Valgprogram 2023-27

Våre hovedsaker er skole, miljø og arbeidsplasser.

Vi vil gjøre Marker til en foregangskommune for å ivareta naturmangfold og vannressurser.

Bekjempelse av utenforskap en kampsak for Venstre.

Med din stemme kan vi komme i mål!

Venstre er tuftet på frihet, fellesskap, mangfold, gjensidig respekt, internasjonal solidaritet og framtidsoptimisme. Marker Venstre ønsker å skape en bedre kommune for alle. I perioden 2023-2027 vil vi arbeide målrettet for disse sakene:

 1. Vern om Markers naturmangfold

Verden, og Norge, opplever ikke bare en miljøkrise, men også en naturkrise. Naturvernet er viktig for oss i Venstre. Vi vil tilstrebe arealnøytralitet ved utbygging. Når natur settes av til nødvendige formål ett sted, skal det tilbakeføres natur et annet sted. Som rehabilitering av myrer.

Vi vil bruke Plan- og bygningsloven aktivt for å ivareta areal til natur og rekreasjon, og sørge for faglig forsvarlige konsekvensanalyser før vedtak blir gjort.

Vi er bekymret for en stadig økende lysforurensing. Det er kjent at overflødig kunstig lys har negativ effekt på mennesker og natur.

Venstre i Marker har vist at en stemme på Venstre er en stemme for vern av naturmangfold og for ytterligere innsats for å bedre vannkvaliteten i sjøene og elvene våre.

Arbeidet med planlegging av et nytt renseanlegg er nå i gang. Det haster med å få det bygd. Manglende kapasitet har allerede fått konsekvenser for videre utvikling, inklusive boligbygging.

Venstre er vokter av uberørt natur, samtidig som allmenheten skal sikres god tilgjengelighet.

En sterk Venstre-representasjon i kommunestyret vil sikre naturen beskyttelse i kommunens øverste organ.

Marker Venstre vil

 • intensivere arbeidet med å bedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget
 • være pådriver for en raskest mulig ferdigstillelse av nytt renseanlegg
 • arbeide for å beholde kontoret for Vannområdet på Ørje og konsolidere/styrke det biologiske fagmiljøet i kommunen
 • sanere alt utslipp i spredt bebyggelse som ennå ikke er utbedret
 • etablere flere randsoner/vegetasjonssoner for å redusere avrenning fra jord- og skogbruk
 • vurdere nye tiltak for å minske tilsiget av uønskede næringsstoffer fra disse næringene til vassdraget
 • forby grøfting av myr og stimulere til restaurering av ødelagte myrer
 • ta initiativ til en lysplan for kommunen
 • innta en restriktiv holdning til utbygging i utmark. Få kartlagt skjulte forurensningskilder og andre gamle miljøsynder i kommunen
 • fortsette kampen for å få ryddet opp i ulovlig bortsatt avfall i skog og mark
 • hindre tap av naturmangfold og gjøre temaplan for naturmangfold, som nå blir utarbeidet i samarbeid mellom Halden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland, til et forpliktende styringsverktøy i arealplanlegging og utbyggingssaker
 • sikre allmenheten tilgjengelighet til naturen på en bærekraftig måte
 • ta initiativ til å utarbeide en plan for «Friluftslivets ferdselsårer» for Marker. Merkede og tilrettelagte stier gir både bedre tilgjengelighet og redusert slitasje på naturen

Med din hjelp skal vi gjøre Marker til foregangskommune for å ivareta naturmangfold og vannressurser!

 1. Vindkraft i Marker

FNs naturpanel anser tap av biologisk mangfold som en like stor trussel mot menneskeheten som klimaendringene. De viktigste årsakene til tap av biologisk mangfold er arealtap og oppsplitting av naturområder.

Vindkraften har medført store irreversible inngrep i Markers natur. Venstre ønsker ikke mer vindkraft i kommunen. Den daglige driften er en konstant belastning for dyr og fugleliv. Og ikke bare lokalt. Haldenvassdraget er en viktig trekkrute for truede arter.

Ny utbygger arbeider nå for å bygge ut områder både sør og nord for de nåværende vindkraftverkene. Venstre mener at vi må hindre ytterligere tap av natur og en økt belastning for Markers befolkning.

