-400 eldremillioner til bydelsutvikling – når folk jobber seg syke?

Strandgata og Nordsundet i Kristiansund, Foto: Kristiansund Venstre

Andrekandidat Carina Wollan Myhre har gitt uttrykk for klare synspunkter om prioritering av virkemidler i eldreomsorgen, med henvisning til planer for nytt sykehjem lagt til Goma.-Nå i mai får bystyret til behandling en sak som gir grunn til å stille store spørsmål ved Kristiansund kommunes pengebruk og prioriteringer innenfor eldreomsorgen, skriver hun i leserbrev.

Leserbrev Carina Wollan Myhre:

400 eldremillioner til bydelutsvikling – når folk jobber seg syke?

Nå i mai får bystyret til behandling en sak som gir grunn til å stille store spørsmål ved Kristiansund kommunes pengebruk og prioriteringer innenfor eldreomsorgen, skriver hun i leserbrev.

Kommunen har – som de fleste andre – rekrutteringsutfordringer. Et særlig høyt sykefravær peker i retning av at utfordringene i Kristiansund er spesielt store. Både i sykehjem og hjemmetjenester var sykefraværet i fjor økt til 15,5 prosent. Når mer enn 1 av 7 er borte fra jobb hver eneste dag, risikerer også de som er friske, til slutt å bli syke av merbelastningene. Denne virkeligheten blir naturlig nok kjent og gjør Kristiansund kommune mindre attraktiv for søkere til ledige stillinger.

Masse honnørord
Viljen til å løse dette er vanskelig å få øye på. Bystyret vedtok nylig en lønnspolitisk plan med masse honnørord om hvordan man bidrar til et godt arbeidsmiljø, men ingen overordnet, konkret og forpliktende plan hvor det følger penger med for å snu utviklingen. I all hovedsak er ansvaret skjøvet ned på enhetsledere som i dag har mer enn nok med å ringe etter vikarer for å opprettholde forsvarlige tjenester.
Av overordnede tiltak snakker vi ikke bare om høyere lønn. Mens mange bedrifter i det private for eksempel forsøker å løse mangelen på søkere med å ta inn flere lærlinger, fortsetter kommunen å ta inn bare et fåtall i helse- og omsorgstjenestene. Siste vedtak forplikter ikke kommunen til å ta inn flere enn seks helsefagarbeiderlærlinger årlig.

Starten av en eldrebølge
Det som gjør situasjonen særlig bekymringsfull er at vi befinner oss i starten av en eldrebølge. Her har bystyret (prisverdig nok) vedtatt å bygge et nytt sykehjem med 130 plasser. Utfordringen med nisifrede driftskostnader er en ting, men det er grunn til å være vel så spent på hva det vil koste å rekruttere et tresifret antall ansatte, når kommunen ikke greier det til dagens tjenester, selv med et lokalsykehus på oppsigelse.
Hva gjør så kommuneledelsen i denne situasjonen? Jo, de foreslår for bystyret at det skal betale 400 millioner kroner ekstra for et sykehjem på en teknisk dårlig egnet tomt på Goma, fordi det vil være bra for utviklingen av bydelen! Resten av argumentasjonen for Goma går i all hovedsak ut på at alternativet på Storhaugen vil være verre, til tross for at det her ligger til rette for mer fremtidsrettet samdrift av eldreinstitusjoner.

Mye rart
I utredningen er det mye rart.
• I fylkeskommunens planverk ligger Storhaugen innenfor 10-minuttersbyen. I utredningen regnes ingen av alternativene som sentrale.
• Mens vi senest ved juletider fikk presentert en plan for utbygging på Storhaugen, er tomta nå plutselig verken stor nok eller bra nok. Det gjøres blant annet et stort poeng av at både dagens kjøkken og vaskeri vil bli for lite. I hvert fall kan for lite vaskeri løses med innkjøp av tjenester fra private på anbud, men det er kanskje fy-fy?
• I stedet ser man angivelig ingen annen råd enn å rive dagens nylig ombygde helsehus med 35 plasser mens byggingen pågår. Med den argumentasjonen rammes bystyret av sin mangeårige unnlatelse av en helt nødvendig utbygging av eldreomsorgen. Man har ikke tid til å gå flere runder med billigere og bedre egnede tomtealternativer nå.

To milliarder i bydelsutvikling
Jeg har ingenting imot Goma, men med et nytt sykehjem til 1,4 milliarder kroner, ny brannstasjon til nærmere 300 millioner (medregnet infrastrukturen) og ny skole til minst 400 millioner vil bydelen være utviklet for over to milliarder kommunale kroner, de fleste av dem lånt. Når er det nok?
Kristiansund kommunes årsregnskap for 2022 viser at lånegjelden allerede før dette er oppe i 3,6 milliarder kroner. Den passerte dermed 150 prosent av driftsinntektene. Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler ikke at gjeldsgraden overstiger 90 prosent over tid.
Når folk i pleie- og omsorg jobber seg syke, og lånerenten er på vei til himmels, kan ikke svaret være å bruke 400 eldremillioner på bydelsutvikling. Nå må noen ta til fornuft snart!

Leserbrev -400 eldremillioner til bydelsutvikling tk.no 08.05.23