Valgprogram 2023 -2027

Horten Venstre

Dette er valgprogrammet vårt og politikken Horten Venstre går til valg på og vil jobbe for i Horten kommune i perioden 2023 – 2027. Godt valg!

(last ned programmet som pdf)

Vi tar hele Horten framover!

1) Helse for alle

God fysisk og psykisk helse er en forutsetning for et godt og fritt liv for alle. Vi vil prioritere tjenester som møter mennesket. Dette betyr at kommunens midler først og fremst skal brukes til å utvikle gode tjenester, der kunnskapsrike og motiverte medarbeidere gjør menneskene trygge og fornøyde.

2) Kunnskap gir frihet

Dagens barn er morgendagens voksne. Venstre ønsker å bygge mennesker som mestrer livet, deltar i demokratiske prosesser og evner å ta ansvar for seg selv og andre. Kunnskap bidrar til like muligheter, mer frihet og bekjemper utenforskap for barn og ungdom. Kunnskap gir oss større frihet til åta gode valg for oss selv.

3) Levende lokalsamfunn

By- og tettstedsutvikling skaper rammer for hverdagslivet til alle i Horten. For Venstre er det viktig at vår politikk bidrar til gode omgivelser og boligområder med inkluderende offentlige rom som legger til rette for at vi kan leve miljøvennlige og gode liv. Nærhet til gode friluftsområder, viktige offentlige velferdstilbud, kollektivtilbud, arbeidsplasser og private tjenester sikrer dette.

4) Mer natur ikke mindre

Venstres mål er å gjøre Horten til en moderne, grønn og levende kommune. Globale trender viser at folk vil bo i grønne miljøvennlige byer. Det er avgjørende for vår eksistens åta vare på naturen, jord, luft, vann og det biologiske mangfoldet. Vi vil ha en kommune der ressursene forvaltes til det beste for osssomlever nå, og for fremtidige generasjoner.

5) Næringsvekst og grønn verdiskaping

Horten kommunes økonomi og vekst er avhengig av et variert og konkurransedyktig næringsliv og økt innflytting av kompetente arbeidstakere. For å være attraktiv som bostedskommune er et allsidig privat næringsliv og en effektiv offentlig sektor nødvendig.

Venstre vil ta Horten framover. Vi har gjennom «Drømmen om Horten» og «Levende by» vært i førersetet når det gjelder å skape positivitet og utvikling i kommunen vår. Dette arbeidet er det viktig å fortsette med! Vi vil ha byer og tettsteder som er tune av liv, mer rettferdige og med rom for ane. Det skaper trivsel og gode liv. Vi er et optimistisk, framtidsrettet parti som ønsker å lede Horten i riktig retning gjennom de utfordringene vi står overfor.

Helse for alle

God fysisk og psykisk helse er en forutsetning for et godt og fritt liv for alle. Vi vil prioritere tjenester som møter mennesket. Dette betyr at kommunens midler først og fremst skal brukes til å utvikle gode tjenester, der kunnskapsrike og motiverte medarbeidere gjør menneskene trygge og fornøyde.

Venstres sosiale liberalisme gir mennesket økt ansvar, men tar også vare på våre medmennesker uansett hvem de er. Venstre tar mennesker med ulike behov på alvor, og vil behandle alle med respekt.

Vi vil satse på helsepersonell og fastlegene. Deres utfordrende arbeidssituasjon må få gehør i kommunen. Kvinners helse har lav status og må få større fokus. Vi må holde på fagfolkene inne helse og omsorg og sørge for en bærekraftig helsetjeneste der vi bruker ulik kompetanse på de ulike nivå i tjenestetilbudet.

Vi ønsker ny omsorgsteknologi velkommen og en ny tenkning om hvordan vi kan bruke frivillige i helsetjenesten. Målet må være trygg og sikker omsorg for alle.

Venstre vil:

 • La sykepleieren få tid til å være sykepleier og bruke sin fagkompetanse
 • Øke budsjettet for etter- og videreutdanning av sykepleiere og helsefagarbeidere
 • Få flere yrkesgrupper inn i helsesektoren
 • Utvikle opplæringsprogram i samarbeid med NAV, Voksenopplæringen i Horten og faginstutisjonen for åstyrke ufaglært kompetanse som tilleggsressurs i helsearbeidet

Eldreomsorg

I Horten skal alle få anledning til å bo hjemme så lenge som mulig. Tilrettelegging i egen bolig og et tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov, gir trygghet og vil være viktig for mange. For dem som ikke kan bo hjemme er omsorgsboliger og sykehjem et godt og nødvendig tilbud. Venstre vil ha omsorgsboliger i alle tettstedene i Horten kommune, og sentralisert sykehjem som ivaretar de som tenger mest pleie.

Venstre vil:

 • At Åsgårdstrand og Borre sykehjem gjøres om til omsorgsboliger med og uten døgnbemanning
 • At Indre Havn sykehjem ivaretar de som trenger mest pleie
 • Ha adskilte avdelinger for eldre med aldersrelaterte fysiske utfordringer og demente
 • Ha omsorgsboliger og sykehjem som er tilrettelagt for ektepar og samboere
 • Ha tilgjengelige akuttplasser og avlastningsplasser
 • Styrke etter- og videreutdanning for ledere innen helse
 • Forenkle pårørendekontakten med kommunen
 • Satse mer på hjemmerehabilitering
 • Styrke pårørendesatsingen blant annet ved å skape et bedre tilbud rundt demensopplæring
 • Styrke dagtilbud og avlastningstjenester
 • Være positive til omsorgsteknologi og utvikling av innovative tjenester

Personer med funksjonsnedsettelse

Venstre vil at det skal legges til rette for løsninger for bolig, arbeid og fritid somgir personer med funksjonsnedsettelse muligheter til å leve normale og fullverdige liv.

