Valgprogram 2023-2027, Hol Venstre

Hol Venstre

Valgprogram 2023-2027

Hol Venstre vil at kommunen vår skal være 

 • et trygt og godt sted å bo og arbeide, hvor alle føler seg velkommen og inkludert.
 • en kommune som stiller opp i klimadugnaden og tar ansvar for naturmangfoldet
 • med jordbruk og en turistnæring som er bærekraftig og tilpasset naturen vi forvalter
 • en kommune som ivaretar sine vakre omgivelser og sin viktige kulturarv og planlegger for fremtidens behov
 • med en skole som gir alle frihet og muligheter til å utvikle de evnene de har

AREALPOLITIKK OG TETTSTEDSUTVIKLING, KULTURMINNER OG RESPEKT FOR OMGIVELSENE

Arealpolitikk

Det må tenkes langsiktig i arealpolitikken. Det må styres av at vi står overfor en natur og klimakrise. Klimaendringene og menneskenes overforbruk av areal og andre resurser skaper store utfordringer for mange planter og dyr. Hol kommune har ansvar for store arealer med viktig norsk natur. Utbygging krever ikke bare arealet hvor bygningene står, det kreves også areal til veier og annen infrastruktur og til løyper og stier. I tillegg kommer lys og lydforurensningen som moderne menneskelig aktivitet står for. Særlig reinsdyrenes levekår er sårbare og forringes. Natur som får stå i fred er viktige for naturmangfoldet. Samtidig har natur som myr og gammel skog lagret mye karbon over tid som ikke bør slippes ut. Beitenæringen og skogbruket viktige både for kommunen og i det grønne skiftet. Beitet jord og annen jordbruksjord har også lagret mye karbon over lang tid, dette må forvaltes med fornuft. Bioenergi er karbonutslipp og karbonopptak i kretsløp i motsetning til fossilt brensel som er rent karbontillegg i økosystemet. En beitenæring basert på lokale resurser er også karbon i kretsløp. Men både skog- og jordbruk er utsatte elementer i forhold til klimaendringer. Med en fornuftig og fremtidsrettet planlegging og forvaltning kan de likevel samtidig brukes for å beskytte både seg selv og bebodde områder. En god og oppdatert jord og skogbruksforvaltning er noe av det aller viktigste vi kan satse på i en tid med klimaendringer.

Nedbygging av natur

Det er viktig at kommunen finner måter å begrense den dramatiske nedbyggingen og naturskaden som pågår

Hol Venstre vil ha begrenset med utbygging før det foreligger gode gjennomarbeidede planer for hvordan naturen skal få tilstrekkelig vilkår for fortsatt bærekraftig eksistens. Boliger bør prioriteres fremfor fritidsbebyggelse. Ny utbygging bør foregå der det allerede er utbygget, men også der må man ta vare på myrer og jordbruksjord og gi tilstrekkelig grøntareal for folks velferd.

Stedsidentitet

Man skal være glad i stedet der man bor

Kulturminner forteller om stedets plass i historien. Det gir et sted en identitet som gjør det annerledes fra alle andre steder. Å forstå disse og å ha innsikt i noe om livene som ble levd før, gir en klarere fornemmelse av hva som betyr noe over tid. Det gir respekt for hva som er blitt gjort før, og som har ført frem til det vi har idag. Også for Hol kommunes viktige turistnæring er kulturminner og bruk av dem sentrale. Derfor bør man gi disse en meningsfull plass i videre stedsutvikling og bruke dem på en måte som gir unge og gamle en forståelse av hvorfor de er der. Det betyr at også omgivelsene med naturen rundt og veiene må være med i vurderingen ved endring.

Kulturminner

Kulturminner trenger en forsvarlig lokal forvaltning og bevaring

Gjenstander, dokumenter og fotografier må forvaltes så kunnskap og gjenstander er tilgjengelig for nåtiden og fremtidens behov. Skadede og ødelagte kulturminner er vanskelig om ikke umulige å få tilbake. Det betyr altså at noen bør ha overordnet ansvar for både formidling og bevaring. Til det trengs det tilstrekkelig kompetanse og nødvendig tid til å ha kontroll med jobben.

