Ikke godt nok tilbud

Vi får så altfor mange påminnelser om hvor viktig det er at vi snakker om psykisk helse – i alle livsfaser, og at vi har et bredt og lett tilgjengelig hjelpesystem når håpløsheten rammer oss på ulike måter.

Psykisk uhelse rammer blindt. Den spør ikke om kjønn, alder eller sosial og økonomisk status, og det vi ser på utsiden, oppleves ofte helt annerledes på innsiden.

Vi har ikke råd til å miste flere, sier vi. Da må vi vise det gjennom praktisk politikk. Vi må vise at de ulike aktørene i samfunnet som fyller hull det offentlige ikke klarer å ivareta, har de nødvendige forutsetningene for drift. Venstre har valgt satsning på psykisk helse som en av de viktigste valgkampsakene inn mot kommunevalget. For oss er det bekreftelsen på at vi stiller til valg for riktig parti.

Etter pandemien er det stadig flere som sliter med sin psykiske helse. Andelen under 30 år på arbeidsavklaringspenger og uføretrygd er i økning. Samtidig faller stadig flere ut av videregående opplæring. Den viktigste årsaken til dette er psykiske problemer blant unge.

Med krig i Europa, en pågående klima- og miljøkrise samt økende økonomisk usikkerhet, mener vi at oppmerksomheten om psykisk helse i alle livsfaser, er noe av det viktigste vi kan tilby innbyggerne i Kristiansand.

Vi har alle en psykisk helse, og psykiske helseutfordringer kan ramme oss alle, kortvarig eller langvarig, i ulik grad og av ulike årsaker. Helt sentralt er det at utfordringene tas tak i tidsnok, slik at langvarige utfordringer kan forebygges. Personer med psykiske vansker er like mangfoldige og ressurssterke som andre, men kan fort falle utenfor dersom samfunnet ikke evner å tilrettelegge for at vi ivaretas på riktig måte når vi trenger det.

Vi sier “vi”, for dette har vi alle fire kjent på kroppen. Vi har erfart hvordan psykisk uhelse kan prege hverdagen og livet, men mest av alt har vi erfart hvordan riktig hjelp til riktig tid kan utgjøre den store forskjellen. I dag lever vi friske og gode liv, og mest av alt: Vi har engasjert oss politisk nettopp for å kunne sette blant annet psykisk helse på dagsorden. Og Venstre ble det naturlige partiet å gjøre det i.

Tilbudet til personer som sliter psykisk, er ikke godt nok. Venstre vil sikre rask og god psykisk helsehjelp, utvide lavterskeltilbudet, styrke overgangen fra spesialisthelsetjenesten til kommunale tilbud, bedre ettervernet og redusere byråkratiet, slik at ikke tilbyderne bruker opp ressursene sine på søknadsskriving og rapportering. Tjenestetilbyderne trenger forutsigbarhet og trygge rammer slik at de kan være der når det trengs, der de trengs. For Venstre er det naturlig at politikerne jobber for å styrke ordninger som fungerer, og at vi aktivt oppsøker og støtter opp om de nye, gode løsningene og initiativene. Dette bør være viktigere enn å vanskeliggjøre drift på bakgrunn av sektortilhørighet og prinsipper.

For oss er det mindre viktig om tjenesten tilbys av en offentlig, privat eller frivillig aktør. Det viktigste er at de gode tilbudene finnes, og at de er tilgjengelige for flest mulig. Da blir det opp til de offentlige, private og ideelle tjenestetilbydere å samarbeide om tilgjengelige og kvalitativt gode tjenester med god brukerinvolvering. For virkeligheten er at de gode tilbudene kan ligge et sted i midten av det offentlige og private, og at mennesker er forskjellige og har forskjellige behov.

Når vi velger å skrive dette innlegget, og bruke oss selv og våre erfaringer til å vise at man kan bli frisk av og leve godt på tross av psykisk sykdom, er det på grunn av akkurat dette. Vi fikk den hjelpen vi trengte, og vi fant den et skjæringspunkt mellom offentlig, privat og frivillig sektor. De beste resultatene oppnår vi når de gode kreftene jobber sammen. Riktig hjelp til riktig tid er grunnlaget for at flere kan leve gode og frie liv, uansett utgangspunkt.

Når livet preges av angst, depresjon, spiseforstyrrelser, tvang, PTSD, selvskading eller selvmordstanker, er det vanskelig å tro at det er lys i tunnelen. Det lyset finnes. Og det må kommuniseres.

Vi er klare til å ta Kristiansand framover.

Ragnhild Angell Wennberg, Iselin Bøge Rom, Caroline Wergeland Lofthus og Pernille Benestad, Kristiansand Venstre

Kronikken var på trykk i Fvn 1.juni
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/GMK9yQ/ikke-godt-nok-tilbud