PROGRAM FOR SORTLAND VENSTRE 2023-2027

Venstre vil skape ei grønn framtid med frihet og muligheter for alle. Derfor kutter vi utslipp, satser på skolen og skaper nye jobber.

Miljø, klima og natur

Det skal lønne seg å velge miljøvennlig Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. Nedbygd naturareal fører til tap av biologisk mangfold og økte utslipp av klimagasser. Også Sortland må bidra i klimadugnaden ved å kutte utslipp.

Venstre vil ta vare på mer natur lokalt og stramme inn arealpolitikken for å hindre ytterligere nedbygging av dyrka mark.

Vi skal ikke stanse utviklingen, men vi må̊ sørge for at utvikling og verdiskaping ikke går på bekostning av naturen. Det må̊ lønne seg å ta vare på̊ naturen, ikke å bygge den ned.

Alle skal ha trygg og god tilgang til grøntområder – fra fjæra og til næmarka. Derfor må vi ikke bygge ned naturområder med kvalitet som Bystranda, Sigerfjord stranda og nærmarka.

Grønne lunger er viktig for både helse og trivsel, og det bidrar til å bedre fellesskapsfølelsen og til integrering. Rekreasjonsområder som alle har tilgang til, på tvers av bakgrunn, spiller en viktig rolle for nabolag og nærmiljø.

Grøntområder krever regelmessig vedlikehold for å kunne gi noe tilbake til innbyggerne. Ofte velges støtte og bevilgninger til dette bort. Alle de positive effektene som grøntområder har på både beboere og byen gjør at vedlikehold av grøntareal må prioriteres som en avgjørende oppgave framover.

Sortland Venstre vil ikke ha industrihavn i Sortlandssundet på Ånstad! Ei utfylling vil ha negative innvirkninger på både miljø og dyreliv i havet og på land. I tillegg vil ei industrihavn medføre store støyplager.

Vi vil:
 • Ha en handlingsplan for reduksjon av klimagasser og klimatilpassing.
 • Ikke ha ny industrihavn/containerhavn på 400 mål i Ånstadsjøen.
 • Ha fortetting med boliger, næring og attraktive møteplasser i sentrum.
 • Redusere energibruken ved å iverksette energitiltak i kommunale bygg.
 • Stille klima- og miljøkrav ved offentlige anskaffelser.
 • Stille krav om utslippsfrie byggeplasser, og kreve miljøsertifisering av nye bygg.
 • Frita nye klimavennlige boliger for eiendomsskatt for å stimulere til nybygging.
 • Bruke eierskapet i Reno-Vest til å redusere avfallsmengden og øke kildesorteringen.
 • Ta vare på nærmarka, grønne lunger og korridorer i vekstområder.

Skole og oppvekst

Kunnskap gir folk større frihet til å kunne ta egne valg, utjevner sosiale forskjeller, skaper arbeidsplasser og nye produkt og tjenester.

Den beste måten å bekjempe utenforskap på er kunnskap. Kunnskap gir mennesker flere verktøy til å bestemme over egen framtid.

Sortland Venstre har vekstambisjoner på vegne av Sortlandssamfunnet. Disse ambisjonene innebærer at vi må beholde Lamarka skole og bygge en ny Sortland barneskole. Planlegging av nybygget må starte allerede nå. Ved å beholde 2 skoler unngår vi at byen sprer seg over store områder. En stor barneskole i sentrum gir også lavere utgifter ved bedre utnyttelse av kommunal infrastruktur.

Ved å beholde 2 skoler unngår vi at byen sprer seg over store områder. Fortetting gir lavere utgifter ved bedre utnyttelse av kommunal infrastruktur.

Dyktige lærere er viktig for å sikre opplæring av god kvalitet. De løfter elevene betydelig. Elevene får bedre læringsutbytte når læreren har lærerkompetanse, erfaring og gode resultat fra lærerutdanningen.

