Vi vil ta Eigersund framover

Gunnar Kvassheim, ordførerkandidat for Eigersund Venstre, Foto: Venstre

Gunnar Kvassheim er klar for comeback i politikken. Han har tidligere vært stortingsrepresentant og statssekretær ved statsministerens kontor. I over 30 år arbeidet han i Dalane Tidende.

– Det er viktig å ta mer hensyn til natur og miljø når beslutninger tas, samtidig som vi er offensivt med på det grønne skiftet, sier Gunnar Kvassheim. Han er Venstres førstekandidat ved kommunevalget.

Med sin bakgrunn mener Kvassheim at han har gode forutsetning for å bidra til at Eigersund blir bedre sett og hørt av regionale og sentrale myndigheter.

– På noen områder trengs en sterkere Venstre-stemme for å få justert kursen. Naturvern, satsing på skolen, tilrettelegging for jobbskaping, god og fleksibel eldreomsorg, byutvikling og en mer aktiv kulturpolitikk, er noen stikkord for det Venstre ønsker å stå for i eigersundspolitikken, sier Kvassheim.

– Det er viktig at Venstre også får økt representasjon i fylkespolitikken. Vår toppkandidat, Kjartan Alexander Lunde, har vært en nyttig medspiller i viktige saker for Eigersund, sier Kvassheim.

Unni Fuglestad, som opprinnelig kommer fra Bjerkreim, er andrekandidat på Venstres fylkestingsliste. Ved forrige valg manglet Venstre 70 stemmer på å få to i fylkestinget.

Gunnar Kvassheim er stolt over listen Eigersund Venstre går til valg med:

– Vi har fått mange og gode folk med på laget. Det er vel verdt å studere Venstre-listen, sier Kvassheim.

Eigersund Venstre sin kommunevalgliste:

Gunnar Kvassheim – kumulert Lisebeth Kjos-Hanssen
Johan Aakre Marie Aase Kvalbein
Roy Albrigtsen Brit Larssen Kvassheim
Frode Bjørklund Synnøve Larssen Kvassheim
John Michael Dancke Bente Lote Larssen
Runa Kristin Duaas Svein Ole Larssen
Ole Kristian Egaas Øyvind Misje
Tom Grøsfjell Maria Mong
Bente Oddane Gundersen Heidi Nassehi
Cicilie Hadland Odd Egil Overskeid
Kjerstin Hagen Berit Fuglseth Rasmussen
Jan Kristian Hognestad Trine Salvesen Røyneberg
Martin Mong Holloway Axel Seglem
Hans Brede Jacobsen Tommy Skaara
Margrethe Jernes Eirin Bjerke Stokkeland
Cathrine Johannessen Erling Svensen
Marta Styrnik Jørgensen
Eigersund Venstre ved Øyvind Misje, Gunnar Kvassheim og Heidi Nassehi var først ut med å slå fast at nytt bibliotek bør plasseres i Torvgården. Slik ble det også.

Og her er mer om vår politikk:

Naturen må tas vare på

Venstre vil legge mer vekt på hensynet til naturen når beslutninger tas. Vi sier ja til fornybare energiproduksjon, som kan gjennomføres uten økt belastning på naturen.

Derfor vil Venstre:

 • Verne mer natur. Venstre har tatt initiativ til at det skal lages en verneplan for Dalane. En nasjonalpark i Auglend-området bør være en del av denne verneplanen.
 • Gå mot at det etableres gruvedrift i Hellelands-området som innebærer et stort dagbrudd. Et slikt inngrep er ikke forenlig med vårt ønske om å ta vare på naturen i Dalane.
 • Si ja til opprusting av eksisterende vannkraftanlegg.
 • Satse stort på energiøkonomisering.
 • Si nei til nye vindkraftanlegg i Eigersund.
 • Bevare vernet av Bjerkreimsvassdraget.
 • Ha sjøkabel ikke luftspenn over Nordra sundet når strømtilførselen til Eigerøy skal styrkes.

