Grønne muligheter

Global oppvarming og tap av natur er grunnleggende utfordringer, som krever at vi gjør et grønt skifte i samfunnet for å sikre en bærekraftig framtid for våre barn og barnebarn. Sentralt i dette skiftet står en mer nøysom og effektiv bruk av energi- og naturressurser. Gamle vaner kan være vonde å vende, men både for kommunen og næringsdrivende innenfor alle samfunnssektorer, gir det også muligheter til å kutte sløsing og skape verdier. Vi i Vennesla Venstre ønsker å bidra i omstillingen, og har mye politikk for å gjøre nettopp dette:

  • Bygg- og anlegg. Med økende renter går vi mot en periode med mindre boligbygging. For å sørge for arbeid til våre lokale håndverkere, samtidig som vi utnytter energiressurser på en bedre måte, ønsker vi å øke investeringene i energieffektivisering av kommunale bygninger. Etterisolering av kommunale boliger for eksempel, vil også gi lavere strømregninger til noen av dem som trenger det mest. Utnyttelse av grunnvarme, installasjon av solcellepaneler og, på litt sikt, småskala vindturbiner på tak av kommunale bygg, er eksempler på arealeffektiv, lokal energiproduksjon som vi vil ha mer av. Vi ønsker også at kommunen stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser, der det lar seg gjøre, i kommunale byggeprosjekter. Slik kan kommunen lede an i omstillingen, bygge omdømme og gi entreprenører som tenker framtidsrettet en fordel.

 

  • Industri og næringsliv. Vi vil også jobbe for at kommunen skal utøve sin rolle som samfunnsutvikler ved å legge til rette for, og samarbeide med lokal industri, om energieffektivisering, økt ressursutnyttelse og utslippskutt. Prosjekter knyttet til utnytting av spillvarme og biprodukter fra industriprosesser kan være eksempler på dette. For å redusere vårt økologiske fotavtrykk knyttet til uttak og foredling av råvarer, produksjon og transport av produkter og til slutt håndtering av produktavfallet, må ressurser holdes lenger i omløp gjennom gjenbruk, reparasjon og materialgjenvinning. For å klare dette, må nye forretningsidéer skapes. Her finnes det allerede flere gode initiativer i bygda, men med gode rammebetingelser for grønne oppstartsbedrifter, som vi i Venstre ønsker å jobbe for, kan det bli enda flere som bidrar inn i den sirkulære økonomien.

 

  • Jordbruk. Våre bønder gjør et svært viktig arbeid med å ivareta vår selvforsyning og med å opprettholde kulturlandskapet. Jordbruket har likevel et uforløst potensial når det gjelder å utnytte ressurser enda mer effektivt og kutte utslipp. Vi ønsker å støtte opp om og bidra til å utvikle jordbruket i kommunen, blant annet ved å jobbe målrettet for utslippskutt gjennom kommunenes forvaltning av tilskuddsordninger. Vennesla Venstre ønsker også å utrede grunnlaget for å etablere industriell biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel i kommunen, og tilrettelegge for eventuelle kommersielle aktører som vil starte produksjon. Fremstilling og bruk av biogass er et eksempel på god ressursutnyttelse, der man utnytter energien i avfallet samtidig som man kutter utslipp av klimagasser. Biogass kan blant annet brukes i industrien og som drivstoff til skip og tunge kjøretøy. Bioresten, som er igjen i etterkant av råtneprosessen i anlegget, kan føres tilbake på jordene som mer effektiv gjødsel enn den opprinnelige husdyrgjødsla. Et biogassanlegg for eksempel plassert på Hægeland, et knutepunkt der to dalstrøk med mange gårdsbruk møtes, eller Støleheia, der det kan hentes fordeler av å ligge nær annen industri og avfallshåndtering, vil kunne ha et godt grunnlag for tilførsel av råstoff, bidra til bedre økonomi for bonden og skape nye arbeidsplasser.

 

Martin Sagedal Holsen, Førstekandidat Vennesla Venstre

(Leserinnlegg, først publisert i Vennesla Tidende 08.07.23)