Valgprogram for Ås Venstre 2023 – 2027

Vedtatt i medlemsmøte 22. mai 2023.

Lyst på en oppsummering, i form av en pdf-fil kan det leses her: Brosjyre 2023-27_Ås Venstre.

Side 2- brosjyre, Ås 2023

På lag med framtida

Ås er en kommune med mange kvaliteter. Kommunen har endret seg mye og raskt de seneste årene, særlig i sentralområdet og på Solberg, med betydelig boligvekst. Dette gir oss både muligheter og utfordringer. Venstre har kjempet for å ta vare på historisk bebyggelse, matjord og grøntstruktur. Vi vil fortsette å kjempe for dette, samtidig som vi vil bidra til at ny bebyggelse blir mest mulig miljøvennlig og gir et godt bomiljø.

Vi har flotte, sammenhengende natur- og friluftsområder, mye dyrka mark av høy kvalitet og en kystlinje som vi vil ta vare på. Innbyggerne i Ås skal ha tilgang på gode barnehager og skoler, varierte jobber, et mangfold av boliger, et rikt idretts- og kulturliv, samt gode helse- og omsorgstjenester.

Det må bli enklere å bevege seg i kommunen med sykkel, kollektivtransport og til fots. Venstre vil ta ekstra vare på de innbyggerne som er vanskeligst stilt. Vi setter friheten til det enkelte menneske høyt, samtidig som vi bygger sterke fellesskap. Et mangfoldig og tolerant samfunn er et rikt samfunn. Vi legger FNs bærekraftsmål og Venstres 10 liberale prinsipper til grunn for vårt politiske program.

Venstre vil særlig satse på skolen og på barn og unges psykiske helse, ta vare på naturmangfoldet og skape nye, grønne arbeidsplasser. Vi vil at Ås kommune skal ha høye ambisjoner når det gjelder klima og miljø, utdanning og omstilling. Vi vil at Ås skal gå foran i å bidra til innovasjon og utvikling av framtidas utdanning og arbeidsplasser.

Venstre er opptatt av at veksten og utviklingen må styres, og at den skal være styrt av innbyggerne, ikke utbyggerne. Det skal være bra å leve, bo og arbeide i hele Ås. Venstre vil at Ås skal være en miljøvennlig, bærekraftig, moderne og innovativ kommune hvor alle mennesker får like gode muligheter til å lykkes. Vi vil at Ås fortsatt skal være den grønne universitetsbygda i hjertet av Follo.

Demokrati og medvirkning

Venstre er en pådriver for åpenhet og redelighet i offentlig forvaltning. Innsyn og medvirkning er grunnleggende for et levende lokaldemokrati. Det betyr at lokalpolitikere må tåle konflikter og møte meningsmotstandere og engasjement med respekt og dialog. Venstre vil sikre en åpen og demokratisk prosess i alle saker. Som lokalpolitikere er vi ombud for våre velgere. Venstre ønsker samarbeid med engasjerte innbyggere og interessegrupper.

Venstre vil:

 • at innbyggerne skal ha fullt innsyn i politiske prosesser
 • bidra til ytringsfrihet for ansatte, bl.a. at ansatte kan uttale seg fritt i media om kommunens virksomhet
 • sørge for at varslere ivaretas
 • ha full åpenhet om alle offentlige anskaffelser og styrke innkjøpskompetansen
 • styrke innbyggernes medvirkning i plansaker
 • innføre brukervennlige, digitale løsninger som forenkler innbyggernes kontakt med kommunen
 • innføre åpenhetsregister i Ås kommune etter modell fra KS

Ansvarlig politikk

Ås kommune har investert mye i nye sykehjem og store skoler de senere årene. Det gir en trangere økonomi til drift og tjenester i en periode. Ansvarlig økonomisk politikk er nødvendig for økt handlefrihet og utvikling av kommunen.

Venstre vil

 • opprettholde eiendomsskatten i perioden, så lenge dette er nødvendig for å gi tilstrekkelig nivå på tjenester for innbyggerne i kommunen. Når/hvis gjeldsgraden kommer under 75 % (gjeld som % av driftsinntektene), bør eiendomsskatten fjernes gradvis
 • benytte interkommunalt samarbeid aktivt, for å gi sterkere fagmiljø og kommunen bedre tjenester

Velkommen til Ås!Side 5- brosjyre, Ås 2023

Et flerkulturelt samfunn med innbyggere fra store deler av verden er en positiv ressurs i Ås. Vi vil at Ås skal være en god kommune både for de som bor her lenge fast og de som bor her i kortere perioder.

