Regjeringa må levere til pilgrimssenteret på Smøla

Pål Farstad og Iver Nordseth, Foto: Privat.

Lesarinnlegg av Pål Farstad (V) og Iver Nordseth (V)

Fullfinansiering må på plass
Smøla er valgt som det regionale kystpilegrimssenteret mellom Stad og Trondheim. Sammen med et titalls lokale nøkkelsteder i pilegrimssatsingen innebærer det en enestående mulighet for Smøla og hele regionen å legge til rette for trafikk av reisende og skape aktiviteter og verdiskaping som gir positive ringvirkninger for folk og næringsliv i regionen. Behovet for økt bevissthet om vår historiske arv og ringvirkninger for kultur, reiseliv og annen virksomhet har vært – og er – viktige grunner til at Venstre har engasjert seg for å bygge opp om kystpilegrimsleia og regionalt pilegrimssenter på Smøla.

Det kritiske punkt nå er at det haster med å følge opp finansieringen av det arbeidet som er startet, og som fikk et gjennombrudd med Venstres Abid Raja som kulturminister.

Regionalt pilegrimssenter (RPS) Smøla gikk fra prosjekt til ordinær drift 1. januar 2022 og daglig leder i 100% stilling er på plass. Denne satsingen ble gjort på bakgrunn av forventet finansiering, i tråd med opptrappingsplanen fra forrige regjering. Nå oppleves en unødvendig usikkerhet om videre finansiering fordi dagens regjering ikke har fulgt opp med nødvendig finansiering for 2023.

Kort historikk
I 2012 ble det gjennom bred politisk enighet utarbeidet en nasjonal strategi for pilegrimssatsingen, gjennom å ivareta perspektiver innen kultur, kirke, næring og miljø inn i dette arbeidet.

Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) ble etablert for å koordinere den nasjonale satsingen.

I tillegg til de etablerte pilegrimsledene gjennom innlandet til Nidaros kom kystleden på dagsorden. Kystfylkene på strekningen Rogaland – Trøndelag arbeidet sammen med bispedømmene, Riksantikvaren og NPS for etableringen av en kystled.

I 2020 leverte NPS langtidsplanen for pilegrimssatsing i Norge, «Veien fram mot 2037», som tok opp i seg det sterke kystengasjementet lokalt og regionalt for å få etablert en kystled, noe Kulturdepartementet gav sin tilslutning til.

Fra Egersund til Trondheim er det nå etablert fire regionale pilegrimssenter (RPS), der Smøla er ett av disse fire.

Finansieringsmodell
Venstre på Smøla og Venstre i Møre og Romsdal arbeidet målrettet for å få på plass en grunnfinansiering av kystpilegrimssenteret på Smøla. Med Venstres Abid Raja som kulturminister ble det i tråd med langtidsplanen satt opp en finansiering på 1,2 mill fra staten til første ordinære driftsår basert på en finansieringsmodell med 60% statlig bidrag og 40% regionalt og lokalt bidrag (60/20/20). Dvs. totalt 2 mill kroner pr år til Smøla. Regionalt og lokalt nivå stiller opp og gjør sin del av jobben, men drifta trues av manglende oppslutning fra sentralt hold.

Det haster med fullfinansiering
Det statlige tilskuddet på 475 000 kr som ble gitt for 2023 er langt unna den statlige andel på 1,2 mill kroner som ble lagt til grunn for etablering av full drift av senteret med en 100% stilling. Slik usikkerhet med hensyn til finansiering må de som arbeider med å bygge opp pilegrimssenteret på Smøla slippe å ha hengende over seg. Hele kystpilgrimssatsinga står i fare hvis ikke staten stiller opp i samsvar med langtidsplanen. Regjeringa må levere.