Hjelp når du trenger det

Innbyggerne i Fauske blir stadig eldre, og mange trenger kun litt tilrettelegging og hjelp for å leve gode og frie liv. Andre er mer sårbare og trenger trygghet og omsorg for en verdig hverdag.

Alle som bor i Fauske skal få hjelpen de trenger, og det er kommunens ansvar å sørge for det. Men alt må ikke skje i kommunal regi. Vi vil slippe flere til, for å utfordre og supplere det kommunale tilbudet – men aller viktigst: Fordi behovene blir større og vi trenger flere tilbud. Kommunen skal ha ansvaret for tilbud og rammer, og må bli en dyktig bestiller av tjenester tilpasset behovene i kommunen.

✅ Fauske Venstre vil åpne for at flere tilbydere med varierte kvalitetstilbud kan slippe til også innenfor helse og omsorg.

En meningsfull hverdag

Ensomhet er blitt et samfunnsproblem. Ensomhet er en stille og langsomt virkende gift som forringer livene til de stadig flere som rammes. Da må vi som samfunn klare å se dem som trenger å bli sett, og få til aktivitet der det er mulig. Da må vi koble sammen mennesker som trenger hjelp med mennesker som kan gi hjelp. Sånn kan alle få en bedre og mer meningsfull hverdag.

Psykisk helse må prioriteres like høyt som somatisk helse, både når det gjelder behandling og forebygging. Gode liv gir mindre uhelse, og alle har et ansvar for å bidra til hverandres trivsel.

✅ Fauske Venstre vil støtte frivilligheten og idretten og aktivt bekjempe ensomhet.

Human ruspolitikk

Venstre vil ha en lokal rusreform. Vi vil ha en human ruspolitikk der vi behandler brukere med verdighet, samtidig som vi forebygger.  Ruspolitikken må være kunnskapsbasert, sette mennesket i sentrum og gi folk muligheten til å leve et trygt og godt liv. Derfor må vi møte avhengighet med hjelp og behandling framfor straff. Venstre vil gi en bedre rusomsorg ved å redusere ventetiden for behandling og sørge for et bedre ettervern.

Helsetjenestene og skolene må samarbeide i det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom. En kunnskapsbasert politikk, god informasjon om rusmiddelbruk i skolen, og en god organisering av tjenestene som jobber med ungdom og foreldre må på plass.

✅ Fauske Venstre vil styrke det forebyggende arbeidet og sikre en god rusomsorg.