– Forsvarsevnen må rustes opp

Forvaret
– Jeg ser at det er et enormt gap mellom hva regjeringen foreslår i budsjettøkninger og det Forsvarskommisjonen sier er nødvendig, sier Venstreleder Guri Melby, Foto: Mostphoto

Forsvarskommisjonen konkluderer med at Norges forsvarsevne ikke er god nok. – På kort sikt må vi få det forsvaret vi har i dag til å fungere, og på lang sikt må vi styrke flere av våre kapasiteter, blant annet sørge for en sterk maritim satsning og et mye sterkere nordisk og europeisk samarbeid, sier Guri Melby.

3. mai la Forsvarskommisjonen fram sin rapport, etter halvannet års arbeid med å vurdere Norges forsvarsevne.

De skulle også se på prioriteringer og organisering av det norske forsvaret, og i rapporten foreslår de blant annet umiddelbare tiltak for å styrke dagens forsvar, en nasjonal maritim satsing, personell og kompetanseløft, bedre utnyttelse av teknologi og samarbeid med industrien. Samt å øke forsvarsbudsjettet både umiddelbart og systematisk de neste 10 årene.

Guri Melby
Guri Melby deler kommisjonens bekymring over den alvorlige sikkerhetssituasjonen vi står i akkurat nå, både her hjemme og ute.

– Jeg deler kommisjonens bekymring over den alvorlige sikkerhetssituasjonen vi står i akkurat nå, både her hjemme og ute. Krigen i Ukraina har gjort det klart at vi lever i en usikker tid. Og før Ukraina har slått Russland, kan ingen stater være trygge på at deres grenser respekteres og demokratiet ivaretas, sier Guri Melby, Venstres partileder og nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– I tillegg er det en reell risiko for en militær konflikt mellom Kina og våre allierte over Taiwan. Derfor er det bra at kommisjonen er så tydelige på at den norske forsvarsevnen må rustes opp, og at det haster. Forsvarskommisjonen forteller oss at Norges forsvarsevne per i dag på langt nær er god nok. På kort sikt må vi få det forsvaret vi har i dag til å fungere, og på lang sikt må vi styrke flere av våre kapasiteter, blant annet sørge for en sterk maritim satsning og et mye sterkere nordisk og europeisk samarbeid. Vi må ha evne til å opprettholde suverenitet i våre store havområder i en tid med økt usikkerhet, sier hun.

Stort gap mellom regjeringen og kommisjonen

Rapporten skal ikke opp til behandling som egen sak i Stortinget, men vil bli sendt på høring. Venstre vil følge opp rapportens innhold i Stortinget.

– Jeg ser at det er et enormt gap mellom hva regjeringen foreslår i budsjettøkninger og det Forsvarskommisjonen sier er nødvendig. Det gjør at jeg fortsatt sitter igjen med spørsmålet om regjeringen virkelig planlegger å ruste opp forsvaret til det nivået som er nødvendig i dagens sikkerhetssituasjon. Regjeringen presenterte i går en økning av forsvarsbudsjettet med 3,8 milliarder per år fram mot 2026. Det kan godt hende det er tilstrekkelig for å nå 2-prosentsmålet, men ut fra kommisjonens rapport er dette langt fra nok for å styrke vår forsvarsevne så mye som er nødvendig ut fra dagens sikkerhetssituasjon, sier Melby.

Kommisjonens er satt sammen av 17 medlemmer av fageksperter, politikere og partene i arbeidslivet. Benedicte Røvik har representert Venstre i kommisjonen. Hun leder Venstres internasjonale utvalg og er sentralstyremedlem i Venstre.