Ås er vertskommune for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og en rekke forskningsmiljøer og bedrifter. Venstre vil at Ås skal være et trivelig og attraktivt sted for fastboende, studentene og alle som kommer til Ås på besøk eller for å arbeide i kortere eller lengre perioder. Venstre vil at studenter både skal sette pris på og sette preg på Ås.

Vi vil benytte slagordet “Ett Ås” for å vise at geografisk plassering er underordnet.

Venstre vil

 • at Ås kommune skal være en god kommune for alle som bor her, både de som bor her lenge og de som bor i kortere perioder, både studenter og de som arbeider her
 • at Ås skal være en god og aktiv vertskommune for NMBU
 • etablere ett studentråd i kommunen, i tillegg til ungdomsrådet
 • at det settes et konkret mål om antall masteroppgaver som skrives i samarbeid mellom kommunen og NMBU
 • styrke og formalisere samarbeidet mellom kommunen og NMBU
 • at det legges til rette for næringsutvikling og tjenestetilbud i Ås som er attraktivt for besøkende i Ås
 • at kommunen er pådriver for og legger til rette for innovasjon og næringsutvikling ut fra kunnskapsmiljøene i Ås
 • at kommunen aktivt jobber for mer allsidig næringsetablering, som forsterker de to etablerte handelssentrene
 • at Ås kommune samarbeider med studentsamskipnaden, frivilligheten, næringslivet og andre aktuelle aktører om utvikling av tjenestetilbud for studenter og innbyggere

Ta vare på naturen

Venstre vil at Ås skal være en foregangskommune innen klima og miljø. Menneskeskapte klimaendringer og tap av natur og artsmangfold er vår tids største utfordringer. De krever en radikal omstilling av samfunnet og justering av vår adferd. Å kutte klimagassutslipp, bevare naturmangfold og miljø og forvalte jordens ressurser på en bærekraftig måte er nødvendig for å sikre framtida for generasjonene som kommer etter oss. Det skal være enkelt for innbyggerne å ta miljøvennlige valg i hverdagen, f.eks. når det gjelder transport, avfallshåndtering, energi, investeringer og forbruk.

Venstre vil

 • ta vare på naturmangfoldet i Ås
 • at Ås kommune skal kutte klimagassutslipp i tråd med 1,5-gradersmålet i Parisavtalen
 • at Ås kommune oppdaterer sine klima- og miljøplaner en gang hver valgperiode og jobber systematisk med kutt av klimagassutslipp i Ås i samarbeid med nabokommunene og Akershus fylkeskommune
 • at Ås kommune skal lage klimabudsjett, klimaregnskap og bærekraftsrapport, med klare indikatorer for måloppnåelse
 • at kommunal planlegging og utbygging tilpasses endret klima, bl.a. ekstreme nedbørsmengder
 • at det skal stilles krav til fossilfrie eller utslippsfrie byggeplasser og anleggsplasser i alle kommunens byggeprosjekter
 • renovere og ta vare på gamle bygg når det er mulig, i stedet for å bygge nytt
 • at kommunen skal stille høye klima- og miljøkrav til egne bygg. Nybygg skal ha plusshusstandard, eller tilsvarende, f.eks. Svanemerkede bygg
 • at kommunen stiller høye klima- og miljøkrav til utbyggere i kommunen
 • lage oppsamlingssystem for gummigranulat fra idrettsanlegg og erstatte gummigranulat og gummiasfalt i skolegårder, lekeplasser og idrettsanlegg med mer miljøvennlige materialer. Nye idrettsanlegg, lekeplasser og uteområder skal tilrettelegges med miljøvennlige materialer
 • at alle kommunale kjøretøy skal være utslippsfrie
 • at kommunen inviterer næringslivet og frivilligheten i kommunen til samarbeid om gode klima- og miljøløsninger
 • at Ås kommune skal jobbe systematisk sammen med aktuelle fagmiljøer ved NMBU og forskningsmiljøer i Ås som pilotkommune for innovative miljøvennlige løsninger i kommunale tjenester f.eks innen ernæring, bygg, avfall, vann og avløp
 • at kommunen stiller strenge krav til etikk, miljø, innovasjon og ordnede arbeidsforhold i sine anskaffelser
 • at Ås kommune miljøsertifiseres som miljøfyrtårn e.l. inkl. mobilitetsaspektet og sertifiserer sine virksomheter
 • at Ås kommune i samarbeid med nabokommunene sikrer enkle og gode løsninger for sortering og gjenvinning av avfall for innbyggerne, og innfører sortering av avfall i alle deler av egen virksomhet
 • fase ut all fossil energi i kommunale bygg, og at det monteres solceller/solfangere på takene på kommunens bygg
 • innføre energisparekontrakter (EPC-kontrakter) knyttet til kommunale bygg
 • øke ressursene til vedlikehold av skolene og den kommunale bygningsmassen, inkludert å forenkle innmelding av vedlikeholdsbehov
 • sikre at helhetlig plan for rein og levende Oslofjord blir fulgt opp raskere
 • utrede vern av området rundt Pollevann slik at det henger sammen med nærliggende reservat/verneområder; Pollen og Nordre Pollen
 • gjennomføre minst et pilotprosjekt for separering av avløp fra husholdninger for å ta vare på nitrogen og fosfor