Ved siden av lønn må kommunen kunne tilby nye lærere tilfredsstillende boforhold og barnehageplass. Lærere som vil satse sin framtid på Sortland må sikres et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet.

Gratis SFO gir et fundament for kvalitativt gode kunst- og kulturaktiviteter.

Vi må sikre at det er nok ansatte i barnehagene, nok barnehagelærere, fagarbeidere, og flere med andre utdanninger som er relevante.

Vi vil ha møteplasser der fagfolk fra barnevern, skole, barnehage og kommunen kan jobbe tverrsektorielt. Det er viktig at skolen har kompetanse til å møte elever med spesielle behov.

Kommunen må sørge for at frivillige ungdomsorganisasjoner kan låne offentlige lokaler på en ubyråkratisk måte. Med mange ivrige frivillige blir kronene organisasjonene mottar omgjort til timevis med aktiviteter for og med barn og unge.

Vi vil:
 • Ha 2 barneskoler i byen.
 • Sikre Jennestad montessoriskole gode rammebetingelser.
 • At det skal være rom for private barnehageaktører.
 • Ha ny flerbrukshall, svømmehall og idrettshall i Lamarka.
 • At alle barn skal kunne delta i organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter.
 • Bekjempe mobbing og unngå utenforskap.
 • Ha gratis SFO.
 • Øke bruken av læreplasser, bl.a. innen helse og omsorg.
 • Etablere og videreutvikle friområder, lekeplasser, turløyper og rekreasjonsareal.
 • Senke terskelen for barns deltakelse i aktiviteter ved å fjerne egenandeler.

Arbeid og velferd

Vi har et skjevt boligmarked med objekter som stort sett er tilgjengelig for eldre på grunn av prisen. Det skaper vanskeligheter for unge voksne som skal skaffe seg en bolig, men også for folk som flytter til Sortland midlertidig for å arbeide.

Infrastrukturen må bygges opp og legges ut slik at det blir enklere og billigere for utbyggere å utvikle sine tomter. Det må ses nærmere på insentivløsninger o.l. for å stimulere til mer boligbygging av private utbyggere.

Kommunen må ta et sosialt ansvar for at boligmarkedet skal være inkluderende.

Venstre vil ivareta eksisterende bedrifter som ett av flere bidrag som sikrer bosetningen på Sortland og langs Vesterålskysten.

Få kommuner har bedre forutsetninger for å lykkes, enn vår kommune og Vesterålregionen. Dette basert på lange tradisjoner, erfaringsbasert kompetanse og kort vei til kompetente forskningsmiljø.

Samfunnet er i stadig endring. Fremtidens arbeidsplasser er ennå ikke skapt. Vi må tilpasse oss, og på den måten unngå at en «ny tid passerer oss» og etablerer seg utenfor vår region.

De fleste bedrifter i Norge er små̊ bedrifter. Over en million arbeidstakere jobber i Norge i bedrifter med færre enn 50 ansatte. De små og mellomstore bedriftene er viktige for hverdagen til folk flest. En grunnmur med små̊ og mellomstore bedrifter er avgjørende for verdiskaping, velferdsnivå og gode lokalsamfunn.

Sortlands framtid avhenger av at det skapes nye arbeidsplasser. Derfor satser vi på småbedrifter og gründere.

Vi vil:
 • Ha raskere saksbehandling for boligbygging og næringsutvikling.
 • At alle skal kunne skaffe bolig i dagens marked og senke inngangsbilletten for nyetablering i næring og bolig.
 • Styrke kommunens boligpolitikk.
 • Fortette vekstområdene og skape mangfoldige botilbud i nye byområder.
 • Utvikle attraktive næringsområder i avsatte utviklingsområder.

Lokalsamfunn og distrikt

Levende lokalsamfunn i hele kommunen. Sortland by, må som regionsenter være et knutepunkt for hele Vesterålen, med et kompakt og levende handels- og kultursentrum.

Byen må være en drivkraft for vekst, både innenfor handel, næring, kultur og bolig og et attraktivt sted for nyetableringer.

