Havmiljøet må beskyttes

Pål Farstad 1. kandidat for Venstre til fylkestingsvalet, Volda Venstre

Konkurransen om sjøarealene tilspisser seg. Havvind og utvinning av mineraler på havbunn er blant de siste aktiviteter og næringer som melder seg på i konkurransen. Tåler havmiljøet dette? Nei, svarer Pål Farstad i dette innlegget

Norge forvalter store havområder så en skulle tro det er plass til alle. Slik er det ikke. Det er ofte de samme grunnene, fiskebankene og sjøarealene som er mest egnede og attraktive, og som det derfor er mest konkurranse om.

Havforsking
Nye næringer og ny aktivitet har stadig kommet til i sjøområdene våre, og gamle næringer som fiskeri er skviset og blitt tvunget til å leve i sameksistens. Fiskerne, som sørger for at det blir brakt sjømat til land, har til alle tider levd i pakt med naturen i takt med tilgangen til de marine fornybare ressursene i havet.

De siste tiårene har nettopp ressurs- eller bestandsforskning stått sentralt fordi det har vært i alles interesse at fiskebestandene og andre marine ressurser blir forvaltet i et evighetsperspektiv.

I dag har vi en fenomenal havforskning. Rådene fra havforskerne blir fulgt opp av strenge reguleringer av fisket, slik at vi har fiskebestander og et solid ressursgrunnlag for kommende år og generasjoner. Våre fiskeressurser blir forvaltet på en god måte, og bør være et forbilde i hvordan vi passer på havområdene og ressursene våre. Havforskningen skal vi lytte til når det gjelder kunnskap om havet.

Nei til gruvedrift
Organisasjonen Fiskebåt er ute med et tydelig budskap om at det foreligger svært liten kunnskap om hvordan gruvedrift på havbunnen kan virke på økosystemet i havet. De viser til at forskere og ulike fagmiljø, både nasjonalt og internasjonalt, har advart mot slik aktivitet. Disse advarslene gjør åpenbart ikke inntrykk på regjeringen når de nå utbasunerer gruvedrift til havs som saliggjørende.

Havvind og gruvedrift til havs innebærer store inngrep, med konsekvenser for miljø og arealbruk. Det virker som at regjeringen tenker at; joda det blir støy og havmiljøet får svi, men det ordner seg nok! Advarsler fra Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet blir tilsidesatt. Slik kan en ikke holde på. Havmiljøet må tas på alvor. Det gjøres ikke nå.

Reint hav
For Venstre har hensynet til miljøet i havet og de fornybare ressursene i havet alltid veid tyngst. Sjøfugl, fisk og andre marine ressurser i havet vil vi ha i et evighetsperspektiv hvis vi passer på å holde havet reint og ikke ødelegger eller forstyrrer økosystemet. Havvind kan være en mulighet i enkelte områder, men gruvedrift har ikke en plass i havet.

Romsdal budstikke 26.06.23: “Havmiljøet må beskyttes”

Tidens Krav 27.06.23: “Havmiljøet må beskyttes”