Venstre vil:

 • At rammene for de som bor hos pårørende/foreldre styrkes
 • Gi et mer målrettet dagtilbud vedå gi tilbud ommervariert aktivitet
 • Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner
 • La flere med omfattende oppfølgingsbehov få tilbud omtilrettelagt arbeid
 • Styrke avlastningstilbudet

Rus

Venstre vil arbeide for at de rusavhengiges situasjon og behandlingsbehov tas på alvor. En god politikk på dette området vil bety et bedre liv for både rusavhengige og deres familie. Dette vil også dempe konfliktnivået i forholdet mellom rusavhengige og samfunnet rundt.

Venstre vil:

 • Styrke ettervernet knyttet til arbeid/aktivitet og bolig
 • Ha et godt lavterskel aktivitetstilbud for ungdom og unge voksne med rusavhengighet eller rusproblemer i kombinasjon med psykiske og sosiale vansker
 • Styrke botilbudet og tilpasse det bedre til den enkeltes situasjon
 • Sette i gang et fokusprosjekt knyttet til vold i nære relasjoner

Psykisk helsevern

Psykiske lidelser har store konsekvenser for både enkeltmennesker, familien og samfunnet dersom en person ikke får nødvendige hjelp på et tidlig tidspunkt. Vi vil gi tilgang til rask psykologhjelp for alle, uavhengig av økonomisk status. Rask behandling betyr friheten til å ha kontroll på eget liv.

Venstre vil:

 • Styrke psykologtjenesteni Horten kommune, slik at flere får mulighet til å bruke den når de trenger det
 • Satse på forebyggende og behandlende tilbud for barn og unge
 • Opprettholde og styrke lavterskeltilbudet i kommunen
 • Styrke ettervernet knyttet til arbeid/aktivitet og bolig
 • At kommunens nettsider klart skal vise tilgjengelighet til psykiske helsetjenester, f.eks. ved å vise ventetid

Kunnskap gir frihet

Vi vil gi alle barn og unge gode oppvekstsvilkår som gjør de i stand til å velge sin egen vei i livet.

Dagens barn er morgendagens voksne. Venstre ønsker å bygge mennesker som mestrer livet, deltar i demokratiske prosesser og evner åta ansvar for seg selv og andre. Kunnskap bidrar til like muligheter, mer frihet og bekjemper utenforskap for barn og ungdom. Kunnskap gir oss større frihet til åta gode valg for oss selv.

Venstre satser på kunnskap – for å gi like muligheter for barn og unge som vokser opp i Horten.

Helsestasjon

Forskning viser at foreldre som opplever trygghet og omsorg, blir rustet til å gi trygghet og omsorg videre. En god start på livet – medtrygge foreldre er en riktig start pålivet.

Venstre mener at man allerede i starten av livet må satse på enkeltindividet og menneskene rundt – for å motvirke utenforskap. Utenforskap kan motvirkes allerede i den spede start på livet.

Derfor vil Venstre at vi skal ha en trygg, tverrfaglig og ressurssterk tjeneste for foreldre og barn i kommunen vår.

Venstre vil:

 • At det er nok ressurser og fokus på å fange opp foreldre som trenger bistand utover det tradisjonelle Helsestasjonsprogrammet
 • Et godt samarbeid mellom de ulike tverrfaglige tjeneste som: barnefysioterapeuter, fastleger, Enhet for rus og psykisk helse (EROPH), Familiehuset, barnehager, PPT og barnevern
 • Ha fokus på tidlig innsats, med rett hjelp til rett tid

Barnehage

Venstre ønsker et variert tilbud av barnehager med en mangfoldig pedagogisk profil i Horten gjennom både offentlige og private barnehagetilbud. Kommunen må legge til rette for at disse har så like rammevilkår som mulig.

Barnehagene er en viktig arena for læring, sosialisering og integrering, og et mangfoldig tilbud medkompetente ansatte er viktig.

Venstre ønsker å legge til rette for mer fleksible åpningstider, sånn at barnehagetilbudet støtter opp om den virkeligheten folk faktisk lever i.

Venstre vil:

 • Følge opp handlingsplan for barnehagene og prioritere tiltak i denne
 • At moderasjonsordningen styrkes både når det gjelder rabattsatser, og hvilke familier som kan søke
 • At alle får rett til barnehageplass etter svangerskapsperioden
 • Beholde tettheten i antall kommunale pedagoger og fagarbeidere
 • At pedagogiske ledere jevnlig tilbys kursing og/eller videreutdanning
 • Satse på et utvidet samarbeid mellom helsestasjon og barnehage
 • Tilrettelegge for samarbeid mellom kulturskolen og barnehager
 • Arbeide for at alle barnehager i Horten har obligatorisk svømmeopplæring for barn som går siste år i barnehagen

Skole

Utdanning tar oss framover, og Venstre ønsker å prioritere skolen. Alle barn har rett pået trygt og godt skolemiljø hvor de opplever tilhørighet og inkludering, slik at de får realisert sitt potensiale i forhold til sin faglige og sosiale utvikling.