Hol Venstre vil jobbe for 

 • Å begrense utbygging til allerede utbygde områder Utredning av konsekvensene for naturen ved alle utbygninger  
 • Oppdaterte planer for godt naturvern 
 • Innføre meldeplikt for hogst slik at skånsom bruk og viktig skogvernet også kan vurderes, muligens opprette eget fond for kompensasjon ved vern om regjeringen ikke er sitt ansvar tilstrekkelig bevisst. 
 • At kommunen skal være en foregangskommune for lønnsomt, moderne stedstilpasset jordbruk, tilpasset naturen og miljøets behov 
 • Sikre jordvern og opprettholdelse av kulturlandskapet 
 • Bedre løsninger for trafikk over Hardangervidda som ivaretar reinsdyrenes behov 
 • At veier, løyper og sykkelveier tar hensyn til og er tilpasset naturen og jordbruket 
 • Sikre jordvern og om mulig forbedre eller restaurere natur 
 • Ha tilstrekkelig skogvern til at artsmangfoldet som kommunen forvalter har nødvendig areal og levekår 
 • At vedtatte planer følges, så intensjonene står fast 
 • At planen er tilgjengelige og forståelig for alle som ønsker eller må forstå 
 • Bruk av utbyggingsavtaler og fornuftige rekkefølgebestemmelser for å dekke felleskapets utgifter ved utbygging og samtidig muliggjøre ønskede prosjekt 
 • Å bruke urbant jordskifte som virkemiddel for å løse utfordringer med grunneiermotsetninger. 
 • Å prioritere boligutbygging sentralt på Geilo 
 • Å søke offentlig privat samarbeid for å gi incentiv til mer boligutbygging 
 • kommunen skal ha et meningsfullt og godt bygningsvern, slik at historien er godt representert og at bygningenes mening og plass i historien forblir forståelig, og at vakre elementer kan gi glede til alle som opplever dem. 
 • kommunen skal prioritere en aktiv bruk av formidling via utstillinger og aktiviteter, og ved at kulturminner brukes mer aktivt i undervisningen på skolen. 
 • Kommunen skal ha en hel stilling som arkivar og en hel stilling som kulturminneansvarlig. 

Energi og energiutfordringer

Hol Kommune er en stor og viktig energiprodusent. Energien gir kommunen gode inntekter. Verden trenger mer grønn energi, men energiproduksjon er resurs- og arealkrevende. Det er kanskje ikke Hol kommune som bør avsetter mer areal til dette. 

Energisparing og kutt i forbruk er det beste tiltaket og bør prioriteres der det er mulig

Strømsparing gir i kommunen gir kommunen mer strøm for salg og dermed mer inntekter. Det nest beste er å endre energikilde til noe mer miljøvennlig og mindre arealkrevende. Det er også en fordel om det er lokale kortreiset resurser som bioenergi, solenergi eller bergvarme. Hol kommune har vedtatt støtte til energisparende tiltak. Det er likevel viktig at tiltak er tidsriktig, samkjørt og fornuftige i forhold til lokale resurser. Bioenergi blir produsert lokalt og bør derfor prioriteres iallfall for større prosjekt. Solceller og bergvarme avhjelper også presset på strømnettet. Også næringsdrivende, hytter, kommunen selv og jordbruket kan bidra. For å få det beste resultatet er god rådgivning viktig.

