Valgprogram Målselv Venstre 2023-2027

Venstre tar Målselv framover    

 

 

 

Våre grunnpilarer er frihet for den enkelte og ansvar for fellesskapet og framtida. Vi ønsker en politisk styring basert på medvirkning, åpenhet og troverdighet.

 

Med sin beliggenhet i Troms – midtvegs mellom Tromsø og Narvik – har Målselv gode forutsetninger for ei positiv utvikling. Naturressurser og friluftsområder fra Øverbygd til Målsnes, gode utdanningstilbud, flyplass, E6 og kort veg til havneterminaler er komparative fortrinn som skaper muligheter. Ved en mer dynamisk politikk, der folk med ideer og gjennomføringsevne kan finne seg til rette, ønsker Målselv Venstre å stå fram som forkjemper for en samfunnsbygging som som fremmer næringsutvikling, bosetting og ivaretar naturverdier på bærekraftig vis.

 

 1. Venstre vil styrke helse og omsorg

 

 • Moderne tilrettelegging i eldreomsorgen etter «Livsgledehjem»-modellen.
 • Sikre hjemmetjenesten slik at flest mulig kan bo hjemme så lenge de ønsker det.
 • Sørge for et tilstrekkelig antall omsorgsplasser.
 • For å øke rekruttering og dempe bruken av vikarer tilby 80% stilling med full lønn for helsearbeidere fra 57 år i pleie- og omsorgssektoren samtidig som grunnbemanning økes.
 • Gi innbyggere med nedsatt funksjonsevne et verdig bo- og aktivitetstilbud
 • Ha gode avlastningsmuligheter for pårørende
 • Skjerme kreftsykepleien
 • Ansette ungdommer som trivselskonsulenter i omsorgssektoren
 • Videreføre stillingen som kommunepsykolog.

 

 

 1. Vi satser på skole, barnehage og oppvekst

 

 • Bygge ny barnehage i Bardufoss-området.
 • Styrke laget rundt barn og elever ved å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer, miljøterapeuter og andre med flerfaglig kompetanse.
 • Holde nasjonal norm for helsesykepleierressurs ved Bardufoss vg skole
 • Ha nulltoleranse for diskriminering og mobbing
 • Støtte opp om samisk språk og kultur i opplæringen.
 • Styrke det lokale og regionale arbeidet for flere læreplasser
 • Samarbeide med Ungt Entreprenørskap
 • Være en god vertskommune for videregående opplæring og karriereveiledning, og tiltrekke seg desentraliserte fagskole- og universitetstilbud
 • Jobbe for å beholde sivil og militær flyskole på Bardufoss.
 • Jobbe for å ha et bredt fagtilbud ved Bardufoss videregående skole, ikke minst videreføre fylkeslinjene i anleggsteknikk og håndverk, design og produktutvikling, samt landslinjen flyfag.

 

 

 1. Bo og bli i Målselv

 

 • Kommunens tjenester for næringsliv og innbyggere skal være blant de beste i landet.
 • Sikre rask tilbakemelding på innbyggerhenvendelser til kommunen.
 • Tilby hele kommunale stillinger til de som ønsker det.
 • Legge til rette for bosetting og boligtomter i hele kommunen.
 • Jobbe mot regjering og Storting for å endre eiendomsskatteloven, slik at det kan gis fritak i 5 år for de som kjøper sin første bolig.
 • Øke antall plasser for lærlinger og lærekandidater.
 • Jobbe for bedre finansieringsmåter for bolig- og husbygging, og at kommunen har en mer aktiv rolle i samarbeid med Husbanken.
 • Legge til rette for bygging av flere mindre sentrumsnære leiligheter for salg og utleie.
 • Tilby gratis grunnundersøkelser for de som ønsker å bygge bolig i uregulerte områder.
 • Tilrettelegge for gode møteplasser i alle deler av kommunen.
 • Styrke næringsfondet for eksisterende bedrifter og gründere.
 • Sikre rekrutteringen av kvalifisert personell til barnehagene, grunnskolene og kulturskolen.
 • Legge til rette for mottak og bosetting av flyktninger i sentrumsnære områder.
 • Se til at estetikk og stil, skilting, forskjønnelse og ryddighet er en merkevare for kommunen.

 

 

 1. Vi vil sørge for jobbskaping og en mer liberal næringspolitikk

 

 • Tilrettelegge for næringslivet og nyetableringer i nært samarbeid med næringsaktører.
 • Opprette et eget politisk utvalg for næringsutvikling sammen med næringsaktører.
 • Regulere for detaljhandel i Bardufoss by og bygdene med minst mulig begrensninger.
 • Fremme hele Bardufoss som regionsenter
 • Arbeide for å fjerne rangeringen av regionsenter i fylkesplanene for Troms.
 • Stimulere til økning av overnattingsplasser og utvikling av aktivitet- og opplevelsestilbud basert på lokale fortrinn.
 • Fremme lokal mat- og næringsmiddelproduksjon.
 • Øke fradeling slik at bøndene i større grad kan kjøpe jord framfor å leie jord.
 • Håndheve bo- og driveplikten.
 • Samordne utmarksaktørene i prosjektet Arena utmark.
 • Fortsette med kommunalt tilsatt næringssjef.
 • Jobbe for økt bosetting for å bedre tilgangen på arbeidskraft.
 • Utvikle og styrke næringer tilknyttet Forsvaret.
 • Videreføre Arctic Aviation Training Center.
 • Oppdatere kommunens næringsutviklingsplan som er utgått.