Trivelig sentrum må tas vare på, fornyes og brukes

Eigersund har et godt naturgitt utgangspunkt for å lage et enda mer attraktivt bymiljø rundt indre havn. Venstre vil legge til rette for at byen kan trekke til seg nye innbyggere og ny næring. Byen må utvikles, slik at det blir mer attraktivt for barnefamilier å bo også i sentrum.

Derfor vil Venstre:

 • At boligeiendommer i vernesonen skal slippe eiendomsskatt. – at det skal lages en brannsikringsplan for trehusbebyggelsen i sentrum. – tilrettelegge for byfornyelse også i trehusbebyggelsen.
 • stimulere til etablering av lokale kontorfellesskap for satellittkontorer til bedrifter som har sin hovedvirksomhet andre steder i landet.

Mer pasientbehandling må skje lokalt

En av kommunenes viktigste oppgaver er å sørge for at innbyggerne opplever trygghet og verdighet i alle faser av livet.

Derfor vil Venstre:

 • Prioritere bygging av nytt sykehjem. Det akutte behov for flere sykehjemsplasser må dekkes så raskt som mulig.
 • At antall korttidsplasser økes for å ivareta pasienter med behov innen rehabilitering, lindrende behandling og øyeblikkelig hjelp.
 • At pasientbehandling skal skje lokalt når det er forsvarlig. Aktuelle områder er dagbehandling/poliklinisk behandling knyttet urinveier, hjerte, lunge, diabetes, kreft og dialyse.
 • At det blir økt og bedret samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å sikre gode pasientforløp.

Skole og barnehage har topp prioritet

Venstre prioriterer framtida. Derfor skal skoler og barnehager sikres nok ressurser, kompetanse og et godt økonomisk grunnlag. Det er gjennom utdanning at vi best utjevner sosiale forskjeller og legger til rette for at alle gis like muligheter i livet. Tidlig innsats er viktig for å forebygge større lærevansker senere i skoleløpet.

Venstre vil:

 • Ha en skole som ser alle elevene, og som evner å tilby mestring og læringsglede for alle.
 • At lærerne får bruke mer tid med elevene og mindre tid på administrasjon.
 • At det i alle skoleklasser i grunnskolen i Eigersund skal være to voksne i alle timer når klassen har over 15 elever.

Venstre vil ha en mer aktiv kulturpolitikk

Eigersund kommune trenger folkevalgte som er opptatt av kulturpolitikk. Vi skal ikke bare ha noe å leve av, men også noe å leve for. God sosial infrastruktur er viktig. Vi trenger å utvikle et mangfold av møteplasser. Venstre var en pådriver for å få biblioteket plassert i Torvgården. Med den plasseringen får biblioteket nye muligheter som må brukes.

Venstre vil:

 • At biblioteket skal få ressursene som trengs for å kunne bli et samlingssted også på kveldstid og i helgene.
 • At kommunen skal bidra til å lage bedre vilkår for frivillighet.
 • At kulturskolen skal kunne utvide sitt tilbud og sette ned prisene.

Aktivt lokaldemokrati – større åpenhet

Eigersund kommune må ikke bli styrt på en måte som gjør at viktige saker reelt er avgjort før de kommer til behandling i formannskap, kommunestyre og hovedutvalg. En slik praksis svekker betydningen av det offentlige ordskiftet.

Venstre vil:

 • Arbeide for styrking av lokaldemokratiet.
 • At det skal brukes klart språk og klar tale i offentlige dokumenter.
 • At det skal praktiseres maksimal åpenhet i kommunen og kommunale selskaper. – at Eigersund skal ha som mål å bli en foregangskommune når det gjelder åpenhet.

Eigersund Venstre kommunevalgprogram kan du lese her.

Les også: 6 gode grunner til å stemme Venstre i fylkesvalget

Her kan du se hele listen vår.

Les mer på www.venstre.no/rogaland/eigersund