Samferdsel

Samferdsel må tilpasset kommunens behov

I Norge er det samferdsel som står for de største utslippene. For Hol kommune gjelder det at det er gjennomfartstrafikk som står for det meste av utslippene. Det kan vi ikke kontrollere. Det er likevel mye som kan gjøres. Satsing på at kommunen skal bruke elbiler er bra, men mer bruk av kollektiv transport er mer effektivt. I Hol kommune er det vanskelig å se hvordan man kan få til mer effektivt kollektivtilbud, først og fremst fordi kundegrunnlaget er for lite. Som situasjonen er, er det utfordringer for både unge og gamle å komme seg dit de trenger. Hvis kommunen kan bidra til bedre og mer effektive løsninger tilpasset kommunens eget behov bør dette arbeides for. I Geilo sentrum, hvor det i perioder kan være kaotisk mye trafikk, ville en satsing på minibusser, kanskje videreutvikling av skibussene kunne gi gevinst. Hvis dette kombineres med gode parkeringsmuligheter i utkanten vil det gjøre det enklere for mange å la bilen stå. Det er viktig at kommunen satser på tiltak som gjør det enklere også for turister å la bilen stå og uten å måtte ha to biler.

Utbygging

Fortetting i alle bygdesenter

Å satse på at utbygging i sentrum underbygger muligheten for å holde seg til å gå, sykle, gå på ski eller bruke spark er viktig. Det er mer miljøvennlig, men gjør det også enklere for kommunale tjenester, og samfunnet ellers.

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi er noe man bør sikte mot. Å vedlikeholde det man har blir stadig viktigere. Stående hus er mer miljøvennlig enn nye. Man bør satse på å oppgradere og bruke det man har. Gjenbruke av lokale materialer og produkter lokalt er også noe man kan satse på.

Hol Venstre vil jobbe for at:

 • Det opprettes et energisparingsfond, styrt av et Energiutvalg
 • kommunen skal gjøre energisparingstiltak på egne bygg og anlegg og legge solcellepanel på kommunalt eide tak
 • kommunen skal installere sensorer på gatebelysning og lysløypelys
 • det skal gjøres enklest mulig å bygge solcellepanel på hus og hytter
 • kommunen skal vurdere gjenbruk fremfor nytt ved innkjøp
 • kommunen skal vurdere bærekraft ved alle innkjøp, prioritere kortreist og lokalt
 • når kommunen skal bygge nytt skal det prioriteres lokale materialer som tre til bygningsmaterialer.
 • Økt bruk av lokal bioenergi, som for eksempel tre-pellets
 • at kommunens muligheter for styre kollektivtransport til beste for kommunen og turister utredes. Vurdere om kommunen kan ha egne minibusser, om det er fornuftig med parkeringsplasser utenfor sentrum oa.
 • Bygging av gang og sykkelveier i hele kommunen. Etablere sykkelparkering ved offentlige bygg
 • Benker i sentrumsnære områder
 • Prioritere utbygging av boliger i Geilo sentrum
 • Bedre trafikkavviklingen i sentrum
 • Regionalt samarbeid for å styrke bruk av tog til transport av mennesker og varer
 • Fortsatt styrking av elbilbruk. Gjøre det enklere å lade og prioritere elbil i det offentlig
 • andre ordninger som gir bærekraftig og trygt forbruk.

NÆRING, JORDBRUK OG ARBEIDSLIV – STYRKE SAMARBEIDET

Arbeidsplasser

Arbeidsplasser er nøkkelen til en velfungerende kommune. Fremtidens næringsvirksomhet er bærekraftig

Hol har en spesiell forpliktelse som nasjonalpark-kommune og bærekraftig reisemål. Å gi grobunn for nye initiativ som gir fruktbart og bærekraftig samarbeid mellom aktører er en viktig vei mot en stadig mer fremtidsrettet kommune. Kommunens hovednæring er turisme. Det er ingenting som tilsier at dette vil endre seg. Men klimaendringer kan gjøre værforholdene mer uforutsigbare. Kommunen vil trenge et mer allsidig tilbud for besøkende. Til dette trengs det møtepunkt i form av arrangement og fysiske samlingsteder med ulike næringer på et sted, for eksempel kontorfellesskap. Jordbruk og lokal videreforedling av jordbruksprodukter er viktige bærekraftige næringer. Disse og lokal kulturutøvelse, sportsarenaer, naturforvaltning og levende kulturminner er også til fordel for turistnæringen. Visit Geilo er en viktig aktør i for å samle næringer og skape samarbeid.