Vi vil gi barn og ungdom mer tilpasset opplæring, slik at de får bedre oppfølging og mestringsfølelse. Vi ønsker å gi dem mer frihet i skolehverdagen, slik at de kan påvirke sin egen læring. Elevene må få mer læring som bygger på deres styrker og en mer praktisk tilnærming til opplæringen.

Venstre ønsker motiverte, trygge og innovative lærere med høy faglig kompetanse og bevissthet omkring klasseledelse, relasjonsbygging, lærerstrategier og varierte undervisningsformer. Det tverrfaglige teamet rundt elevene må styrkes, slik at lærere har tid til å være lærer.

Horten kommune må legge til rette for etter- og videreutdanning jevnlig for alle som jobber i skolen.

Venstre har som mål å sikre at ungdommer er godt forberedt når de går fra ungdomsskolen til videregående skole. Det er avgjørende å adressere frafallsproblematikken allerede på ungdomsskolen.

Venstre vil:

 • Beholde barneskolene på Skoppum og Nykirke
 • Ha en leksefri og helhetlig skoledag
 • Rett hjelp til rett tid – faglig og sosialt
 • Styrke den spesialpedagogiske fagkompetansen på hver enkelt skole
 • Styrke det tverrfaglige og helhetlige arbeidet omkring elever med ulike behov
 • Styrke skolehelsetjenesten og ha fokus p! forebyggende arbeid, fysisk og psykisk helse
 • Beholde helsestasjon for ungdom
 • Øke satsingen på klasseledelse og relasjonskompetanser, for å sørge for en skole med inkluderende læringsmiljø
 • Satse på sosiallærerfunksjonen
 • Fokusere på overgang mellom barnehage, grunnskole og videregående skole
 • Sike en god Pedagogisk psykisk tjeneste (PPT)
 • Styrke flere praktiske fag
  • Natursenteret videreføres som satsing
  • Teknologiske samarbeidsprosjekter med næringsliv og bransjeforeninger
  • Ta initiativ til prosjekter med Folkeverkstedet, Vikingsenteret og RS senteret
  • Videreføre det kommunale arbeidet med samspill næringsliv og skole, og elevenes muligheter for arbeidsuker
 • Styrke de kunstneriske fagene i skolen
  • Få et tettere samarbeid med Kulturskolen – for å utnytte hverandres kompetanse og skape kreativitet og mestring
 • Satse på økt kunnskap om bærekraftig utvikling lokalt, nasjonalt og globalt
  • Ta initiativ til prosjekter rundt lokal bærekraft og renere Oslofjord
 • Utvikle flere lokale prosjekter og produksjoner for den Kulturelle Skolesekken
 • Sikre videre ressurser til pedagogisk programvare, digitale læremidler og digital kompetanse
 • Sikre leirskoletilbudet i kommunen
 • Styrke seksualundervisningi skolen
  • Tidligere og oftere seksualundervisningi grunnskolen
  • Mer undervisning om seksuell grensesetting og samtykke
  • Skolen og skolehelsetjenesten bør jobbe sammen for å tilby en helhetlig og effektiv seksualundervisning
 • Beholde dagens lærertetthet, og sørge for videreutdanning av kommunens lærere
 • Sette av ressurser for konkrete tiltak knyttet til utsatte ungdom – og forhindre utenforskap og frafall
 • Ha en skolestruktur tilpasset fremtidens befolkningsutvikling i kommunen

Digital kommunikasjon – barn og unges psykiske helse

Venstre vil jobbe for en kunnskapsbasert satsing på digitale medier for barn og unge i Hortenskolen. Vi ønsker en systematisk opplæring basert på forskning og erfaring. Vi mener at digitale verktøy og plattformer kanvære til stor nytte for elevenes læring, men samtidig er det viktig å adressere barn og unges psykiske helse i forbindelse med bruk av sosiale medier.

Derfor vil Venstre jobbe for å styrke kunnskapen om digitale medier blant elever, foreldre og lærere. Våre tiltak for digital kompetanse vil også være i tråd med FNs barnekonvensjon, som beskytter barns rettigheter også på nett.

Venstre vil:

 • Innføre obligatorisk tverrfaglig undervisning i digital kommunikasjon for å styrke og videreutvikle gode digitale vaner og trygg bruk av teknologi
 • Opprette et eget tverrfaglig råd med lærere, foreldre, ungdomsrepresentanter, cybersikkerheteksperter og myndigheter som skal øke bevisstheten om positive muligheter med digital teknologi, og gi råd om trygg og ansvarlig bruk
 • Utvikle et program i Horten kommune for barn og unge som står i fare for eller har utviklet mobilavhengighet. Programmet vil kartlegge mobilbruk, veilede og støtte endring av mobilvaner, ha gruppesamtaler og samarbeid med helsetjenester for å styrke deltakernes mentale helse

Barn i sårbare situasjoner

Venstre er opptatt av like muligheter for alle barn. Vi vil bekjempe fattigdom blant barn og unge samt bryte den arvelige fattigdom ved å etablere sammenhengende tjenester for å forebygge, redusere og stoppe fattigdom i utsatte grupper.

Lavterskeltilbud er et nøkkelord når det gjelder forebyggende barnevern. Kommunen må legge til rette for at mennesker med problemer kan ta kontakt med støtteapparat før problemene har blitt forstore.

Vi mener at helsestasjon, barnehage og skole er naturlige arenaer for kommunens samhandling med utsatte familier.