Nye, grønne arbeidsplasser

Ås har sterke kunnskapsmiljø innen blant annet fornybar energi, matproduksjon og bioøkonomi. Potensialet for mer innovasjon, etablering av nye bedrifter og å skape nye, grønne arbeidsplasser basert på disse kunnskapsmiljøene er stort. Venstre vil at Ås kommune skal jobbe målrettet og systematisk sammen med universitetet, fylkeskommunen, staten og andre aktuelle aktører for å legge til rette for etablering av nye bedrifter i tilknytning til kunnskapsmiljøene i Ås.

Venstre vil

 • at kommunen skal ha en offensiv og bevisst næringspolitikk som legger til rette for allsidig næringsliv og handel og flere arbeidsplasser i lokalmiljøet
 • at det er tett dialog med næringsaktører ved Vinterbro for å sikre en hensiktsmessig utvikling
 • at kommunen sikrer tilstrekkelig næringsareal i utbyggingsprosjektene i sentrum og ved Campus Ås til fremtidige kunnskapsbedrifter
 • at Ås kommune støtter opp om arbeidet for fremme innovasjon i f.eks. Aggrator Ås, ARD innovation, Vitenparken og etablerersenteret
 • at Ås kommune skal være serviceinnstilt overfor bedrifter som ønsker å etablere seg i kommunen
 • at Ås kommune bidrar til å utvikle Ås som reiselivsdestinasjon med utgangspunkt i bl.a. Breivoll, Tusenfryd, kunnskapsmiljøene på Campus Ås, NMBU-parken, Vitenparken, Årungen og lokalt næringsliv
 • at kommunen bidrar til å få etablert et hotell nært sentrum og campus
 • at kommunen legger til rette for arenaer for omsetning av lokalprodusert mat
 • styrke rekrutteringen av studenter til arbeidsplasser og praksisplasser i kommunen underveis og etter endt utdanning
 • at kommunen skal tilby sommerjobb til ungdom

Transportbehov – innad og utad i kommunenOlav Fjeld Kraugerud

Mesteparten av klimagassutslippene i Ås kommune kommer fra transportsektoren. Derfor vil vi legge til rette for at flest mulig kan gå, sykle, reise kollektivt og bruke nullutslippskjøretøy i hverdagen. Det er også viktig av hensyn til arealbruk og for å begrense mikroplastutslipp. Det innebærer å fortette både boliger og arbeidsplasser i nærheten av kollektivknutepunkt og i gå- og sykkelavstand til de store arbeidsplassene. Venstre er opptatt av at det skal skje en fortetting som ivaretar Ås’ identitet og kvaliteter.

Mange pendler til jobb med tog og buss, og det er gode sammenhengende sykkelveier på langs og på tvers i kommunen. Venstre vil prioritere gående og syklende i og rundt tettstedene, og jobbe for bedre busstilbud i hele kommunen. Vi vil ha gode tettsteder med møtesteder for kultur, service og handel og nyskapende arbeidsplasser både sør og nord i kommunen.