Å tilrettelegge for økt bruk av solceller på eksisterende bygningsmasse er Venstre positiv til.

Venstre mener det er feil å bruke av fellesskapets midler for å bygge et opplevelsessenter for vind-industri. Investeringene vil påføre kommunen store låneforpliktelser og driftsutgifter, og senteret vil kunne bli et årlig pengesluk.

Marker Venstre lover

 • å motsette seg alle planer for videre utbygging av vindkraft i Marker
 • å arbeide for en konsekvensutredning for allerede utbygde vindkraftanlegg, og å fremme forslag om at kommunen som støymyndighet sørger for at det blir foretatt støymålinger ved og inne i bolighus for alle frekvenser over en lengre periode
 • å kreve at kommunen følger opp sine forpliktelser som overvåkingsorgan for forurensing fra vindkraftverkene (bl.a. avskalling og oljesøl)
 • å fortsette kampen mot å bruke penger på et opplevelsessenter for vindkraft

Marker Venstre er det eneste partiet som konsekvent har vært imot vindkraftanlegg i kommunen. Vi er det eneste partiet som med troverdighet kan love kompromissløs kamp mot videre utbygging!

 1. Beredskap, økt selvforsyning og vern av matjorda

Pandemi og krig har ført til behov for gjennomgang av samfunnets totalberedskap. Følgelig må kommunenes beredskapsplaner til enhver tid være oppdatert, og regelmessige øvelser må gjennomføres. Det gjelder også for oss i Marker.

Flere innser nå behovet for større selvforsyning. Marker har naturgitte muligheter for større selvberging. Forholdene ligger til rette for at flere kan dyrke mer frukt og grønt til eget bruk. Men dette krever kunnskap, og interessen må stimuleres tidlig. Opplæring i matauk bør derfor være en del av barnehagenes opplegg og integreres i skolens undervisning. Venstre ønsker etablering av et skolehagetilbud.

For voksne kan frivillighetssentralen i samarbeid med biblioteket, lag og foreninger arrangere kurs, temakvelder og låne ut enklere redskaper og annet materiale. Matjord og dyrkbar jord er et knapphetsgode med stor egenverdi. Vi kan ikke miste mer.

Venstre vil

 • verne all matjord og dyrkbar jord der ikke etablering av nødvendig offentlig infrastruktur gjør omdisponering tvingende nødvendig
 • opprette et skolehagetilbud i samarbeid mellom barnehagene, skole og lag/foreninger, og med deltakelse på tvers av generasjonene.
 • gi frivillighetssentralen en rolle i arbeidet med å legge til rette for økt selvberging og matauk

For Marker Venstre vil det være umulig å akseptere nedbygging av dyrket og dyrkbar jord!

 1. Økonomi

Uten en velordnet økonomi er det begrenset hva man kan oppnå politisk. Kommunen har hatt flere gode år, og det har vært mulig å bygge opp disposisjonsfondet som en buffer. Men nå råder det igjen stor usikkerhet om utviklingen de neste årene.

Marker Venstre innser at

 • det tross tidligere løfter kan bli umulig å trappe ned eiendomsskatten så hurtig som tidligere vedtatt
 • planlegging og oppgradering/bygging av ny skole må utsettes til siste del av valgperioden
 • det er behov for gjennomgang av kommunens forvaltning og tjenesteproduksjon

Det er tverrpolitisk enighet om at Marker aldri mer skal på «ROBEK-lista». Venstre fokuserer derfor på løsninger, og ikke på politiske overbudsløfter!

 1. Skolen

Vi har i det store og hele en trygg og god skole i Marker. Men Venstre har en større visjon for skolen i bygda: Vi vil gjøre Markerskolen til den beste i hele regionen!

For å oppnå dette må skolen skjermes mot økonomiske kutt. Venstre har som mål at skolen i løpet av valgperioden skal få tilført økte reelle ressurser og kunne disponere en større andel av kommunebudsjettet enn i dag.

Samtidig må vi utvikle en kultur hvor vi snakker skole og utdanning opp! Vil vi hindre utenforskap, må vi ha en skole som ser og stimulerer alle elever uansett sosial bakgrunn og økonomi.