Støtteapparat for næringslivet

Ikke alle småbedrifter kan ha oversikt over alle typer utfordringer. Det kan være i lovverk, IKT, miljøvennlig utvikling og energiforbruk. I en liten kommune er det viktig at kommunen sørger for at kunnskapen er lett tilgjengelig.

Oversikt over utfordringer

Kulturlandskap og kulturminner, men også nye bygninger er en del av en turistdestinasjons attraktivitet. Det er viktig å verne om stedsidentitet og attraktivitet. Klimaendringer med ustabilt vær kan også skape utfordringer for næringer som jordbruket, skogbruk, og vannkraftproduksjonen. Det er viktig at kommunen har god oversikt over mulige utfordringer som kan skapes av vind, tørke, plutselig nedbør, og tilpasser utvikling så problemer kan avverges og nye utfordringer kan imøtekommes med positive tiltak.

Kommunen trenger folk

Det er mange ledige jobber og stort behov for mange typer kompetanse. Der kommunen mangler folk med rett kompetanse må kommunen satse på å gi folk som ønsker det mulighet for å oppnå denne kompetansen. Støtte betalt etter- og videreutdanning kan være en mulighet. Invitere utdanningsinstitusjoner til kommunen og utvidet bruk av lærlinger kan også hjelpe. Men det er like viktigst at folk som søker jobb fra andre steder raskt finner et sted å bo. Utleieleiligheter gir fleksibilitet. Å gjøre det enkelt å bygge for utleie er positivt.

Fleksibilitet i arbeidhverdagen

Kommunen er en viktig arbeidsgiver med mange oppgaver som skal underbygge og hjelpe både private og næringslivet. Samfunnet er bygget på et prinsipp om at alle voksne jobber full tid. Samtidig trenger mindre kommuner ikke alltid full kompetanse på alt. Fleksibilitet i forhold til oppgaver, mer teamarbeid på tvers av tradisjonelle fagfelt og mer interkommunalt samarbeid er viktige tiltak. Interkommunalt samarbeid kan være en løsning, men det kan være uforutsigbart. Det er viktig at kontraktene gjøres mer forpliktende slik at ikke arbeidsplassene blir utrygge. For at folk skal kunne bo der de ønsker og alle småsteder skal kunne være levedyktige er det viktig med fleksibilitet både når det gjelder tid og sted. Også sykdom og andre utfordringer kan skape behov for mer fleksibilitet og tilpasning. Internett har gjort dette stadig enklere. Hol Venstre mener at kommunen med sine store avstander bør kunne være proaktive i sin utnyttelse av disse muligheten. Nyttig arbeidskraft kan havne utenfor hvis mulighetene er vanskelig å se. Godt samarbeid med et NAV for god oversikt over slike resurser og mulighetene som ligger i tilpasningsdyktighet og fleksibilitet kan gi gode løsninger.