Venstre vil

 • ha enda flere tog til Ås
 • arbeide for direkte bussrute mellom Vinterbro/Nordby og Ås for å binde kommunen bedre sammen med kollektivtrafikk. Vurdere om det kan finansieres på annen måte, hvis Ruter ikke vil gjøre det
 • bygge flere og bedre gang- og sykkelveier, og særlig prioritere tettstedene og trygging av skoleveier
 • etablere mer og sikrere sykkelparkering ved kollektivpunkt, i sentrumsområder og ved skolene
 • sette en tidsplan for å nå gange- og sykkelmålene ved skolene
 • innarbeide hjertesoner rundt alle skoler
 • få på plass bedre sykkelvei mellom Ås og Ski og mellom Ås og Vestby.
 • gjennomføre skilting og merking av hovednettet for sykkel- og gange innen 2024.
 • prioritere drift av hovednettet for sykkel- og gange, også vinterstid
 • omdisponere areal i sentrum for å skape mer liv på gateplan
 • benytte enkle og rimelig tiltak som enveiskjøring og blindvei for motorkjøretøy for å øke trafikksikkerheten for gående og syklende i boligfelt
 • gjøre veiareal i boligområder mer attraktive og fremkommelige ved bruk av «gatetun» og gatemaling
 • at kommunen samarbeider med næringsliv og store arbeidsgivere om å få flere til å gå og sykle til jobb
 • at folkehelseaspektet i aktiv transport inkluderes ved samferdselsprosjekt.
 • ha en forutsigbar strategi for bilkjøring og -parkering, slik at det er lett for næringslivet å vite hva man kan forvente seg når det gjelder tilgjengelighet
 • ikke ha gjennomgangstrafikk med bil gjennom Ås sentrum. Utvikle bilfrie områder i sentrum
 • få flyttet mer parkering bort fra gateplan til under bakken/inn i parkeringshus i sentrum, samtidig som gode parkeringsløsninger for bevegelseshemmede sikres. En helhetlig parkeringspolitikk bør utarbeides i samarbeid med nabokommunene og inkludere parkering ved kjøpesentrene
 • at parkering i sentrum og ved kjøpesentre ikke skal være gratis. Parkering i sentrum må prioriteres for handel og bruk av servicetjenester
 • bygge om fylkesvei 152 til miljøgate mellom Nyborgveien og Korsegården, der gående, syklende og kollektivtrafikk har prioritet, og binde Ås sentrum og NMBU tettere sammen med gode sykkeltraseer
 • prioritere mer plass til gående og syklende på eksisterende veiareal

Arealpolitikk og sentrumsutvikling

Sterk befolkningsvekst og utbygging av boliger, fritidsboliger, næringsområder, idrettsanlegg, veier og jernbane legger stort press på natur- og kulturverdier. Når presset øker må vi verne viktige biotoper, matjord, grønne lunger, strandsonen og kulturarven for framtidige generasjoner.

Venstre vil

 • fortette med kvalitet og ivareta matjord, natur, grønne lunger, kulturminner og kulturmiljø i sentrumsutviklingen. Utviklingen må ta bedre hensyn til bomiljøet i eksisterende småhusområder
 • ikke omdisponere dyrket mark til boliger, næringsbygg eller idrettsanlegg. Venstre vil kun tillate slik omdisponering til kritisk infrastruktur som veg og bane der det ikke finnes andre gjennomførbare alternativer
 • beholde området i Nøstvedtmarka øst for E18 som areal for landbruk, natur og friluftsliv (LNF) (i kommuneplanarbeidet i 2022 omtalt som “BN6 Vinterbro næringspark øst”)
 • utvikle og vedta prinsipper for arealnøytralitet og arbeidet med arealregnskap
 • legge til rette for nye boformer, som minihus, økolandsby og bofellesskap for seniorer og/eller på tvers av generasjoner
 • tillate minst ett signalbygg/høyhus i massivtre i sentrum
 • at det legges til rette for flere åpne møteplasser og en mulig utendørs scene nær kjøpesenteret i Nordby/på Vinterbro.
 • legge et eller flere kommunale tilbud til Vinterbro, for å gjøre tilbudene tilgjengelig i begge tettstedene
 • at kommunen skal ha en boligpolitikk som sikrer en differensiert boligbygging med variert boligtilbud, inkludert ordninger for rimelige boliger for dem som er nye på boligmarkedet, samt legge til rette for et godt fungerende leiemarked
 • at nye studentboliger bygges sentrumsnært
 • at det skal være enkelt og attraktivt for innbyggere å leie ut deler av boligen sin mens de selv bor der
 • styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og klimatilpasning, blant annet gjennom god samfunnsplanlegging. Landbruk, bygg og infrastruktur må tilpasses til et endret klima og mer ekstremvær
 • at kommunens grønne lunger, parkområder og vegkanter og drift av disse skal være insektsvennlige og fri for arter som står oppført i Fremmedartslista med høy økologisk risiko
 • tilrettelegge for aktivt friluftsliv nær der folk bor, i samarbeid med frivillige lag og foreninger
 • at nærmiljøanlegg og utomhusplaner må inn i rekkefølgekrav ved utbygginger
 • bevare hundremeterskogen i boligområdene og tilrettelegge for friluftsliv f.eks i Nøstvedtmarka, ved Breivoll, Nordskogen, Kroerskogen, Aschjemskogen og langs kyststien
 • ha et sterkt vern av strandsonen og sikre at strandsonen i Ås er tilgjengelig for allmennheten
 • begrense støy- og lysforurensning – bygge ut aktiv og dynamisk styrt belysning og nattavstengning av hensyn til dyrelivet

