Politisk program
2023 – 2027

Kvæfjord Venstre

Her finner du Kvæfjord Venstres valgprogram. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Kvæfjord Venstre går til valg på og vil jobbe for i Kvæfjord kommune i perioden 2023 – 2027.

Venstre er et sosialliberalt parti som kombinerer personlig frihet med et stort ansvar for fellesskapet. Ideen om velferdssamfunnet ble skapt da folketrygdloven ble fremmet på Stortinget 1967 av ideskaper og saksordfører Halvdan Hegtun (V), og vedtatt av Stortinget. Dette var starten på utviklingen av det norske velferdssamfunnet slik vi kjenner det i dag.

Ansvaret for miljø og for kommende generasjoner er helt sentrale politiske føringer for Venstre. Det gjelder selvfølgelig også på de lokale valg i politikken som Venstre vil fremme i Kvæfjord. Venstre vil ha søkelys på den rike naturen Kvæfjord er kjent for. Utnyttelsen og tilgangen til naturen skal være saker som Venstre vil ha et særlig søkelys på. Det gjelder også klima og luftforurensing som må reduseres.

Det samfunnet Kvæfjord Venstre står for skal bygge på optimisme og skaperkraft. Venstres optimisme bygger på en tillit til menneskenes skaperkraft. Venstre ønsker å legge til rette for at folk kan ta valg i et felleskap som er skapt på rettferdighet og gode velferds-systemer der trygghet for alle skal være målet. Alle er likeverdig, men ingen er like. Det er en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg.

Helse og omsorg

Kvæfjordheimen-Husby og Helsehuset med heimetjenesten skårer høgt i folks tilbakemeldinger. Ideen om kommunale omsorgsboliger som BOAS, miniboas og Langvassbukt bosenter var et viktig bidrag til eldreomsorgen. Venstre var ideskaper og sentral i utviklingen. Leilighetsbygg på Heimen jorda bør realisering der venstremedlemmer har vært sentral i utviklingen av dette prosjektet.

Venstre vil

 • bidra til å opprettholde dagens nivå på kommunens helse- og omsorgstilbud, og utvikle framtidige løsninger i møte med utfordringene knyttet til helsetilbudene for innbyggerne.
 • ta initiativ til at kjøkkenet ved Kvæfjordheimen kan utvides for å møte økt behov for middager til innbyggere i kommunen.
 • bidra til nødvendig restaurering av Kvæfjordheimen.
 • støtte bruk av teknologi i tilrettelegging av tjenester som kan gi større frihet og bedre liv for brukere med behov.
 • ta initiativ til utvikling av en strategi for å rekruttere kvalifisert helsepersonell, bl.a. en «kvalifiseringstrapp» for ansatte i helse- og omsorgen.
 • be om en plan for rekruttering av helsepersonell gjennom praksisplasser for lærlinger og studenter fra universitetene.
 • ha søkelys på muligheter for forbedringer i omsorgen for mennesker med særlige helse- og omsorgsbehov.
 • lokalisere institusjonsomsorgen omkring eksisterende anlegg på Borkenes.
 • be om at institusjonsomsorgen suppleres med helsetjenester som også kan gis desentralisert – bakvakt for trygghetsalarmer i Gullesfjord.
 • at kommunen skal støtte private initiativ i satsingen mot å realisere tiltak for egen alderdom.
 • fortsatt være lydhør for behovene innen psykisk helsearbeid i kommunen. Et viktig arbeid med stort ansvar.

Kvæfjordskolen og Kvæfjordbarnehagen

Borkenes skole står ferdig og bidrar til gode lokaler for læring og utvikling der også småskolen er en del av dette læremiljøet. Vik oppvekstsenter med skole  barnehage. Elever i Gullesfjorden har et godt faglig tilbud i Sortland og Lødingen. Alle barn får barnehageplass. Stangnes Rå vgs. er også en del av skolemiljøet på Borkenes..