Venstre vil:

 • Styrke fritidstilbudet til barn og unge og ha spesielt fokus på barn i sårbare situasjoner
 • Styrke ordningen med gradert foreldrebetalingi barnehage
 • Styrke det tverrfaglige laget rundt barn og unge
 • Tilby friplasser i Horten kulturskole
 • Satse videre på ordningen med familieråd
 • Prioritere økte ressurser i barnevernet, og sikre nødvendig kompetanseheving og – utvikling. Sørge for et fullgodt tilbud til ungdom for å sikre en god overgang til voksenlivet

Levende lokalsamfunn

By- og tettstedsutvikling skaper rammer for hverdagslivet til alle i Horten. For Venstre er det viktig at vår politikk bidrar til gode omgivelser og boligområder med inkluderende offentlige rom som legger til rette for at vi kan leve miljøvennlige og gode liv. Nærhet til gode friluftsområder, viktige offentlige velferdstilbud, kollektivtilbud, arbeidsplasser og private tjenester sikrer dette.

Venstre vil:

 • Ha nær dialog med innbyggerne om aktuelle saker, spesielt saker som gjelder regulering og arealbruk. Presentere saker i kommunens besøkssenter
 • Bevare det vakre kulturlandskapet vi har i kommunen
 • Fortette varsomt i og rundt de etablerte by- og tettstedene
 • Sikre mangfold av aktiviteter og tilbud i nærheten der folk bor
 • Bygge sammenhengende gang- og sykkelveier
 • Ta vare på kulturminner
 • Tilpasse kollektivtilbudet til folks behov

Horten by

Horten sentrum har med Venstre i posisjon hatt en positiv utvikling. Det har ikke kommet av seg selv. Det er fremdeles slik at byen vår kan bli enda bedre for innbyggerne.

Mer liv til alle årstider er et mål for vår byutviklingspolitikk. Kombinasjonen mellom handel, uteliv og kultur er det som virker for å skape et levende byrom. Byen er en arena for innbyggerne, og skal gi trivsel, opplevelser og et godt liv for folk sammen.

Venstre vil:

 • Etablere Studentbyen Horten ved å si ja til planene rundt det gamle Lace-bygget
 • Ha publikumsrettet aktivitet og uteliv i Storgata og i havna
 • At Storgatas nordlige del (kulturkvartalet til torget) etableres som et bystrøk, hvor selve gaten blir et sambruksområde (shared space)
 • Utnytte Torget i Horten på en langt bedre måte, slik at det kan fylles med liv og sosialt samvær
 • Sette av midler til å få sentrum vakrere. Innfartsveien Torggata må løftes og gjøres grønnere
 • Fortette i sentrum, men bevare småhusbebyggelse og «Hagebyen Horten»
 • Alltid kreve at estetiske og arkitektoniske hensyn er en viktig del av byplanleggingen
 • At det meste av detaljhandel legges til sentrum, mens plasskrevende handel godt kan ligge utenfor
 • At bybusstilbudet i Horten blir bedre tilpasset folks faktiske behov
 • At Ollebakken og Skippergata stenges for tungtrafikk
 • At tunnelen over RV 19 forlenges, slik at plager fra støy og forurensing reduseres
 • Si nei til en «nordovervei» langs Indre Havn

Karljohansvern

Karljohansvern skal være et levende museumssted og et attraktivt sted å besøke for tilreisende. Ved siden av gode boområder, arbeidsplasser og friluftsområder er det viktig med aktiviteter som supplerer museene. Konserter, utstillinger, marked og kafeer er alle med å skape et hyggelig miljø for brukere og besøkende til området.

Venstre vil:

 • Få på plass en helhetlig plan for kommunens eierskap på Karljohansvern
 • Se på muligheter for ungbo prosjekt på Karljohansvern
 • Bevare Karljohansverns natur og frilufusområder
 • Få på plass sikrere trafikkavvikling til og fra området
 • Arbeide for å få Norsk Filmmuseum til Karljohansvern

Borre

Området mellom Borre, Bakkenteigen og Tonsåsen kan bli kommunens nye kunnskapsby/universitetsby. Det betyr at man må planlegge helhetlig slik at boliger, offentlige funksjoner og handel spiller sammen for å skape et kraftfullt lokalmiljø. Det kan vi gjøre uten å bygge ned marka.

Venstre vil:

 • Skjerme Fogdeskogen for all utbygging
 • Si nei til veifra Bakkenteigen Bl RV 19 over Glenne
 • Legge til rette for et sterkt og kraftfullt sentrum rundt det gamle Herredshuset
 • Fortette og bygge ut på de områdene hvor det allerede er bygget
 • Utvikle planlagte boligområder på Tonsåsen basert på en grønn etablering, ingen videre utvikling
 • Lage en helhetlig områdeplan for Borrebyen

Åsgårdstrand

Venstre vil være pådriver i utviklingen av Åsgårdstrand som levende kunstnerby med kulturhistoriske miljøer. Vi ønsker at stedet skal ivareta tradisjonen som møtested for kunstnere og formidle byens rike historie. Utvikling av Rådhuskvartalet, etablering av Munchsenter og formidling av Edvard Munchs liv i Åsgårdstrand vil være viktige bidrag.