Folkehelse, inkludering og integrering

Venstre mener at å sikre gode og trygge oppvekstvilkår er grunnleggende for at mennesker skal kunne leve gode liv. Utdanning og arbeid er samfunnets viktigste tiltak for å forebygge fattigdom og sosiale skillelinjer i befolkningen. Skole og arbeidsliv er våre viktigste arenaer for inkludering og integrering. Frivilligheten spiller også en avgjørende rolle for å kunne delta i fellesskapet. Antall familier med lav inntekt øker i Ås. Venstre vil særlig prioritere tiltak rettet mot barn og unge og vil prioritere forebyggende arbeid og tidlig innsats i barnehage, skole, ungdomsteam, ungdomsklubber, NAV og barneverntjenesten.

Venstre vil

 • styrke det helsefremmende og forebyggende helsearbeidet med tidlig innsats med et bredt tverrprofesjonelt fagmiljø f.eks. i jordmortjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten
 • at fysisk aktivitet må sees i sammenheng med både transporttilbud, stedsutvikling og den livskvaliteten som ligger i daglig trim og mosjon
 • at kommunen lager en egen studenthelseutredning i samarbeid med studentdemokratiet ved NMBU
 • styrke det forebyggende arbeidet for ungdom og studenter, blant annet gjennom helsestasjon for ungdom og studenter
 • åpne opp for at frivillige (enkeltpersoner, lag og foreninger og digitale løsninger) kan bidra mer i forebyggende helsearbeid og aktiviteter
 • at kommunen skal legge til rette for sosialt entreprenørskap
 • videreføre Frisklivssentralens helsefremmende arbeid
 • sikre ressurser til drift av seniorsentrene og sikre god dialog med sentrene
 • styrke kommunens kompetanse og tilbud innen rus og psykiatri
 • at kommunens helsearbeid organiseres i primærhelseteam, organisert rundt pasientene
 • at kommunen skal ha god kompetanse innen, og jobbe helhetlig med ernæring, mat og måltidspolitikk knytta til sykehjem, hjemmetjeneste, barnehager, SFO, skole og idrettsarrangement i samarbeid med lokale lag og foreninger
 • at Ås kommune skal være pionér innen folkehelsearbeid i samarbeid med relevante fagmiljøer på Campus Ås
 • ha økt samhandling mellom leger, Frisklivssentralen og treningssentre med mål om å fase inn rutiner a la “Aktivitet som medisin”
 • at kommunen legger til rette for uformelle møteplasser og prioriterer disse i all planlegging
 • å etablere et minoritetsråd, som skal fungere som et bindeledd mellom kommunen og innbyggerne med minoritetsbakgrunn og ivareta deres interesser

Helse og omsorg

Innbyggerne i Ås skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger, når de trenger den. Helsetjenestene skal ha god kvalitet, og Venstre er opptatt av god brukermedvirkning i tjenestene.