Vi har lærerne med på laget. Men politikerne må sørger for å gi dem som er ansatt i skolen rammebetingelser til å få gjort jobben sin.

Marker skole har også utfordringer som det blir tatt tak i, men som man må jobbe systematisk med over tid. De nasjonale prøvene viser at Marker skole har et godt stykke igjen til topp score. Samtidig er det behov for å styrke innsatsen overfor elever med særlige behov.

Vi må sørge for at Marker skole forblir er en attraktiv og trygg arbeidsplass for dyktige lærere og alle andre ansatte. Marker skole skal ha rom for initiativ og nyskaping, og kunne gi elevene et bredt og sterkt faglig tilbud. Andelen faglærte må opp på et forsvarlig nivå. Kommunen må tilby lærerne konkurransedyktige vilkår og muligheter for videre- og etterutdanning.

Bare slik kan vi beholde gode og entusiastiske medarbeidere og gjøre Marker skole til et trygt og godt læringssted som favner alle elever – både dem som sliter og dem som trenger større utfordringer.

Vi er samtidig klar over at skolens bygningsmasse lider under store mangler, til dels er uhensiktsmessig for å drive en moderne skole og har behov for snarlig oppgradering.

Marker Venstre vil

 • sørge for konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • avsette mer midler for etter- og videreutdanning, med særlig vekt på å sikre tilstrekkelig antall lærere med spesialpedagogisk kompetanse
 • gi elevene et reelt valg mellom minst to fremmedspråk i tillegg til engelsk
 • få utredet om det er mulig å etablere et praktisk-faglig tilbud til teori-trøtte elever i 10. klasse – i samarbeid med de videregående skolene i regionen – som forberedelse til fagbrev senere
 • oppgradere skolens bygningsmasse slik at kommunen får en skole som er utformet i tråd med dagens krav til pedagogisk tilrettelegging, er arealeffektiv og gir et lavest mulig klima-avtrykk

Venstre vil gjøre Marker skole til den beste i hele regionen!

 1. Lærlingeplasser

Ved offentlige innkjøp kan kommunen sette krav til at leverandører skal ha en andel lærlinger. Venstre ønsker dette inn i kommunens innkjøpsreglement.

 1. Barn og unge

Våre barn og ungdommer er det viktigste vi har. Skal vi sikre reell frihet for alle, må ingen falle fra.

Innflyttere fra andre land – flyktninger så vel som arbeidsinnvandrere – har særlige utfordringer med å finne fotfeste i et nytt land og ny kultur. Det er viktig at barn fra slike familier raskt blir integrert i lokalsamfunnet.

I Marker er det vanlig at unge fra barnsben av får innsikt i å håndtere verktøy, maskiner, kjøretøy mm. Disse unge oppnår praktiske ferdigheter og mestringsfølelse som er gull verdt. Men ikke alle barn kommer fra slike miljøer. Utenforskap blir et stadig større problem, og det kan bli selvforsterkende og føre til at en ungdom (ikke minst gutter) hektes av, settes på sidelinjen og ikke sjelden havner i tidlig arbeidsuførhet. Alternativ til teoritung skole må bedres.

Marker Venstre ønsker å flytte barnevernet opp på et nivå over kommunen, eller til et større miljø enn det vi har i dag. Dette vil føre til et større faglig nettverk og trolig bedre tjenester til en lavere kostnad for kommunen. For en liten kommune kan en enkeltsak alene bidra til å bringe kommuneøkonomien ut i et økonomisk uføre.

Venstre vil

 • bevare Ungdommens Kulturhus (UKH), men flytte tilbudet til sentrum
 • styrke frivilligheten innen ungdomsarbeidet, særlig overfor grupper som ikke deltar i organisert lag- og foreningsvirksomhet, og involvere frivillighetssentralen enda tettere i dette arbeidet
 • tilrettelegge muligheter for dem som faller utenfor
 • at det etableres konkrete mestringstilbud til ungdom, uavhengig av foreldres forutsetninger. Eksempler på slike tilbud kan blant annet være båtførerkurs og jegerkurs. Det siste er særlig aktuelt i ei bygd med en solid og godt etablert jaktkultur
 • ha fokus på barnevernsarbeidet i kommunen

Kampen mot barnefattigdom og utenforskap er en viktig frihetskamp. Bekjempelse av utenforskap er nødvendig for vår felles velferd!

