Fremtidsrettet eldreomsorg

I det siste har mange fått øynene opp for at den lenge varslede eldrebølgen brått er i ferd med å skylle inn over oss – i 2030 kommer det til å være nesten 50% flere over 80 år enn i dag. Vennesla kommune har foreløpig håndtert dette bra, takket være dyktige og kompetente ansatte samt god organisering. Vi har likevel, som alle andre kommuner, en utfordring med å komme de demografiske endringene i møte på en god måte i årene fremover. Helsepersonellkommisjonen har nylig påpekt at det ikke hjelper kun med mer penger til eldreomsorgen – det finnes ikke flere ledige hender som kan utføre arbeidet. I dag arbeider ca. 15 % av landets arbeidsstokk innenfor helse- og omsorgssektoren – det er høyest i Europa. Skal antall ansatte per bruker opprettholdes i fremtiden, kan ca. 40 % av arbeidsstokken måtte arbeide innenfor helse og omsorg i 2060. Det er ikke mulig.

Vennesla Venstre har derfor følgende forslag for å ivareta tjenestetilbudet i fremtiden:

• Det bør jobbes for å etablere flere hele stillinger i eldreomsorgen. Disse må i større grad jobbe som «fastpleiere», slik at den enkelte bruker får et mindre antall pleiere forholde seg til. «Fastpleieren» får da et særskilt ansvar for oppfølging av brukeren og kontakt med pårørende. Dette vil bidra til mindre ressursbruk i forbindelse med rapportering og informasjonsutveksling. Det vil også gi brukere og pårørende økt trygghet om at brukernes behov blir ivaretatt.

• Alternative arbeidstidsordninger bør utredes i et samarbeid mellom politisk og administrativ ledelse, lokale tillitsvalgte og de ansatte i helsetjenestene. Ved å jobbe lenger vakter, spesielt i helgene, kan ufrivillig deltid reduseres og tjenestetilbudet drives med færre mennesker per bruker.

• Tilrettelegging for at folk kan bo hjemme lenger. Dette er en velkjent, men like fullt viktig strategi. Dette kan oppnås ved bygging av sentralt plasserte leiligheter med gode fellesområder og trygge, tilrettelagte omgivelser i både Hægeland, Øvrebø og Vennesla. Den enkelte vil da enklere klare seg selv, og familien kan komme på besøk uten å måtte skuffe snø, male hus eller klippe plenen. Videre satsning på velferdsteknologi og digitale hjelpemidler, som et supplement til de varme hendene, er også en forutsetning for å kunne forlenge perioden brukerne kan bo hjemme. Det vil også bidra til at de varme hendene kan brukes der behovet er størst.

• Flytting av hjemmetjenesten til sentrum vil kunne redusere bruk av tid i bil, tid til å finne parkering osv. for de ansatte. Nærhet til brukeren er et godt utgangspunkt for å levere gode tjenester, og de fleste brukerne av hjemmetjenestene bor i sentrum.

• Vi må utnytte alle menneskelige ressurser i kommunen. Vi tar nå imot mange flyktninger, noe som vi i Venstre helhjertet støtter. Venstre ønsker å jobbe for praksisplasser for flyktninger i eldreomsorgen (i tillegg til praksisplasser i andre kommunale enheter og private bedrifter.) Dette vil gi nyttig arbeidskraft og flere hender i omsorgsektoren samt verdifull språkopplæring og arbeidserfaring. Deltakelse i arbeidslivet er den beste form for integrering.

Morgendagens eldre fortjener et like godt tjenestetilbud som dagens eldre. Vennesla Venstre vil jobbe for at Vennesla også i fremtiden skal være en kommune det føles trygt å bli gammel i.

Martin Sagedal Holsen, Vennesla Venstre
Oddbjørn Hagen, Vennesla Venstre
Astrid Tjomsås Frigstad, Vennesla Venstre

(Leserinnlegg, publisert i Vennesla Tidene 24.05.23