Venstre vil:

 • fortsette arbeidet for å heve statusen for lærere i skolene og i barnehagene. Økt lønn vil styrke lærerdekningen.
 • ta initiativ til å øke lærling- og studentplasser.
 • foreslå og investere i nytt inventar ved Vik Oppvekstsenter.
 • be om at småskole på Borkenes får nødvendig tilgang på ny læremidler og vedlikehold.
 • arbeide for studiestedet Rå som er unik og som har muligheter for å utvikle tilbud for ungdom som trenger å utvikle egen mestring og økt livskvalitet.
 • arbeide for å beholde og styrke det videregående skoletilbudet i Kvæfjord.

Energi og klima

De menneskeskapte klimaendringene har alvorlige konsekvenser for mennesker, dyr og natur. FN sitt klimapanel (IPCC) med sin siste hovedrapport gir et tydelig signal om at de ekstreme værfenomen er i ferd med å øke i omfang og bli mer vanlig. Dette blir omtalt som et alarmerende varsel for verdens befolkning.

Kvæfjord kommune må som andre kommuner i Norge bidra til å nå de nasjonale målene. Det betyr å redusere klimafotavtrykket med nye muligheter.

Venstre vil:

 • ta initiativ til en ny/revidert energi- og klimaplan som må få en start i 2024.
 • be om at det investeres i kommunale e-biler.
 • be om at det utredes en mulig felles varmesentral for helsehus, sykeheim, skole, idrettshall og videregående skole.
 • be kommunen å bidra til den nasjonale målsettinga om vern av land, vann og sjø.

Kultur og idrett

Ungdoms- og grendehusene er viktige samlingssteder for kulturopplevelser. Røde Kors kaféen, pensjonisten, frivillighetssentralen skaper aktivitet og sosiale møteplasser. Hemmestad brygge og Outsider Art på Trastad skaper gode opplevelser. Idrettslagene gir barn og ungdom sosiale arenaer for mestring. Kvæfjordløyper og Kvæfjordmarkas venner skaper gode arenaer for god helse. Gjøreredet med de mange muligheter skaper en viktig plass der barn og ungdom skape sine uttrykk. Barneteateret og Kulturskolen er viktig for barn og ungdom sin utvikling.

Planen for skole- og idrettsområde er klar og mye blir nå realisert med mange muligheter for aktivitet ikke bare for elevene ved skolene, men også for hele befolkningen. Et fullverdig stadion med anlegg for friidrett er inne i planen for området og bør realiseres i snarest.

Venstre vil:

 • ta initiativ til at friidrettsanlegget på Borkenes stadion blir realisert innenfor planen som foreligger. Dette er et viktig anlegg for idrettsfag ved Rå og for skolene og idretten i kommunen.
 • støtte og samarbeide med frivillig sektor i kommunen.
 • bidra til at Gjøreredet kan fortsette sitt arbeid som kreativ motor for barn og ungdom.

Kommunikasjon

Kollektivtilbudet er godt mellom Harstad og Borkenes, men andre områder i kommunen mangler slike tilbud.

Venstre vil:

 • ta initiativ til at bussforbindelsen mellom Trastad og Harstad forlenges til Elde snuplass. Bussen vil da stoppe ved de regulerte busstoppene.
 • arbeide for nedsatt fartsgrense til 30 km/t gjennom Borkenes sentrum.
 • bidra til at bussforbindelser i Gullesfjord og Vik skolekrets blir gjenstand for politiske initiativ.
 • at Gullholmveien prioriteres i fylkets veg-prioriteringer.
 • arbeide for at det blir senere kveldsruter på forbindelsen til/fra Harstad.
 • at busser som regelmessig kjører «Ikke i trafikk» bør kunne ta imot betalende passasjerer.

Næringsliv og arbeidsplasser

Landbruk er ei basisnæring i kommunen. Her ligger det til rette for ulike kombinasjoner der reiseliv og opplevelser kan være en av disse tilleggsmulighetene. Med mat- og restaurantfag ved studiestedet Rå og Kvæfjord Matkultur med sine 16 medlemsbedrifter skaper matopplevelser og matkultur i regionen. Landbruk og mindre hagebruk er viktige samarbeidspartnere.