 1. Helse og omsorg

Tilgang på gode helsetjenester er avgjørende for trygghet og livskvalitet. Også i Marker merker vi nå at presset på fastlegene er blitt urovekkende stort og at ventelistene er blitt for lange. I lengden er dette en uholdbar situasjon og vi frykter for rekrutteringen til legestillingene.

Beslutningen om nye og mer egnede lokaler for legekontoret er positiv. Etter hvert bør de nye lokalene, så langt det er tjenlig og plassen tillater, også kunne gi rom for andre helsetjenester.

Venstre vil

 • støtte tiltak som kan sikre ytterligere én fastlegestilling (100 %)
 • støtte arbeidet med på sikt å samle flere av helsetjenestene i de nylig ervervede lokalene på Trekanten
 • arbeide for å sikre tilstrekkelig faglært arbeidskraft til Marker Bo- og Servicesenter

Vi må sikre et fortsatt godt helsetilbud til alle!

 1. Vi blir eldre

I Norge lever de fleste av oss godt. Et bevis på det er at vi blir stadig eldre. Det er en positiv og villet utvikling som er et resultat av generasjoners harde arbeid og som vi skal være stolte over.

Samtidig stiller dette oss overfor noen viktige utfordringer: Ikke bare helse- og sosialpolitikken, men også boligpolitikken og sysselsettingspolitikken må justeres i takt med at vi ikke bare lever lenger, men også er friskere enn før til langt opp i høy alder. Marker har en enda høyere – og økende – andel eldre over 70 år enn landsgjennomsnittet. Samtidig bor vi fortsatt nokså spredt og til dels i store og ikke alltid praktiske boliger

Det er et tverrpolitisk mål i Norge at eldre skal bo hjemme så lenge det er praktisk mulig og medisinsk forsvarlig. Mangelen på kvalifisert personell vil ventelig bare øke i årene som kommer, i tillegg til at budsjettene blir strammere. Mye kan avhjelpes med ny velferdsteknologi, som Venstre også støtter. Men mer teknologi kan – og skal – ikke gå bekostning av den menneskelige kontakten.

Utfordringen for en kommune som Marker blir om vi klarer å organisere eldreomsorgen på en mer hensiktsmessig måte enn i dag. Ett grep kan være å se på bosettingsmønsteret og hva som kan gjøres for å få ned tiden ansatte bruker på veien til og fra klientene.

Marker Venstre vil

 • ta initiativ til en utredning om kostnader ved å tilby eldre over 75 år og andre med pleiebehov en engangsstønad for flytting til sentrumsnært strøk, holdt opp mot besparelser for hjemmesykepleien og andre kommunale tjenester
 • støtte bruk av ny velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren
 • tilrettelegging for bygging av flere mindre leiligheter i Ørje sentrum
 • tilrettelegging med tanke på å etablere flergenerasjons bo-tun i sentrumsnært område
 • stimulere skole og barnehage til å engasjere eldre i virksomhetenes arbeid der det ligger til rette for det

Vi vil stimulere folk til å ta ansvar for alderdommen og tenke nøye gjennom boligtype og bosted for denne livsfasen!

 1. Langsiktighet for næringslivet i Marker

Vi vil jobbe for en sterkere og bedre næringsutvikling. Småbedrifter bør få enklere tilgang til tomter og ledige lokaler. Småbedrifter må fortsatt skjermes for eiendomsskatt.

Mange flyktninger som kommer til kommunen har med seg viktig kompetanse, og flere ønsker også å etablere seg som selvstendige. Vi bør særlig se på hva som kan gjøres for denne gruppen.

Kommunen mangler nå tomter til næringsformål. Det haster med å erverve og opparbeide nytt næringsområde øst for Ørje.

God infrastruktur og et velfungerende bredbånd er viktig for nye etableringer. Her er mye gjort. Kommunen må opprettholde tilskuddsordningen inntil alle som ønsker det har fått god tilknytning.

