Blir det et naturvalg i september?

Foto: Suzy Haugan

«Om det blir et naturvalg i september, blir opp til velgerne å avgjøre. To av tre velgere sier bevaring av natur er viktig for hva de skal stemme i lokalvalget», skriver generalsekretæren i Verdens naturfond (WWF) i et innlegg i Østlands-Posten.
Dette har Venstres Odin Thune, 3. kandidat til kommunestyrevalget i Larvik kommentert:

En opinionsundersøkelse nevnt av WWF i samme artikkel viser også at velgerne til Senterpartiet, SV, KrF, Rødt og MDG er blant de mest naturbevisste. Det er betryggende å se at flertallet av velgerne, inkludert de fra andre partier, også legger vekt på bevaring av naturen når de avgjør sitt valg.

For oss som følger med i lokalpolitikken i Larvik er det interessant å merke seg at velgere fra Senterpartiet og KrF viser en sterk bevissthet om naturvern. Dette kan være en indikasjon på økt engasjement blant velgerne, selv om partienes lokale praksis kanskje ikke gjenspeiler dette. Det er viktig for oss i Venstre å merke at bevaring av natur ikke bare er en sak for enkelte partier, men noe som opptar flertallet av velgerne.

«De partiene som vil vinne velgerne, bør derfor blankpusse naturpolitikken», skriver WWF. Larvik Venstre tar gjerne den utfordringen. Vi har laget et valgprogram som forplikter oss for perioden 2023-2027, og vil prinsipielt avvise alle planer som innebærer nedbygging av dyrket og dyrkbar mark. I tillegg vil vi kartlegge og gi juridisk vern til verdifulle enkelttrær, alléer, lunder og kystnære edelløv- og blandingsskoger. Vi ønsker også å styrke vernebestemmelsene for trær i plan- og byggesaker ved å bruke tydelige og forpliktende planbestemmelser. Videre vil vi også fremme mer bruk av plukkhogst i stedet for flatehogst, med tanke på å ivareta naturen og friluftslivet. Vi ser også viktigheten av å stimulere til gjenåpning av gamle bekkefar med vegetasjonssoner.

Larvik Venstre har allerede vist seg som en pålitelig kraft innen klima- og miljøpolitikk i denne valgperioden. Vår representant i kommunens planutvalg, Karin Frøyd, har konsekvent arbeidet for å begrense nedbyggingen av LNF-områdene (landbruks-, natur- og friluftsområder). Hun har stått imot bruk av natur- og friluftsområder til boligformål i spredt bebygde strøk av kommunen. Når det gjelder bevaring av strandsonen, har flertallet av partiene ofte valgt å imøtekomme utbyggernes ønsker om utvidelse av hytter på bekostning av nærnaturen. Venstre har vært en pådriver for restriksjoner i disse tilfellene.

Vi har også motsatt oss økt hyttebygging i kystsonen. Eksempler på dette inkluderer reguleringen av fritidsbebyggelse i områder som Sørskogen, Ødegården og Hummerbakkveien, der Venstre har hatt begrenset støtte, ofte bare fra Rødt. Det samme gjelder tillatelsen til flere småbåthavner, som for eksempel i Ødegården havn i Viksfjord og Donavall.

Bevaring av matjord og dyrkbar mark har vært viktige temaer i den siste perioden. Stort sett har flere av lokalpartiene vært forsiktige med nedbygging av jordbruksarealer, og det var en stor skuffelse for oss i Larvik Venstre da 7,5 dekar dyrkbar jord nylig ble omregulert til campingformål på Stretere camping.

Bevaring av natur og naturmangfold er fundamentet for menneskehetens eksistens på planeten vår. Våre grunnleggende behov som luft, vann og mat er avhengige av naturens mangfold i jordens biosfære. Dessverre er dette naturmangfoldet i dag alvorlig truet av nedbygging av områder, avskoging, klimaendringer, overfiske og forurensning av innsjøer, fjorder og hav.

Derfor ber vi deg om å gi din stemme til Venstre!
Vi forplikter oss til å prioritere naturen.
Velg naturen!

Odin Thune
3. kandidat
Larvik Venstre