Hol Venstre vil jobbe for at kommunen skal

 • prioritere bruk av næringstilskudd til bærekraftige tiltak som underbygger samarbeid mellom aktører og som kan gi ringvirkninger lokalt
 • tilrettelegging for videreutvikling av kompetansemiljøer og flere arbeidsplasser i krysningspunkt mellom reiseliv, kultur, idrett, helse, grønn energi, naturforvaltning og landbruk og lokal videreforedling
 • søke partnerskap med private aktører for å etablere fleksible næringslokaler og kontorplasser. Utnytte kommunens eksisterende bygninger til rimelige kontorfelleskapo oa.
 • Vurdere subsidiert leie for å rekruttere nødvendig kompetanse til kommunen
 • styrke eksisterende og støtte omlegging til mer stedstilpasset, økologisk, miljøvennlig og bærekraft i jordbruket og mer lokal foredling, som utnytter lokale resurser og muligheter på beste måte.
 • Støtte etablering av bærekraftige håndverksbedrifter og utvikle kompetanse innen gjenbruk og sirkulærøkonomi
 • Videreutvikle og sikre forutsigbarhet i partnerskapet med Visit Geilo
 • Fortsette å støtte til norsk Fagskolen i Viken og Reiselivsskole på Geilo
 • Styrke tiltak som hjelper næringsaktører med støtte til oppstart, forenkling av drift og samarbeid med andre partnere.
 • Sørge for enkel informasjonstilgang, gjerne med egne rådgivere
 • Styrke tiltak som underbygger erfaringsutveksling og kompetanseheving
 • Ha tilgjengelige og attraktive midlertidige utleieboliger for nye arbeidstakere
 • Ha fleksible og hele arbeidsplasser, fleksible på både tid, sted og oppgaver, styrke samarbeidet og kompetansedeling.
 • Være kreative og tilpasningsdyktige i møte med sykdom og andre utfordringer.
 • Samarbeide med NAV eller andre aktører for å styrke arbeidsmulighetene for dem som har falt utenfor
 • ·      At kommunen prioriter kunnskapsheving i forhold til utfordringer skapt av klimaendringer og naturforbruk så avgjørelser kan tas på best mulig grunnlag og nødvendig tiltak iverksettes i tide

 

FELLESKAP OG INTEGRERING I ALLE GRENDER
GODE SKOLER, ET AKTIVT IDRETTS- OG KULTURLIV, ELDREOMSORG OG PSYKISK HELSE

Gode varierte og allsidige møteplasser og inkluderende arrangement i alle grender

Skal kommunen opprettholde og helst øke folketallet, gi barn en god oppvekst og eldre en god alderdom, er det aller viktigste at folk trives og finner seg til rette. Å kjenne alle slags mennesker gir allsidig kunnskap om verden og gjør alle bedre rustet til å ta ansvar. Det skaper også trygge relasjoner og en bedre psykisk helse. Gode varierte og allsidige møteplasser og inkluderende arrangement gir viktig felleskap og alle trenger noe som er nær seg. Ikke alle ønsker å bo sentralt på Geilo. Alle Grendene trenger at det satses på kultur- og sportsaktiviteter og møteplasser på stedet.

Gode helsefremmende og forebyggende tiltak

Det er en stor utfordring for alle kommuner at det stadig blir flere eldre og at konkurransen om de utdannede hjelperne blir tøffere. Forebygging mot at eldre skal ha store hjelpebehov er både billigst og best. Dette gjelder psykisk helse, helse generelt og for behovet for hjelpetiltak overfor barn og unge. Det er viktig å ha tilgang på spesialkompetanse på områdene. Tiltak som egen Demenskoordinator, helsestasjon for eldre og oppsøkende team vil kunne dirigere og samle kompetanse på en effektiv måte. Ikke alle har like god råd. Hvis alle skal ha like muligheter for å delta i kulturen og sporten, må det ikke være dyrt. Dette gjelder spesielt for barn som ikke kan kontrollere egen økonomi. Frivilligheten er fleksibel i forhold til samfunnsendringer og kan reagere raskt og med lite administrasjon når behov endrer seg.  Koordinering av ulike fraksjoner, hjelp til søknader og gode råd gir et viktig fundament. Frivilligheten er en viktig støttespiller. Å investere i frivillighet er positivt på alle måter.

Inspirerende skole og fritid

For at folk skall flytte til og bli boende i kommunen må kommunen være et sted hvor folk har lyst til å bo. Det krever ikke minst et aktivt og inkluderende idretts og kulturliv som satser på menneskene som de er, og med det de har. Skolen skal ikke bare være et sted for å lære det noen har bestemt at skal læres. Skolen skal være et sted der man føler seg hjemme og trygg, hvor man finner sine venner og sine interesser og der man føler at man blir sett som den man er, og satset på med de evnene man har. Skolen trenger plass og utstyr for mange aktiviteter. Kulturskolen og i idretten er også viktige for barn og unges utvikling.