Vi må også ta vare på de store. En mer langsiktig næringspolitikk må vektlegges sterkere. Det er behov for mer kunnskap om hvilke faktorer som hindrer etablering, vekst og ekspansjon. Først med slik kunnskap kan en ta målrettede grep for et styrket næringsliv. En stemme på Venstre er en stemme på en aktiv næringspolitikk.

Marker er en landbrukskommune med mange dyktige bønder. Marker Venstre ønsker et miljøvennlig landbruk, satsing på norsk matkultur og stimulering til nyskaping innenfor landbruket. Vi tror at et grønt landbruk og produksjon av kortreist mat vil gi et levende bygdesamfunn. Venstre ser svært positivt på at det etableres utsalg av lokale produkter.

En videre utvikling av turist- og opplevelsesnæringen er ønskelig innenfor de rammer hensynet til natur og bærekraftig utvikling setter.

Venstre ønsker

 • å få fortgang i arbeidet med erverv og opparbeidelse av nytt næringsareal øst for Ørje
 • arbeide for at kommunen kan legge til rette for flyktninger som ønsker å etablere sin egen arbeidsplass
 • å fortsatt skjerme småbedriftene for eiendomsskatt
 • å få kartlagt hvilke faktorer som hindrer etablering, vekst og ekspansjon for næringslivet i Marker, og på basis av denne utvikle en målrettet politikk for å styrke vilkårene for næringslivet i bygda

Vi trenger kunnskap om hva som hindrer etablering, vekst og ekspansjon av private bedrifter i Marker! Vi trenger en offensiv næringsstrategi basert på kunnskap om hva som hindrer næringslivsvekst!

 1. Boligpolitikk

Det er tverrpolitisk enighet om at bygda trenger flere innbyggere. For å oppnå det trengs ikke minst en aktiv boligpolitikk. Det haster med å få godkjent ny arealplan som er langt på overtid, og opparbeide byggeklare tomter på Krogstad nord.

Samtidig etterspørres det i dag flere typer boliger. Ikke alle ønsker å bo i en enebolig. Endring i befolkningssammensetning, flere enslige og andre grunner tilsier at kommunen må ha stor variasjon i boligtilbudet. Det bør bygges flere leiligheter i sentrum. Kommunen bør ta initiativ til og vurdere aktivt samarbeid med potensielle utbyggere for å få kartlagt behov.

Venstre vil

 • arbeide for en aktiv boligpolitikk i Marker
 • være pådriver for å få godkjent ny arealplan og få opparbeidet Krogstad nord som nytt kommunalt boligfelt
 • be kommunen ta initiativ overfor potensielle utbyggere for å få til et forpliktende samarbeid som også kan innebære kommunale garantiert

Det haster med å opparbeide nye, attraktive tomter for folk som vil bygge seg hus! Det haster med å få flere leiligheter i sentrum tilpasset alles behov, uavhengig av alder og sivilstand!

 1. Marker – en betydelig hyttekommune

Marker har mer enn 600 hytter. Det må utvises tilbakeholdenhet med å øke antallet. Opparbeidelse av tomter, veier og annen infrastruktur har betydelige konsekvenser for naturens bæreevne og mangfold. For sterk vekst i hyttebygging reduserer også opplevelsesverdien. Venstre går derfor inn for en forsiktig utbygging basert på fortetting, og har en restriktiv holdning til planer om å åpne opp nye områder.

Hytter går ofte i arv, og hyttebeboerne og deres familier får ikke sjelden en tilknytning til bygda som ikke står tilbake for de fastboende. Mange blir gode ambassadører for kommunen der mange føler at de har sitt annet hjem. Hvert år legger hyttebeboere dessuten igjen et ikke ubetydelig beløp gjennom kjøp av varer og tjenester. De benytter seg også av de lokale kulturtilbudene.

Med lengre opphold som følge av høyere standard på hyttene og ustrakt bruk av hjemmekontor, blir skillet mellom hyttebeboere og fastboende mindre. Mange eldre vil ventelig benytte seg mer av hyttene i større deler av året enn tilfellet har vært hittil. Dette må få konsekvenser for hvordan kommunens tjenester innrettes, særlig innenfor helse- og omsorgsektoren, men kanskje etter hvert også for barnehage og skole.

