Vi bygger ikke på dyrket mark i 2023!

Julie Vaage, Ordførerkandidat for Øvre Eiker Venstre

Pål Bentsen, 4.kandidat til kommunestyretvalget for Øvre Eiker Venstre

Takk for ditt engasjement og dine gode innspill i forbindelse med planer om boligutbygging på Loesmoen, Espen D. Andersen. Vi er helt enige i at debatten om arealpolitikk er noe som bør stå høyt på agendaen, også når vi nærmer oss kommunevalget 11.september. Det gjelder både hva vi bygger, men ikke minst hvor og hva vi bygger på.

Politikere har hatt berøringsangst rundt dette temaet i mange kommuner, der gamle arealplaner gjennomføres på tross av ny kunnskap og innsikt. Politikere har vært redde for å tilbakeføre områder til landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF). En vanlig misforståelse har vært det å tro at kommunen nærmest ikke kan tilbakeføre arealer avsatt til boligformål i kommuneplaner til LNF, av risiko for å komme i erstatningsansvar, noe som har blitt tilbakevist fra flere hold i nyere tid.

Vi skriver nå 2023, og mye har skjedd de siste 20 og 30 årene siden enkelte arealer har blitt tatt inn i Øvre Eikers arealplan. Stortinget har vedtatt et jordvernmål etter forslag fra Venstre. Senere er det skjerpet inn i regjeringsplattformen til dagens regjeringspartier, noe vi mener er positivt, men det forutsetter at vi på lokalt nivå jobber med å etterleve dette. Viken fylke har i inneværende periode vedtatt en nullvisjon for omdisponering og nedbygging av dyrket mark, også etter forslag fra Venstre. Disse vedtakene må få konsekvenser for arealplanen for Øvre Eiker også!

Viktigheten av å bevare uberørt natur har blitt synliggjort i økende grad de seneste årene. Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. Nedbygd naturareal fører ikke bare til tap av biologisk mangfold og økte utslipp av klimagasser. For oss som bor i Øvre Eiker har den vakre naturen vi har rundt oss, en stor verdi som rekreasjonsområde og dermed for folkehelsa. Hvis vi bygger den ned, er den tapt for alltid. I kommende periode, vil derfor det å ta vare på både dyrket mark og naturen være en av våre fremste hovedsaker.

Venstre har for neste kommunestyreperiode programfestet at vi ikke ønsker at det skal bygges boliger på Loe-Sønju. Du har gode argumenter for hvorfor det ikke bør bygges ut mer i dette området både når det gjelder støy- og grunnforhold, men det viktigste argumentet slik vi ser det, er jordvernet. 83 000 dekar dyrket mark ligger allerede inne som mulige fremtidige utbyggingsområder i norske arealplaner. Skal vi nå det nasjonale målet om maks 2000 dekar i året vil det bety at vi er bundet opp for over 40 år fremover, hvis ikke noe tilbakeføres. Vi bygger rett og slett ikke boliger på dyrket mark i 2023.

Du, og resten av innbyggerne i Øvre Eiker, kan være trygge på at vi i Venstre kommer til å holde en tydelig linje i kommende periode – vi vil gå i front når det gjelder jordvern. Vi vil si ja til tilbakeføring av arealer, avsatt til boligformål på dyrket mark og uberørt natur, til LNF-områder. Vi vil si nei til å åpne for nye, store boligområder i uberørt natur for eksempel på Røkeberg, Blåfjell og i Ullernskogen. Dette vil være en fremtidsrettet arealpolitikk i tråd med dagens kunnskapsgrunnlag!