Venstre vil

 • satse på velferdsteknologi, tilrettelegging og tiltak som gjør at mennesker kan bo og få hjelp i eget hjem så lenge de ønsker det, og det er forsvarlig
 • at kommunen bruker grønn omsorg/omsorgstilbud/Inn på Tunet, i samarbeid med landbruket samt dyreterapi
 • at kommunen skal tilby omsorgsboliger med ulike nivå av tilrettelegging og bemanning, for å møte behov i ulike faser
 • at det legges til rette for bokollektiv for eldre, gjerne i samarbeid med frivilligheten, ideelle organisasjoner og private aktører
 • være åpne for at private aktører kan levere omsorgstjenester til innbyggerne
 • sikre god legedekning i kommunen, så behovet for nødvendig helsehjelp for alle innbyggere blir ivaretatt
 • legge til rette for arbeidsinnvandrere, flyktninger og personer med d-nummer i kommunen ved å legge ut informasjon om muligheter for helsehjelp på relevante språk

En skole for framtida

En god barndom varer livet ut. Trygge og lykkelige barn gir innovative og selvstendige voksne. Dette forutsetter en barndom med både lek og læring. Barnehagene og skolene er våre viktigste fellesinstitusjoner og skal gi alle barn et godt grunnlag for å leve det livet de ønsker og lærer dem å ta vare på hverandre

En skole som får barn til å ta ut sitt potensial kan utjevne sosiale forskjeller og gir flere fremtidsmuligheter.

Gode lærere og tilstrekkelige økonomiske rammer er avgjørende for en god skole.

Venstre vil

 • at alle elever skal møte kvalifiserte lærere i klasserommet
 • sikre at skolene har nødvendige økonomiske rammer for å kunne sikre pedagogisk forsvarlig drift
 • skolene må gis økonomiske rammer slik at innkjøp av læremidler kan prioriteres
 • at elevene i Ås-skolen skal oppleve sosial tilhørighet og trygghet i stabile grupper på skolen
 • støtte utviklingsarbeid for å styrke skolemiljøet
 • prioritere etter- og videreutdanning for lærere og styrke samarbeidet med NMBU, inkludert SEVU, Senter for etter- og videreutdanning
 • støtte lærere og skoler som vil minske bruken av nettbrett og annet IT-utstyr der de mener det er pedagogisk rett
 • sikre full barnehagedekningen i kommunen
 • sikre forutsigbare rammebetingelser for de private barnehagene
 • sikre mulighet for halvdagsplass i barnehagene og i SFO
 • sikre at barnehagene i Ås fyller normen for pedagoger i barnehagene
 • ha forutsigbare skolegrenser
 • bevare Brønnerud skole
 • at rektorer og skoleledelsene får tilbud om etter- og videreutdanning i skoleledelse og støtte i lederrollen
 • styrke arbeidet med å forebygge mobbing i skolen
 • sikre enklere systemer for å rapportere mobbing, f.eks. «mobbeknappen»
 • at Ås kommune skal teste ut ulike ordninger for å tilby et sunt skolemåltid i alle skoler, gjerne i samarbeid med aktuelle kompetansemiljøer, frivilligheten og lokalt næringsliv. Sikret gjennom tilleggsfinansiering
 • at skolene skal ha skolehager og naturlige utemiljø
 • teste ut løsninger for fleksibel skolestart
 • sikre at skole har de nødvendige økonomiske rammene for pedagogisk forsvarlig drift etter lovverket
 • gi skolene tilstrekkelige rammer og frihet til å prioritere innkjøp av fysiske og digitale læremidler
 • at Ås kommune fortsetter samarbeider med Vitenparken og kompetansemiljøene på Campus Ås om undervisning i grunnskolen
 • forebygge frafall i videregående opplæring ved å sikre god overgang mellom grunnskole og videregående skole
 • sikre tilbud for særskilt språkopplæring for innvandrer- og flyktningelever
 • styrke skole-hjem-samarbeidet, særlig for innvandrere og flyktninger, og sikre at all informasjon er forståelig
 • gjeninnføre et tilbud om åpne barnehager i kommunen, særlig for flyktninge- og innvandrerbarn inntil de får plass i barnehage

Kultur, frivillighet, aktivitet og idrettSide 1- brosjyre, Ås 2023

Kulturlivet er limet i et godt lokalsamfunn. En investering i kulturlivet er en investering i demokratiet og i menneskene som bor her. Ås har Norges beste kulturskole, et aktivt kulturliv og mangfold av frivillige lag og foreninger. Ås har et idrettstilbud som favner bredt og når mange. Idretten bidro til at Åshallen ble en stor suksess, med nye arenaer for en rekke idretter. Venstre vil at frivilligheten og idretten blir bedre involvert i planlegging og utbygginger.

