvik – for vi trenger dere alle!

Kari-Lise Rørvik,
ordførerkandidat Larvik Venstre