Venstre vil:

 • Sikre at Gamle Åsgårdstrands særpreg bevares og følges opp i områdeplanen, herunder ivareta estetikk i samsvar med planen.
 • Gjøre Gamle Åsgårdstrand sentrum til et område for folk, ikke trafikk
 • Arbeide for å redusere gjennomgangstrafikken ved konkrete fysiske tiltak og kanalisering av trafikken utenfor Åsgårdstrand, herunder være pådriver for hvordan utbedring av fylkesveinettet i Slagen kan avlaste Åsgårdstrand og etableres som en fremtidig omkjøringsvei
 • Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak på kommunens gatenett i byen for å redusere hastigheten og trygge situasjonen for myke trafikanter
 • Styrke formidlingen av Edvard Munchs kunst blant annet gjennom drifen av Munchs hus og etablering av et Munch-senter
 • Videreføre driften av Galleri Ask
 • Være pådriver for utvikling av badeparken, herunder bygging av nytt badehus

Skoppum

Med en ny jernbanestasjon åpnes mulighetene for å utvikle Skoppum til en enda mer spennende bydel. Som i de andre tettstedene i kommunen, er Venstre opptatt av å få til en god balanse mellom bolig, arbeid, offentlige funksjoner og handel. Trafikksituasjonen på Skoppum har lenge vært lite gunstig for innbyggerne. Jernbanetraseen og brua hindrer adkomst mellom sentrum og skolen utgjør et skille som bør fjernes i fremtiden.

Venstre vil:

 • At Skoppum skal være et grønt og moderne knutepunkt for folk og næring
 • Ta helhetlige grep rundt utviklingen av Skoppum, og få på plass en helhetlig bydelsplan
 • Starte planprosessen tidlig for å utvikle en miljøbydel
 • Få på plass et godt, moderne og fleksibelt kollektivtilbud til Horten og til Bakkenteigen
 • Etablere gang- og sykkelvei mellom Ada1, Skoppum, Nykirke, Horten og Åsgårdstrand som del av en samlet sykkelring gjennom hele kommunen

Nykirke

Nå som jernbanen ikke lenger skal gå gjennom Nykirke sentrum, er det viktig å fjerne den barrieren traseen har utgjort. Nykirke har en sterk og tradisjonsrik kultur som en robust og levende bygd, og dette ønsker vi å bygge videre på. Alt ligger til rette for å utvikle området mellom sagtomta, den gamle butikken og Spar til et levende bygdesentrum.

Venstre vil:

 • Ta helhetlige grep rundt utviklingen av Nykirke, og få på plass en helhetlig bydelsplan
 • Sykkelvei mellom Nykirke og Horten måpå plass!
 • Legge til rette for at jernbanetraseen gjennom Nykirke brukes for å skape et levende bygdesentrum

Mer natur, ikke mindre

Venstres mål er å gjøre Horten til en moderne, grønn og levende kommune. Globale trender viser at folk vil bo i grønne miljøvennlige byer. Det er avgjørende for vår eksistens åta vare på naturen, jord, luft, vann og det biologiske mangfoldet. Vi vil ha en kommune der ressursene forvaltes til det beste for oss somlever nå,og for fremtidige generasjoner.

Stopp nedbygging av natur!

Vern av naturrikdom og mangfold innebærer en bevisst politikk og handlekraft. Forebyggende tiltak blir viktig for åta vare på kommunens naturrikdom til de neste generasjoner.

Venstre vil:

 • Følge opp kommunedelplanen for biologisk mangfold med konkrete tiltak og unngå ytterligere nedbygging av skog, dyrket mark og naturarealer.
 • Sette ut humlekasser og fuglekasser i grønne områder
 • Opprettholde og utvide dagens markagrenser
 • Ta initiativ til, og være pådriver for vern av flere skogområder. Skogvern er det beste tiltaket for åsikre det biologiske mangfoldet
 • Bevare Borrevannet som et område med særlig rikt artsmangfold. Venstre vil konsekvent si nei til roing på Borrevannet
 • Sikre sammenhengende grøntområder som ivaretar biologisk mangfold
 • Stimulere til gjenåpning av gamle bekkefar med vegetasjonssoner
 • Ta vare på bekkedaler og skrotemark ut fra hensynet til biologisk mangfold
 • Arbeide for utpeking av Borreskåla som nasjonalt landskapsvernområde
 • Jobbe for flere og større friområder på Indre Havn
 • Arbeide for utvidelse av flere av de eksisterende naturreservatene i kommunen, spesielt
 • Adaltjern, slik at naturen, naturmangfoldet og de økologiske systemene i vår kommune kan gis en bedre beskyttelse
 • Følge opp kommunens insektplan og gi støtte til enkeltpersoner og foreninger som vil gjennomføre tiltak somkan styrke livsgrunnlaget for insekter
 • Sikre Tangenbekken og bekkene i Frebergsvik som vassdrag med sjøørret
 • Sikre grønne strukturer med trær, busker og blomster som skaper trivsel og ivaretar naturmangfoldet i våre byer og tettsteder
 • Sikre at det ved bygging av nye boligfelt og boliger utarbeides plan for grøntstruktur og bevaring og gjenoppbygging av natur
 • Støtte pilotprosjekter for å styrke livet på havbunnen, blant annet ved bygging av rev og ålegrassenger i Oslofjorden

Oslofjorden – marine verneområder

Horten har en lang kystlinje med et fjordsystem hvor det biologiske mangfoldet er redusert og økosystemet i nerden er alvorlig truet. Torskebestanden er på et historisk lavt nivå. Ærfugl dør. Tareskogen og ålegrassengene blir mindre. Marin forsøpling og mikroplast er et alvorlig miljøproblem. Den negative utviklingen forsterkes av klimaendringene.

