Venstre vil bygge sykkelring i Horten

Venstre

Horten Venstre har programfestet bygging av en sykkelring som skal knytte sammen byene og tettstedene i kommunen.

Vi vil være pådrivere for at den planlagte gang- og sykkelveien mellom Vikveien og Nykirke blir igangsatt snarest mulig. Vi må få koblet Nykirke til sykkelnettet i kommunen, slik at skoleelever, pendlere og mosjonister kan bruke sykkel på en trygg måte.

Venstre er tilfreds med at fylkesdirektøren i utkastet til handlingsprogram for fylkesveinettet 2024-2027 foreslår fullfinansiering og ferdigstillelse av gang- og sykkelstien Nykirke – Vikveien. Nykirke er eneste tettstedet i Horten kommune som ikke er knyttet til resten av kommunen med gang- og sykkelvei.

Vi skal sørge for at den prioriteringen blir stående når det nye fylkestinget i Vestfold i første halvår 2024 vedtar handlingsprogrammet 2024 – 2027. Nykirke har ventet i årevis på et nødvendig prosjekt. Nå er det viktig at kommunen, som skal grave nytt vann- og avløpsanlegg langs langs traseen, og fylkeskommunen samarbeider godt om de to prosjektene.

Sykkelvei Barkåker – Skoppum
I programmet for perioden 2023 – 2027 går Horten Venstre inn for bygging av to nye gang- og sykkelveier.

Vi må bruke hele dagens jernbanestrekning fra Barkåker og til Adal/Skoppum og videre til Nykirke som grunnlag for en fremtidige gang- og sykkelveier. Det vil gjøre det vesentlig enklere og tryggere å sykle til nye Horten stasjon, også fra Nykirke. Med bygging av gang- og sykkelvei på dagens jernbanespor vil Horten kommune få en samlet sykkelring.

På verdens sykkeldag lørdag 3. juni vil Horten Venstres kandidater prøvesykle sykkelringen. Formålet med verdens sykkeldag – vedtatt av FN – er å anerkjenne sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Begge mener det er vesentlig å få på plass en gang- og sykkelsti som legger til rette for at innbyggere bosatt i Åsgårdstrand, på Nykirke og deler av Tønsberg kan få en hensiktsmessig og trygg vei til den nye jernbanestasjonen.

Dialog om etterbruk
I fylkestinget vil jeg være pådriver for at dagens jernbanespor skal bygges om til gang- og sykkelvei på hele strekningen fra Barkåker til Nykirke. Det er en fornuftig etterbruk som styrker muligheten for å arbeidsreiser med sykkel og opplevelses- og mosjonsturer.

Vi må sørge for at Bane Nord, fylkeskommunen og kommunen snarest mulig kommer i dialog om etterbruk, slik at det kan utvikles et prosjekt som tas inn i det nye handlingsprogram for fylkesveinettet 2024-2027. Den foreslåtte gang- og sykkelstien vil også være et bidrag til utvikling av tettstedene Adal, Skoppum og Nykirke.

Jeg har tidligere argumentert for at dagens jernbanespor bør fjernes og tilbakeføres til landbruksformål. Det vil være en bedre løsning – også for jordvernet – om sporet bygges om til gang- og sykkelvei. Da unngår vi i fremtiden å måtte bruke dyrket mark til gang- og sykkelveier.@

 

 

 

 

 

 

Dag N.Kristoffersen, fylkesordførerkandidat

Lene Cathrine Albertsen, 2. kandidat