Venstre vil

 • støtte en forsiktig fortetting og gå mot åpning av helt nye områder for hyttebygging.
 • be om at kommunens helse- og omsorgstjenester innrettes slik at de blir i stand til å møte et ventelig økende behov hos bygdas mange hyttebeboere

Hytteboerne er en viktig for Marker. Det tar vi konsekvensen av!

 1. Kultur og kulturvern

For at barn og voksne skal trives og utfordres trengs ikke minst et rikt og variert kultur- og idrettsmiljø. Marker kan – sitt relativt beskjedne folketall tatt i betraktning – skilte med stor aktivitet på mange områder. Ikke minst er kulturtilbudet på Ørje i sommermånedene blitt kjent langt ut over regionens grenser. Økonomi er en kritisk faktor, og ved siden av egne inntekter kan ulike former for kommunal støtte være av avgjørende betydning om arrangementer og konserter mm kan realiseres. For Venstre er det viktig at denne støtten styrkes. Det er viktig at kulturområdet, som en ikke-lovpålagt virksomhet, ikke blir en salderingspost på budsjettet.

Biblioteket er en inkluderende arena som er gratis og åpen for alle. Venstre ønsker at biblioteket også kan fungere som en “digital allmenning” i et moderne samfunn, der innbyggere og næringsliv har tilgang til digitale møteplasser som møterom med videokonferanseutstyr. Vi vil sikre alle tilgang til den digitale infrastrukturen. Slik kan institusjonen utvikles for økt deltakelse i samfunnet, integrering, gi økt kunnskap og dannelse. Venstre vil støtte initiativ for å fysisk flytte biblioteket til Torvet, slik at dette viktige kulturtilbudet får en mer synlig plass i sentrumsbildet. Dette vil samtidig bidra til et skikkelig områdeløft for sentrum.

Vi er med rette stolte av Haldenkanalen, de historiske båtene i vassdraget, det kulturhistoriske miljøet ved Ørje Brug og middelalderkirken i Rødenes. Bevisstheten om verdien av vår kulturhistoriske arv er blitt større de siste tiårene. Mange ser også at kulturvern også genererer ny aktivitet og inntekter. Marker har et godt utgangspunkt, men mer kan gjøres. Et eksempel er å løfte fram bygdas rike og viktige forsvarshistorie og Otteidkanalen.

Privatpersoner, lag og foreninger legger ned en betydelig innsats for å skape glede og trivsel hos så mange. Det er samtidig et faktum at mange i dag opplever større vansker med å rekruttere nye frivillige. Venstre ønsker å øke støtten til de frivillige organisasjonene.

Venstre vil

 • øke støtten til kulturformål
 • bidra til å styrke det viktige arbeidet lag og foreninger gjør
 • styrke kultuvernarbeidet i bygda
 • støtte tiltak for å løfte fram Markers forsvarshistorie

Kultur, idrett og kulturarv er limet i et godt samfunn. Derfor trenger de mange frivillige vår støtte!

 1. Sentrumsutvikling

Vi må beholde Ørjes særegne profil som «Slusebyen». Dette kulturhistoriske preget må beholdes ved videre utvikling. Fortetting med kvalitet i sentrum er positivt, og vil skape økt aktivitet og attraktivitet. Venstre ser svært positivt på foreliggende planer om bygging av leiligheter i sentrum, tilpasset den historiske bebyggelsen i form, høyde og størrelse.

En opprustning av Torget vil kunne være en viktig start, som kan gi positive ringvirkninger til resten av sentrum. Samtidig kan ikke andre prosjekter utsettes i påvente av at torgplanene blir realisert.

Vi vil jobbe for trygge og gode gang- og sykkelmuligheter gjennom og ut av sentrum. Dette vil knytte tettstedet tettere sammen og øke tilgjengeligheten for alle. Konkret vil f.eks. gangvei fra Ørje Brug ved Dammen ha prioritet.

 1. Trafikksikkerhet

En trafikksikkerhetsanalyse for Ørje sentrum fra 2022 viser flere farlige kryss og uoversiktlige punkter som ikke minst mange barn må forsere for å komme til skolen. Analysen stiller opp en detaljert oversikt med prioriterte tiltak som bør gjennomføres.