Kvæfjord er også en omsorgskommune som kan utnyttes som framtidige næringer.

Venstre vil:

 • støtte ideer knyttet til etableringer av helsetilbud i Kvæfjord der Helse Nord, fylkeskommunen og kommunen kan være viktige støttespillere.
 • bidra til arbeidet som Kvæfjord Matkultur gjør i den felles styrkingen av små og mellomstore bruk i produksjon av mat basert på lokale ressurser.
 • støtte småskala reiseliv i kombinasjon med landbruk og merkevarebygging innafor matproduksjon.
 • støtte seriøse bedriftsetableringer og gode ideer som kan skape vekst.
 • ikke gi dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan, men delta konstruktivt i behandling av ny plan.

Vedlikehold av kommunale bygg, veier og veilys.

Kvæfjord Venstre har over år arbeidet med trafikale forhold som veilys. Våtvoll er et av eksemplene der Venstre løste utfordringene med veilys gjennom bygda.

Venstre vil:

 • be om en plan med søkelys på vedlikehold av kommunale veier, veilys og bygg med start i 2024 og med årlige avsetninger. Trafikksikkerhet må prioriteres.
 • prioritere strekningen Gårakrysset – Vikeland for veilys og trafikksikring.
 • be spesielt om opprustning og vedlikehold av Kvæfjordheimen, og øke arealet for kjøkkenet med muligheter for lærlingeplasser.
 • fremme og støtte initiativ til å se muligheter for framtidig bruk av kommunale bygg som i framtida kan fylles med privat næring og nye arbeidsplasser.

Bolyst og økt bosetting i Kvæfjord

Folketallet og barnetallene er synkende. Dette betyr at kommunen får mindre inntekter i overføringer fra staten. Skatte- og avgiftsnivået er rekord høgt sammenlignet med nabokommuner. Dette vil Venstre gjøre noe med.

Berg-Engen boligfelt har kostet 30-40 mill. kr. Dette er død kapital dersom kommunen ikke gjennomfører tiltak som kan lokke unge familier med små barn til å bygge og bo i Kvæfjord. Situasjonen er at det også vil være familier med jobb i Harstad som ser muligheten for å bo på Borkenes. Dette vil på sikt øke skatteinntektene og overføringer fra staten.

Venstre vil:

 • bidra til at det skal lønne seg å bygge å bo i Kvæfjord.
 • senke eiendomsskatten og eventuelt fjerne den.
 • bidra til reduserte tomteprisene i Berg-Engen boligfelt.

Gullesfjord

Lakseoppdrett og utvikling av nye merder fri for utslipp er en viktig utvikling som nå skjer i Gullesfjord, og viser at framtidsrettede ideer i næringsutviklingen skjer i fjorden. Dette er viktig å støtte. Dette samme er turisme og reiseliv med Viltkroa og Gullesfjord Camping som viktige etableringer. Eides Rederi er også et viktig bidrag i fjorden.

Venstre vil:

 • bidra til at Langvassbukt bosenter får samme standard på vann, avløp og brøyting som andre kommunale boenheter.
 • ta initiativ til bedre kollektivtrafikk i Gullesfjorden.
 • arbeide mot at FV 103 Gullholmveien blir vedlikeholdt med nytt fast veidekke.
 • støtte ideer om næringsutvikling i Gullesfjorden der havbruk og reiseliv kan være satsingsområder.

Borkenes sentrum

Borkenes sentrum trenger en helhetlig plan. Dette skulle ha vært gjennomført da Kvedfjord Fabrikker stoppet sin virksomhet. Kommunen har sovet i timen. Nå fylles området med ensileringstanker der utfordringer vil oppstå. Dette skjer i Borkenes sentrum.

Venstre vil:

 • ta initiativ til utarbeiding av en helhetlig sentrumsplan for Borkenes der parkering for besøkende også blir tatt hensyn til.
 • foreslå nedsatt fartsgrensen gjennom sentrum til 30 km/t.
 • ta opp politisk utfordringene med etableringen av 16 tanker som skal fylles med ensilert masse fra fiskenæringen i sentrum av Borkenes.