Vi vil ha en sterk bo- og arbeidsmarkedsregion med ett attraktivt tjeneste- og servicetilbud og gode kollektivtilbud. Og for å sikre kvaliteten på kommunale tjenester er det viktig å samarbeide med de øvrige vesterålskommunene.

Vi vil ha et levende sentrum med liv i handlegatene og med kort avstand og tilgang til gode kommunale og private tjenester og tilbud.

Sortland har ikke tilrettelagt for sykkel i sentrum. Det er et stort potensial for flere syklende, og mange bor i sykkelavstand til sentrum. Byen har et uforløst potensial i sentrum for å gjøre gangarealene mer brukervennlige og trygge, slik at innbyggerne opplever dem som bedre å bruke.

Det må satses mer på å tilrettelegge for gående og syklende, og et mer attraktivt sentrum der folk går mer mellom stedene de skal til framfor å kjøre. Bl.a. er Strandgata vedtatt som gågate, og vedtaket må effektueres.

Sortlandsbrua er en barriere, og gang og sykkelvei over Sortlandsbrua må være første prioritet i plan for gang- og sykkelvei.

Fylkesveien deler sentrum i to, og Vesterålsgata, som mange benytter flere ganger daglig, oppleves som en barriere mot sentrum. Kryssingen kan være trafikkfarlig. Det er derfor viktig at Bjørklund veien ferdigstilles slik at den kan brukes som avlastningsvei.

Vi vil:
 • Ha et sentrum med gode adkomst- og parkeringsforhold.
 • Samarbeide med næringsliv og gårdeiere for å vitalisere sentrum.
 • Styrke vedlikehold av kommunale veier og realisere gågater i sentrum.
 • Knytte sammen kommunen i ett gang- og sykkelvei nettverk, og med gang og sykkelvei fra Best-stasjonen i Sigerfjord og over Sortlandsbrua.
 • Redusere barrierevirkninga av Sortlandsbrua og Vesterålsgata.
 • Revitalisere det regionale samarbeidet i Vesterålen.
 • Styrke Kystvaktas tilstedeværelse ved å sikre areal og nok kaiplass.

Helse

Bilde av hender som holder hverandre. En gammel og en ung hånd

Vi må sikre at en større andel av helsebudsjettet brukes på psykisk helsetilbud. Vi må satse på rehabilitering slik at flere kan være i stand til å klare seg selv.

Vi vil etablere et helsehus som tilbyr pleie, opptrening, rehabilitering og etterbehandling. Her skal leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og andre faggrupper i stor utstrekning kunne samlokaliseres. Det skal være et enklere og mer tilgjengelig valg av helsetjenester for innbyggerne som gir Rett behandling til rett tid og på rett sted.

Friluftsliv må prioriteres siden det har stor betydning for fysiske og psykiske helse.

Vi må styrke samhandlingen rundt de som har sammensatte psykiske helse eller rusutfordringer. De er spesielt sårbare for manglende samhandling og koordinering. Vi må også ta bedre vare på pårørende til mennesker med psykiske helse- og rusutfordringer. De må involveres og få mulighet til å medvirke samt tas inn i all planlegging og prosesser i forhold til systemet som skal ivareta mennesker med psykiske helse – og rusutfordringer.

Vi vil:
 • Ha et tilbud som gjør det mulig å få psykisk helsehjelp uten henvisning fra lege, og et godt tilbud til barn som sliter.
 • Ha et lavterskeltilbud for ungdom med rusmiddel avhengighet.
 • Fremme fysisk aktivitet gjennom merking og forbedring av turstier og løyper.
 • Stimulere til økt deltagelse i friluftslivsaktiviteter.
 • Ha tilbud som gir eldre god helsehjelp med vekt på friskliv og forebyggende tiltak.
 • Gi innbyggere og brukere et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.
 • Samlokalisere helsearbeidere og tjenestetilbud i et helsehus.