Enkelte boligområder mangler fortsatt gatelys, og kommunen bør i samarbeid med beboerne legge en plan for hvordan disse områdene kan få passende belysning.

Venstre vil

 • følge opp trafikksikkerhetsanalysen for Ørje sentrum med sikte på hurtige utbedringer av farlige kryss og uoversiktlige punkter, ikke minst for å sikre barn en tryggere skolevei
 • ta initiativ til å få forlenget strekningen med nedsatt tillatt hastighet på 70 km/t øst for Ørje
 • arbeide for at det bygges gang- og sykkelsti langs riksvei 21 sør til Anonby og nord til Engerhagen
 • i sasmarbeid med beboerne utarbeide en plan for gatelys i boligfelt som fortsatt mangler dette
 1. Kollektivtilbud

Alle partier i Marker prioriterer bedre kollektivtilbud høyt. For Marker Venstre er det en fanesak. Kollektivtilbudet i Marker, og til og fra Marker, må bli et reelt alternativ til privat transport. Det må bli mulig å besøke lokalsykehuset også i helger, uten privatbil.

Venstre vil

 • arbeide for å styrke kollektivtilbudet i Marker og til/fra Marker mot Mysen/Oslo og Halden
 • arbeide for reetablering av kollektivtilbudet over grensen mot Töcksfors
 1. Viltforvaltning

Venstre fikk i forrige periode på plass en lovhjemlet ettersøksordning for fallvilt. For ettersøksoppdrag skal det fortsatt være pris, kvalitet og formell kompetanse som gjelder, uavhengig av politisk farge.

 1. Marker skal bestå, men størrelsen avgjør tilbudet

Marker Venstre var positiv til en kommunesammenslåing ved forrige runde, men ønsker ingen omkamp om dette nå. Samtidig må vi se i øynene at Marker er for liten til for eksempel å ha egne KAD-plasser (Kommunal Akutte Døgnplasser), som er plasser for dem som er skrevet ut fra sykehus, men er for syke til å være f.eks. på pleiehjem. Kommunen er for liten til å ha et fullt tilbud om videregående skole, for liten til å ha et brannvesen som kan håndtere katastrofebranner, for liten til å ha egen døgnåpen legevakt og andre slike tjenester som krever tunge grunnressurser.

Vi er store nok til å holde en høy standard på barnehager og barne- og ungdomsskolen, vi skal beholde og videreutvikle vårt flotte bo- og servicesenter, vi skal ha lokalt basert hjemme-helsetjeneste osv.

Men der tjenestene kan bli bedre ved å samarbeide i en større organisering vil Venstre søke samarbeid utenfor kommunen. Barneverntjenesten er et slikt eksempel.

Venstre vil

 • gjennomgå samtlige virksomhetsområder i kommunen med tanke på å kartlegge muligheter for forpliktende samarbeid med nabokommuner på områder hvor Marker mangler tilstrekkelig kompetanse
 • i løpet av valgperioden evaluere erfaringene fra samarbeidet med Skiptvet om NAV-tjenestene
 1. Åpenhet i Marker kommune

Marker Venstre vil opprettholde engasjementet for at alle beslutninger og prosesser skal være åpne, lovlige, transparente og etterprøvbare.

Politikere og ansatte kan sitte med flere hatter. Det er ikke uvanlig i små kommuner. Men det gjør det desto viktigere å innarbeide gode rutiner for å unngå at det skjer sammenblanding av roller. Politikken i Marker skal preges av en åpenhetskultur hvor det ikke er grobunn for slike mistanker.

 1. Valgløfter

For Marker Venstre er valgløfter en kontrakt med dem som stemmer på partiet. Vi klarer kanskje ikke å gjennomføre alt vi lover i en periode. Men vi mener at det er nødvendig å stake ut en ny kurs, med realistiske mål, samtidig som vi vet at det vil ta tid og ressurser. Overbudspolitikk har aldri løftet samfunnet fremover.

Velgerne skal være trygg på at vi vil sloss for det vi tror på. Vi har i de to siste periodene vist at vi utgjør en forskjell i Markerpolitikken. Det skal vi fortsette med!

Bruk stemmen!

Velg endring!