Venstre vil

 • at Ås kommune også i framtida skal ha norges beste kulturskole
 • at kommunen skal være på tilbudssiden overfor frivillige lag og foreninger og støtte opp om initiativer og aktiviteter. Det skal være enkelt for frivilligheten å kontakte og samhandle med kommunen
 • driftsavtaler for idrettsanlegg m.m., skal utformes slik at de legger til rette for bidrag fra lag og foreninger til drift og vedlikehold
 • styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige lag og foreninger i Ås
 • styrke Frivilligsentralen og gjøre tilbudet mer tilgjengelig for innbyggerne, lag og foreninger. Ansette en frivillighetskoordinator i kommunen for å styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige lag og foreninger i Ås
 • at det etableres en frivilligsentral i Nordby
 • legge til rette for friluftsliv i samarbeid med frivillige lag og foreninger
 • beholde og styrke biblioteket både i Ås sentrum og Nordby
 • at utviklingen av kulturhuset og kinoen i Ås videreutvikles og styrkes
 • at lokalene i Ås kulturhus skal prioriteres til frivillighet og kulturtilbud, og ikke til politiske gruppemøter
 • at kommunale lokaler gjøres tilgjengelig for frivillige lag og foreninger. Barne- og ungdomsfrivilligheten skal få låne lokaler gratis. Det er viktig at dette gjøres kjent for innbyggerne
 • styrke ungdomsklubbene både i Ås sentrum og Nordby
 • at kommunen tar initiativ til et aktivitetsråd, for å styrke samarbeidet med friluftsorganisasjonene
 • at kommunen tilrettelegger for organisert gaming og e-sport i samarbeid med f.eks. ungdomsklubber og frivillige lag og foreninger
 • opprette BUA-utlånsordning for fritidsutstyr både nord og sør i kommunen, gjerne samarbeid med lag og foreninger eller andre private
 • at Ås kommune bidrar til å forvalte den kunstneriske arven etter Odd Tandberg
 • at lag og foreninger som jobber for uformell aktivitet, så som f.eks. velforeninger, sikres støtte fra kommunen
 • fortsette utbygging av haller og idrettsanlegg i tråd med befolkningsveksten
 • at kommunen skal utforme flerbrukshaller også med tanke på kulturlivets og andre deler av frivillighetens behov
 • støtte opp under utvikling av Årungen rostadion
 • bidra til å gjøre idretts- og kulturtilbudet mer tilgjengelig for nye innvandrere og flyktninger i kommunen
 • gi flere muligheten til å delta fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi
 • sørge for inkluderende idretts- og kulturtilbud rettet mot barn og ungdom
 • gjøre idretts- og kulturtilbudene for voksne mer tilgjengelige også i Nordby
 • styrke sommerskoletilbudet og sørge for at det blir tilgjengelig for elever uansett hvor de bor i kommunen
 • legge til rette for en bedre representasjon og organisering av befolkningen med innvandrerbakgrunn i frivilligheten og sivilsamfunnet

Sikkerhet og beredskap

Vi har en ny sikkerhetssituasjon i Europa. Pandemien har også ført til økt bevissthet på hvor viktig det er å ha god beredskap. Vi må alltid ha oppdaterte beredskapsplaner sett opp imot gjeldende trusselbilder for kommunen. Dette arbeidet kan gjerne gjøres interkommunalt, for optimal bruk av ressurser og god koordinering.

Venstre vil

 • kartlegge private tilfluktsrom i kommunen og lage en oversikt over tilstand for disse
 • utrede behovet for tilgang på vernerom i kommunen i samarbeid med Sivilforsvaret og DSB
 • jobbe for god samhandling mellom nødetatene i kommunen og forsvaret, utarbeide gode rutiner for varsling ved alvorlige hendelser og klargjøre instrukser for kommunens rolle i krisesituasjon
 • jobbe for oppdatert og situasjonstilpasset informasjon til innbyggerne i kommunen om risikobilde, smittevern og beredskap
 • sørge for godt sammensatte kriseteam i kommunen og gode prosedyrer for å ivareta innbyggere som opplever kriser, også større hendelser med mange berørte
 • sørge for tilgjengelig hjelpeutstyr i områder der mennesker samles, utøver sport og fritidsaktiviteter eller ved større arrangementer som krever innsats i forbindelse med hendelser
 • sikre kritiske installasjoner i kommunen på best mulig måte, for å hindre sabotasje og ulykker

En utskriftsvennlig versjon (PDF) finner du ved å følge denne lenka