Fjordens økosystem må tas vare på. Derfor ønsker vi å verne nordområdene i vår kommune, samtidig som vi vil arbeide for etablering av marine verneområder i hele Oslofjorden.

Venstre vil:

 • Styrke samarbeidet og innsatsen i Osloområdet.
 • Arbeide for etablering av flere sammenhengendestore marine verneområder i Oslofjorden
 • Etablere et ekstra verneområde for hummer i kommunen
 • Rydde opp eller sikre forurenset bunn ved Langgrunn gjennom forpliktende samarbeid med blant andre Miljødirektoratet og Horten kommune
 • Støtte restriksjoner på fiske i Oslofjorden, slik at fiskestammer kan gjenoppbygges
 • Bruk av trål oglysfiske i fjorden må forbys permanent
 • Arbeide for å bedre vannkvaliteten i fjorden ved å sørge for effektivt arbeid med nytt renseanlegg med nitrogenrensing for Horten kommune
 • Arbeide for å sikre en statlig finansiering av nitrogenrensing
 • Arbeide for å kunne inkludere hage- park- og skogsavfall i anlegget
 • Forby tømming av kloakk fra fritidsbåter og etablere nødvendige stasjoner for gjennomføring av dette
 • Redusere lokale utslipp fra landbruk, avløp og industri
 • Etablere et tverrfaglig prosjekt om “Renere Oslofjord”, for å involvere byens innbyggere, barn og unge i kunnskap og holdningsarbeid
 • Videreutvikle Besøkssenter Oslofjorden
 • Utrede mulighetene for å redusere mikroplast fra overflaten på fergeanløpet.
 • Jobbe for bedre/god tilgang til strandsonen for allmennheten

Miljøvennlig landbruk

Horten har store sammenhengende arealer med matjord av beste kvalitet. Vi har et spesielt ansvar for å bruke matjorda til matproduksjon og på den måten være med på å sikre den fremtidige matberedskapen.

Venstre vil:

 • Ta vare på matjorda og ha jordvern som førende prinsipp
 • Gjøre Borrevannet renere ved å etablere fangdammer og iverksette tiltak, for eksempel begrense høstpløying, som kan redusere avrenningen og ivareta vannkvaliteten
 • Redusere lokale utslipp fra landbruk, avløp og industri
 • Stimulere til omlegging til miljøvennlig drift i landbruket med vekt på kvalitet og dyrevelferd og bruk av fornybar energi

Klima og energi denglobale oppvarmingen

Den globale oppvarmingen med påfølgende endringer er den største trusselen vi mennesker står overfor. Fremtidens samfunn må bygges på en måte hvor bruken av fornybar energi dominerer og hvor ressursene brukes på en bærekraftig måte. Vi må tenke globalt og handle lokalt.

Venstre vil utvikle Horten som en foregangskommune innenfor miljø- og klima. Ny klimavennlig teknologi vil også gjelde for oppvarming av kommunale og private bygg. Energieffektivisering og skifte til fornybare energikilder er viktige tiltak.

Samarbeid mellom næringsliv, kommune og sivilsamfunn er nødvendig for å finne løsninger som reduserer de lokale utslippene. Det viktigste kommunen kan gjøre, er å legge til rette for grønn næringsutvikling og ta i bruk det handlingsrommet kommunene har til å lede an i klimaarbeidet. Kommunene står blant annet for en stor andel av innkjøpene i Norge, og ved å stille strenge klima- og miljøkrav i anskaffelsene kan de oppnå store utslippskutt og bidra til at grønne produkter og tjenester kommer inn på markedet.

Venstre vil:

 • Arbeide for utvikling avennullutslipps-bydel på Skoppum
 • Stimulere utbyggere til å bygge miljøhus/energihus/plusshus i kommunen
 • Tilrettelegge fjernvarmesystemer for energiforsyning til nye boligområder
 • Sørge for at kommunen har en grønn og klimavennlig innkjøpspraksis
 • Bruke C02-regnskap for Horten kommune som grunnlag for iverksetting av tiltak for å redusere C02-utslipp i alle sektorer
 • Arbeide for at kommunen kun bruker fornybare energikilder og faser ut bruk av fossil energi
 • Kommunen skal redusere sine utslipp av karbongasser minimum tilsvarende nasjonale mål
 • Ha ladestasjoner ved alle tettstedene i kommunen

Kulturpolitikk,idrett og friluftsliv

Kulturbegrepet omfatter alle kunstneriske utrykk, idrett, friluftsliv, bibliotek, kino, fritidsklubber, kulturskole og kommunens kulturarv. Venstre ser på kultur som en drivkraft i samfunnet som oppstår der mennesker møtes. En aktiv kulturpolitikk og frivillig innsats i kommunen er en viktig investering for et rikere menneskelig miljø. Tilgang til kulturarenaer og kulturopplevelser bidrar til sosial utjevning, bedre folkehelse, næringsutvikling og økonomisk verdiskapning i kommunen.

Biblioteket

Bibliotekets oppgave er å være et lokalt kraftsenter for demokrati, opplysning og ytringsfrihet. Et godt bibliotektilbud forutsetter tilgjengelighet, at biblioteket er velutstyrt, teknologisk oppdatert og bemannet med kvalifisert personale. Ved å løfte bibliotekene som debattarena og stimulere til bred medvirkning, styrkes sosiale nettverk og kulturfeltet åpnes for flere mennesker.