Også voksne trenger opplevelsen av samhold og inkludering og at de får levd sine liv slik de selv ønsker. Alle må kunne finne gode møteplasser hvor de kan finne andre med felles interesser og leve et aktivt sosialt og fysisk liv.

 

Hol Venstre vil jobbe for:

 • at den nye skolen blir en moderne og miljøvennlig skole med rom for mange aktiviteter.
 • et sted for å lære mer om reparasjon og mekking. Kompetansen vil være nyttig det sirkulære samfunnet
 • at det bygges aldersvennlig leiligheter, at boliger har livsløpsstandard
 • at kommunen har attraktive utleieleiligheter for ny arbeidskraft som trenger noe enkelt å flytte inn i før de eventuelt bestemmer seg for å bli
 • et allsidig butikksentrum på Geilo, heller med butikker langs hyggelige gater enn kjøpesenter
 • at nye bygninger passer inn på stedet og helst gir stedene nye og gode estetiske dimensjoner
 • prioritere kvalitet på kultursatsingen, nødvendig utstyr og lokaler
 • At frivillighetssentralen skal ha nødvendige resurser for å funger etter intensjonene
 • fortsatt støtte gode selvdrevne frivillige initiativ
 • Utrede muligheter for billigere og mer målrettet kollektivtransport.
 • Kommunale minibusser i alle bygdene som kan brukes til utflukter oa.
 • at kommunens grendehus eller gamle skoler oa skal ha muligheter for fleksibel og allsidig bruk, og at det skal være tilgjengelig midler til mindre endringer ved behov
 • å videreutvikle bibliotekene, kirkene og museene som møteplass for mange aktiviteter
 • å tilrettelegge for utendørs og innendørs sport, for alle aldre og alle fysiske nivå, gi plass til og skape nye arenaer når nye trender kommer.
 • At kommunen stiller med utstyr og kompetanse der det er behov, for eksempel ved at det er en kontaktperson i teknisk etat som kan spørres om hjelp og veiledning ved behov
 • Lavterskel tilbud på datahjelp
 • å satse på god integrering av både flyktninger og arbeidsinnvandrere
 • Markeder og festivaler
 • å bygge opp under demokratiet og felleskapet ved stor brukermedvirkning og god informasjon til innbyggerne
 • at deltakelse i AKS, Kulturskole og idrettslag skal være økonomisk mulig for alle helst gratis
 • at det skal være tilgang på nødvendig utstyr, for eksempel instrumenter.
 • Å gjøre veier og plasser mer alders- og handicaptilpasset
 • sette ut flere benker og gjøre det enkelt og hyggelig å bevege seg til fots
 • Å utnytte potensialet i musikk til å skape samhold og bedre psykisk helse,
 • Å utrede behovet og organiseringen av lavterskeltilbud som helsestasjon for eldre, oppsøkende team og dameneskoordinator

GODE POLITISKE PROSESSER

Hol Venstre vil jobbe for:

 • Åpenhet og brukermedvirkning i alle viktige prosesser i kommunen
 • God informasjonsflyt mellom administrasjon og politikere
 • Utrede om delegasjonsreglementet fungerer optimalt for samarbeidet mellom administrasjon og politikere. Gi politikeren mer ansvar i budsjettet
 • Samarbeid mellom kommunen frivillighet og næringsliv med mål om å holde tiltak mest mulig målrettet og kostnader nede
 • Søke offentlig-privat samarbeid for å få prosjekter realisert.
 • Utredning av nytteverdien ved å ha et kommunalt eiendomsselskap
 • Styrke samarbeid mellom kommunene i Hallingdal, men på måter som gir bedre forutsigbarhet for deltakerne