Til innhold
Målselv Venstre gruppebilde
Foto: Gunn Schønning Jakobsen

Vi vil løfte Målselv

Målselv Venstre

Målselv Venstre er et av landets aller eldste lokallag, stiftet i januar 1884. Venstre fikk i 2019 5,2% oppslutning og en representant i kommunestyret, som også ble valgt til medlem av formannskapet.

Roar Sollied er dermed tilbake i kommunestyret etter seks år som fylkesråd for utdanning og 14 år som gruppeleder for Venstre i Troms fra 1999, da han ble kulturutvalgsleder i Troms for fire år. Han har vært vara eller fast medlem til kommunestyret siden 1987 og var åtte år i formannskapet da Målselv Venstre var kommunens største parti på 1990-tallet, med 8 og 9 representanter og Vidkunn Haugli som ordfører/varaordfører. Roar Sollied var lokallagsleder fra 1995 til 2004 og gikk igjen inn i vervet i januar 2020 etter Rolf Austgard.

Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn, der folk har frihet og mulighet til å skape sin egen veg til det gode liv og ta ansvar for hverandre og miljøet. Se ellers Målselv Venstres lokalprogram for perioden.

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt og melde deg inn for å påvirke utviklinga av Målselv kommune og regionen vi bor i. Vil du støtte oss passivt eller være aktiv for Målselv og Venstre, så kan du veldig enkelt bli medlem av sosialliberale Venstre!

Viktige saker for Målselv Venstre

 • Garantist for åpenhet

  Målselv Venstre vil være garantist for at politiske prosesser skal foregå i åpenhet, og ikke i lukka rom. Vi vil fortsatt at innbyggerne skal kunne følge lokale politiske møter over nett-TV og ha lett tilgang til saksdokumentene.

 • Et løft for helse, omsorg og trygghet

  Målselv Venstre vil ha en moderne helseomsorg. Vi må i større grad ha fokus på omsorgsboliger og at folk skal kunne bo hjemme om de ønsker det. Likevel må vi ivareta det faktiske behovet for demens- og sykehjemsplasser i Målselv. Vi vil sikre ordningen med lokal kreftsykepleie og et regionalt krisesentertilbud.

 • Vi satser på skolen

  Målselv Venstre vil primært ha en allsidig offentlig skole. Ulike mennesker skal ha like muligheter. Vi ser viktigheten av å ha en regional sameskole, og kommunen må fortsatt være en god vert for den. Barn skal kunne gå i barnehage i den skolekretsen de tilhører. Målselv Venstre vil arbeide aktivt for at ungdommen skal ha medbestemmelse gjennom elevrådene i skolen,

 • En mer liberal næringspolitikk

  Målselv Venstre vil arbeide for at nye bedrifter skal kunne etablere seg i Målselv, samtidig som det settes større fokus på at de etablerte bedriftene får forutsigbare betingelser. Målselv Venstre vil åpne for detaljhandel på Andslimoen. Kommunen må tilrettelegge istedenfor å begrense. Vi har ikke råd til å regulere næringslivet ut av kommunen. En mer liberal næringsutvikling vil styrke Målselv. Bardufoss må være et attraktivt regionsenter og defineres som sammenhengende sentrumsone fra Sundlia til Andslimoen.

 • Et bærekraftig landbruk

  Det skal være et godt og bærekraftig landbruk i Målselv. Venstre vil ha fokus på nytenking og alternative driftsmuligheter. Venstre vil legge til rette for økologisk landbruk og beholde en bærekraftig lokal matproduksjon, noe som også er svært viktig for beredskap ved epidemier, naturkatastrofer og unntakstilstander. Landbruket må samtidig bidra til å bevare artsmangfoldet og miljøet. Bøndene må i større grad eie istedenfor leie jord.

 • Kraftsamling for skogbruk

  Spisskompetansen på skogbruk i Målselv må videreutvikles, og videreforedling av tresorter som naturlig hører heime i regionen, må vektlegges. Målselv Venstre støtter en kraftsamling av aktører innen skogbruk i prosjektet «Arena utmark», et samarbeid mellom kommunen, Statskog, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen.

 • Kultur, idrett og trivsel

  Målselv skal ha et aktivt og levende kulturliv, som gjør Målselv til en attraktiv kommune å leve i. Det er viktig å skape bevissthet omkring kulturelt mangfold. Det styrker også bevisstheten og kunnskapen om egen kultur. Vi skal også ta lokalt ansvar for samisk språk og kultur. Kulturskolen er en viktig arena for barn og unge og for framtidas kulturliv. Områder som musikk, husflid og håndverk, filmskaping, idrettsarrangementer og friluftsliv bør være kulturvaremerker for kommunen. Kulturminnene må formidles slik at folk får et nært og lærerikt forhold til fortida.

 • Kommunikasjon og samferdsel for en utstrakt kommune

  God standard på veger og bredbåndsutbygging er særdeles viktig faktorer både for næringslivet og bosettinga i Målselv. Målselv Venstre vil ha flere gang- og sykkelveger og bussholdeplasser, og gatelys på alle steder der barn og ungdom går til skolen. Den farlige trafikkavviklingen i Olsborg sentrum må snarest opphøre. Målselv Venstre vil utbedre Målsnesvegen og arbeide for bruforbindelsen Karlstad-Gullhav. Tiltak som bedrer tilgjengelighet og framkommelighet for funksjonshemmede må ytterligere prioriteres.

 • Tromsbanen

  Målselv Venstre vil jobbe for at Tromsbanen realiseres som første utbygging av Nord-Norgebanen. Jernbane er helt nødvendig for å dekke framtidas behov for næringstransport og for å nå de nasjonale klimamålene, og vil samtidig gi ny mulighet for person- og turisttransport.

 • Lokal klima- og miljøpolitikk

  Målselv Venstre vil arbeide for en mer klima- og miljøbevisst kommune med egen klima- og miljøplan og påfølgende -regnskap. Vi skal stille krav om redusert forurensning, forbrukervennlig avfallshandtering og energisparing, som også gir økonomisk gevinst. Venstre vil gjennomføre plastreduserende tiltak med mål om en plastfri kommune.

  Det er viktig å holde elvene rene og sykdomsfrie. Venstre vil støtte tiltak for å bevare villaksen og fiskemulighetene i våre elver og innsjøer.

 • En bærekraftig kommuneøkonomi

  God økonomistyring er viktig for kontinuerlig drift av tjenestene. Vi må lære så mye vi kan av det beste innen kommunal drift, men også tørre å være nyskapende i valg av løsninger. Arbeidet med bostedsregistrering må intensiveres. Venstre vil holde kommunale avgifter på et lavt nivå. Venstre er prinsipielt imot eiendomsskatt og vil søke å utfase den. Målselv Venstre mener for øvrig at kommunene om nødvendig burde få anvende inntektsskatt siden den har en langt bedre sosial innretning enn eiendomsskatt.

 • Vi står opp for et nasjonalt forsvar i Målselv

  Målselv Venstre vil fortsatt bidra i den politiske utarbeidelsen av Forsvarets langtidsplan (LTP). Venstre arbeider for å styrke 2.BN med støttebataljoner på Skjold. Vi forutsetter at ledelsen av Hæren og Brigade Nord med støttebataljoner blir i Heggelia, og vi vil sikre at Bardufoss forblir den ledende basen for maritime helikopter. Vi vil etablere et nasjonalt kompetansesenter for helikopter på Bardufoss og gjenopprette hovedbase for helikopter på Bardufoss. Vi jobber energisk for en ny redningshelikopteravdeling i Troms lokalisert til Bardufoss flystasjon.

Våre folk