Venstre vil:

 • Øke bevilgningene til biblioteket
 • Styrke biblioteket som en møteplass og integreringsarena for alle i kommunen
 • Videreutvikle biblioteket som kultur- og læringsarena
 • Styrke biblioteket som et samfunnsaktuelt«Litteraturhusbibliotek»
 • Utvikle biblioteket som digital møteplass og formidler av nettbasert informasjon
 • Vi har en visjon om å etablere et nytt moderne bibliotek sentralt i Horten sentrum
 • Arbeide for søndagsåpent bibliotek

Kulturskolen

Venstre vil styrke kulturskolen slik at alle barn og unge som ønsker det får plass til en overkommelig pris. Venstre vil oppfordre til mangfold, kvalitet og aktualitet i tilbudet og vi vil tilrettelegge for gode lokaliteter.

Venstre vil:

 • Arbeide for kulturskole for alle gjennom et antall friplasser til vanskeligstilte barn
 • Arbeide for å øke rammene og øke bredden i kulturskolens tilbud
 • Ha kulturskolen som en sentral aktør i Kulturkvartalet
 • Utvikle kulturskolen til et lokalt ressurssenter for kulturopplæring
 • Styrke samarbeidet mellom kulturskole og grunnskole
 • Bedre alderstilpasning for ban 3-6 år

Fritidsklubber

Venstre er forkjemper for sosiale arenaer som tilbyr fritidsaktiviteter for barn og ungdom. Fritidsklubbene tilbyr organiserte fritidsaktiviteter og gir ungdom muligheter, mestring og er holdningsskapende blant annet ved å motvirke rus, rasisme og vold. Venstre mener at barn og unge må ha mulighet til å være selvorganiserte og skape sin egen ungdomskultur. Venstre vil at kommunen skal ha en aktiv tilretteleggerolle i dette arbeidet.

Venstre vil:

 • Tilrettelegge for fritidsklubber i kommunal regi
 • Utvide og forbedre tilretteleggingen for selvorganisert kulturaktivitet for ungdom
 • Utvikle et ferietilbud for ungdom over 16 år

Idrett

Bedre folkehelse er en kvalitet for samfunnet som helhet. Godt tilrettelagte muligheter for fysisk aktivitet er viktig for å bygge opp folks mestringsevne, selvtllit og psykiske og fysiske helse. Derfor er det viktig ålegge til rette for både organisert og selvorganisert fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Spesielt viktig er det å arbeide for at barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter i nærmiljøet for å bygge sosiale nettverk.

Venstre vil:

 • Oppgradere utebanene vi har i kommunen og sikre riktig tilpasning og korrekt oppmerking
 • Sikre et permanent, innendørs tilbud for skating i Horten by
 • Støtte arbeidet med utviklingen av Lystlunden arena/Idrettens hus som et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, idrettslagene og næringslivet
 • At kommunen skal være en samarbeidspartner ved gjennomføring av større idrettsarrangementer og delta i utviklingen av arrangementskompetanse
 • Styrke Åpen Hall-tilbudet ved å tilrettelegge for mer halltilbud for organisert og selvorganisert fritidstilbud

Frivillighet

Venstre mener det er viktig å synliggjøre frivillig innsats, gi den et ansikt, øke status og gi anerkjennelse for at frivillig arbeid er en solid bærebjelke i vårt nærmiljø. Mer frivillighet og engasjement gjør kommunen vår Bl et bedre sted å bo.

Venstre vil:

 • Tilrettelegge for et aktivt frivillighetsarbeid i Horten
 • Satse videre på et «Frivillighetens hus»i Horten by
 • Videreføre utdelingen av frivillighetsprisen i Horten

Midgard vikingsenter

Området rundt Borrehaugene har et enormt potensial for opplevelse og kunnskapsformidling. Venstre vil jobbe for at Midgard på Borre skal bli en vikingattraksjon uten like i verdenssammenheng. Det er ingen grunn til at Borrehaugene og området rundt ikke skal trekke folk fra fjern og nærtil kommunen vår. Vi må bare gjøre ting skikkelig.

Venstre vil:

 • At det konstrueres en vikinghavn, med anløpsmuligheter for vikingskipene fra Tønsberg
 • At Gildehallområdet utvides med en vikinglandsby,inkludert aktiviteter for besøkende
 • At det skal være mulighet til overnatting i tilknytning til attraksjonen
 • At museumsdelen utvides og utvikles, slik at den rike arven fra området kan vises fram og formidles til både innbyggere og besøkende
 • Arbeide for at Borrehaugene blir endelavUnescos verdensarvliste
 • Ivareta det omliggende kulturlandskapet som en viktig del av formidlingsarbeidet
 • Si nei til etablering av mer industri- og anleggsvirksomhet på Langgrunn. Dette området bør være avsatt til opplæring, trening, overnatting og opplevelser

Rikt friluftsliv

Horten Venstre vil:

 • Sørge for bedre skilting og tilrettelegging avstier i skog- og turområder
 • Formidle kommunens naturkvaliteter til et bredt publikum, spesielt barn og unge
 • Universell utforming i det offentlige rommet er viktig for deltagelse enten det er i sentrum eller i naturen
 • Sikre allmennhetens tilgang til strandsonen og verne kyststen i en 100 meters sone langs hele kyststrekningen
 • Pådriver for fri ferdsel og sammenhengende kyststi på Steinsnes og kysten ved Sælavika
 • Ta initiativ til tilbud omby-sykkel i alle tettsteder i kommunen og på togstasjonen

Kulturminnevern

Gode kulturmiljøer er sentrale i levende lokalsamfunn landet rundt. Kulturmiljøene er utgangspunkt for de kulturbaserte næringene, kulturvern bidrar til det grønne skifet gjennom bevaring og gjenbruk, og kulturminner gjør steder mer attraktive.