 

 

 1. Vi satser på kultur, idrett og frivillighet

 

 • Gjøre Høgtun kulturklynge til en permanent virksomhet.
 • Videreføre Samisk Språksenter etter prosjektperioden
 • Gi gratis utleie av kommunale bygg for lokale idrettslag og foreninger, også ved større arrangementer.
 • Tilrettelegge for nasjonale og internasjonale sportsarrangementer.
 • Støtte etableringer av nærmiljøanlegg.
 • Gi et godt tur- og friluftstilbud gjennom å styrke FYSAK.
 • Sørge for kulturskoletilbud i alle deler av kommunen.
 • Etablere livssynsnøytrale seremonirom.
 • Videreutvikle arrangementskompetansen i Målselv.

 

 

 1. Venstre vil ha bedre kommunikasjon og samferdsel i en langstrakt kommune

 

 • Jobbe for å få Bardufoss inn i FOT-rutenettet. (Forpliktelse til offentlig tjenesteytelse på flyruter.)
 • Jobbe aktivt for snarlig realisering av Tromsbanen.
 • Jobbe for bedre lokal kollektivtransport .
 • Prioritere gang- og sykkelveier og gatelys der folk daglig ferdes.
 • Trafikksikre Olsborg sentrum med avkjøring E6.
 • Sørge for egen busslomme på Olsborg.
 • Sterkere satsing på utbedring av kommunale veier.
 • Støtte bruforbindelsen Karlstad-Gullhav.
 • Utvikle tilbud for faste ruter, charter og gods over Bardufoss Lufthavn.
 • Jobbe for bygging av parkeringshus på Bardufoss lufthavn.

 

 

 1. Vi er garantister for lokal klima- og miljøpolitikk

 

 • Skape en klima- og miljøbevisst kommune med egen miljøplan.
 • Gjennomføre plastreduserende tiltak med mål om en plastfri kommune.
 • Stimulere til energisparing.
 • Legge mer til rette for gående og syklende, primært til trafikknutepunktet Buktamoen.
 • Bevare artsmangfoldet.
 • Være en god vertskommune for Øvre Dividal nasjonalpark.
 • Bevare villaksstammen og fiskemulighetene, og holde elvene sykdomsfrie.
 • Være en foregangskommune for dyrevern og dyrevelferd.
 • Sikre kommunal beredskap i tilfelle store ulykker og katastrofer.
 • Stimulere private bedrifter og offentlig sektor til å miljøsertifiseres, for eksempel Miljøfyrtårn eller Green Key.

 

 

 1. Venstre vil sørge for en bærekraftig kommuneøkonomi

 

 • Styrke vaktmestertjenesten for å sikre løpende vedlikehold.
 • Lære av de beste innen kommunal drift og tørre å være nyskapende i løsninger.
 • I større grad benytte totalentreprise for større kommunale prosjekter, der entreprenøren bærer ansvaret.
 • Gi tilstrekkelige og forutsigbare årsverk for tjenesteområdene.
 • Iverksette månedlig fakturering på kommunale avgifter og eiendomsskatt.
 • Sørge for disposisjonsfondet minst utgjør 10% av kommunens driftsinntekter ved årets start.
 • Jobbe for åpne anbudsprosesser i kommunal regi.
 • Gradvis reduksjon av eiendomsskatt.
 • Gi rom for etterutdanning av kommuneansatte.

 

 

 

 1. Vi står opp for Forsvaret

 

 • Være en god vertskommune for Forsvaret.
 • Skape et tett sivil-militært samarbeid.
 • Legge til rette for at flere manøver- og støttebataljoner kan etablere seg i Målselv.
 • Synliggjøre at Troms innland har de beste øvingsmuligheter i landet.
 • Synliggjøre muligheten for å samordne Forsvarets Forskningsinstitutt, utstyrs- og våpenleverandører og Forsvaret for utvikling og test av militært materiell i Målselv.
 • Styrke militær og sivil helikoptervirksomhet ved Bardufoss flystasjon.
 • Jobbe for å styrke Hærens tyngdepunkt i Målselv med sjef for Hæren og Brigaden med sine staber.
 • Jobbe for opprettelse av befals- og offisersutdanning i Indre Troms.
 • Jobbe for at flere forsvarsansatte bosetter seg i kommunen.
 • Styrke totalforsvaret i kommunen.
 • Støtte en betydelig styrking av Forsvaret generelt, og i Troms og Finnmark spesielt, etter Russlands angrepskrig mot Ukraina med brudd på FN-pakten, Folkeretten og Menneskerettighetene.