Venstre vil legge vekt på stedstilpasset arkitektur så byen bevarer sitt særpreg og sine kulturmiljøer. Vi ønsker å rehabilitere og gjenbruke istedenfor å rive, og vil oppgradere gateløp og torg tilpasset kulturmiljøene. Venstre vil også arbeide for at kommunen ansetter en byantikvar for å styrke den kulturfaglige kompetansen i stedsutvikling og byggesaksarbeid.

Næringsvekst og grønn verdiskaping

Horten kommunes økonomi og vekst er avhengig av et variert og konkurransedyktig næringsliv og økt innflytting av kompetente arbeidstakere. For å være attraktiv som bostedskommune er et allsidig privat næringsliv og en effektiv offentlig sektor nødvendig.

Fremtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Da må vi som kommune yte god service, være kreative og legge opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår for næringsvirksomheten.

I Horten kommune har vi sterke og fremtidsrettede bedrifter som opererer internasjonalt så vel som regionalt og lokalt. Videreutvikling av utvalgte strategiske næringer på basis av det høyteknologiske miljøet rundt Universitetet i Sørøst-Norge, den lokale maritime klyngen og sterk satsing på kultur- og opplevelsesnæring, herunder turisme, gir spennende muligheter. Hortens historie og lokalkultur er i den sammenheng av betydelig attraktiv verdi.

Stedsuavhengige arbeidsplasser

Med et mangfoldig og kreativt næringsliv må vi tilrettelegge slik at arbeid kan gjøres fra hvor som helst. Med nye digitale tjenester er det et mål for Venstre å jobbe for et arbeidsmarked som fungerer sømløst, også for de som jobber desentralisert.

Venstre vil:

 • Arbeide for at flere arbeidstakere i Hortens næringsliv skal bosette segi Horten
 • Sammen med næringslivet – legge til rette for et variert næringsmiljø med bredt spekter av jobbmuligheter
 • Samarbeide med fagmiljøene og studentene på universitetet for å bidra til at flest mulig bosetter segi Horten
 • Ha nær kontakt med bedriftene for å identifisere eventuelle begrensninger eller flaskehalser for arbeidstakere med hensyn til samferdsel, lokalmiljø, kulturtilbud, overnattingskapasitet, og så videre
 • Støtte nye former for samarbeid mellom offentlige og private, med mål om å stimulere bedriftene i en mer bærekraftig og grønn retning
 • Sikre at ungdommen tilbys tilstrekkelig omfang av lærlingeplasser i kommunen og i bedriftene
 • Legge til rette for grundermiljøer, spesielt innen kultur- og opplevelsesnæringen
 • Støtte opp om grunderhus med kontorlokaler til utleie for grundere, næringsliv og frivillige
 • Støtte oppstartsprogram som gir nye grundere bistand i etableringsfasen
 • Kommunen skal prioritere å bistå vanskeligstilte arbeidstakere gjennom tiltak og samarbeid med næringslivet
 • Arbeide for flere statlige arbeidsplasser i kommunen. Det blir stadig bedre kommunikasjoner på Østlandet

Økonomien krever klare prioriteringer

Vi velgere er ikke de eneste som merker at økonomien har blitt krevende. Horten kommune opplever også økte kostnader og står nå overfor en meget utfordrende økonomisk situasjon. Dette krever grundig og langsiktig planlegging, samt effektiv drift på alle områder i kommunen. Det er nødvendig med et godt samarbeid med næringslivet og organisasjoner, i tillegg til økt skatteinngang gjennom tilflytting. Dessuten må vi politikere føre en ansvarlig økonomisk politikk.

Dette vil medføre endringer som kanskje ikke er populære, men som vi mener er helt nødvendige.

Overordnede økonomisk prinsipper

Det må foretas prioriteringer på alle områder i denne perioden, spesielt innen helse og oppvekst. Vi i Venstre prioriterer folk framfor system.

Det betyr at vi også vil foreslå tiltak utover det som er lovpålagt, men kun hvis det enten skaper økte inntekter eller reduserte kostnader, altså gir oss bedre økonomi.

Vi ønsker å unngå eiendomsskatt. Hvis vi ikke får flertall for grepene våre, vil eiendomsskatt bli nødvendig. Da åpner vi for at eiendomsskatt kan være en mulig finansieringsform for spesifiserte prosjekter som en felles dugnadsinnsats med begrenset varighet.

Selv om økonomien setter klare begrensninger, har vi likevel ambisjoner og visjoner for utviklingen av Horten i denne perioden. Mye får vi til nå, og mer når økonomien er på plass. Det er slik vi skal ta Horten framover.

Venstre vil:

 • Modernisere og forbedre eldreomsorg, skole og barnehage
 • Realisere eiendom som vi ikke har behov for på lengre sikt
 • Ikke innføre eiendomsskatt dersom de økonomiske prinsippene følges
 • Kun gjøre nødvendige eller økonomisk bærekraftige investeringer