Skolekutt på kr 100 millioner siden 2019. – Vi trenger ny kurs, sier Venstre-Ida

Ida Gudding Johnsen, ordførerkandidat for Bodø Venstre, Venstre

Bodøskolen har måttet tåle store kutt de siste årene. Både lærere, foreldre og elever har i lang tid slått alarm om manglende ressurser. Venstres ordførerkandidat Ida Gudding Johnsen slår fast at skole må og skal prioriteres høyere, og at det trengs et politisk skifte for å få det til.

– En skole i stabilt sideleie er et tap for alle, og har store omkostninger. Det må politisk vilje til for å satse på skolen og sikre nok ressurser slik at alle elevene får hjelpen og oppfølgingen de trenger. Vi vil jobbe hardt for å få Bodøskolen opp og gå, sier Gudding Johnsen.

Manglende satsing på skole lokalt forsterker utfordringene knyttet til rekruttering og til lave søkertall til lærerutdanningen. Venstre har lagt frem en skolepakke med både lokale prioriteringer og nasjonale grep som skal løfte skolen og gjøre den bedre for både elever og lærere.

I tillegg til nok lærere, vektlegger Bodø Venstre tiltak mot skolefravær, en god skolehelsetjeneste og at opplæringen må tilpasses elevenes forutsetninger.

– Tilbudet må ikke være nøyaktig det samme for alle elever. Elever lærer på ulikt vis, og det må skolen ha rom til å legge til rette for. Vi vil jobbe sammen med Bodøskolen for å sikre at alle elever får et godt tilbud, sier Ida Gudding Johnsen.

På spørsmål om Venstre vil klare å løfte skolene alene, svarer Gudding Johnsen kontant:

-Vår absolutte hovedsak dette valget er skole. Det kommer vi vil å prioritere høyt, fordi en god skole er det viktigste vi kan gi elevene. Hvor mange stemmer vi får, avgjør hvor stort gjennomslag vi får. Hver stemme teller, sier Gudding Johnsen

Venstres skolepakke:

  • Lærerne skal ha tid og ressurser til å skape en spennende og motiverende Bodøskole

Bodø Venstre har vært sterkt imot skolekuttene, og vil prioritere skole neste periode.

En god skole er det beste vi kan gi barna våre. Elevene må ha lærere rundt seg som har tid til å være gode lærere. Skolen må ha nok ressurser, slik at praktisk og spennende undervisning treffer elevenes ulike behov.

 

  • Alle elever i Bodøskolen skal møte en kvalifisert lærer

Bodø Venstre er svært bekymret for at det er vanskelig å rekruttere lærere samtidig som søkertallene til lærerutdanningen i Bodø går ned. Kommunen må jobbe aktivt med å gjøre det mer attraktivt å være lærer. Alle elever i Bodøskolen skal innen utgangen av perioden ha kvalifiserte lærere. Venstre nasjonalt vil jobbe for å gjøre læreryrket til en beskyttet tittel.

 

  • Kompetanse skal lønne seg og lærerne skal sikres en god lønnsutvikling.

Bodø Venstre vil sørge for at Bodø kommune gir tydelige innspill til KS i kommende lønnsoppgjør om at lærerlønnen må opp. Venstre vil jobbe nasjonalt for at kompetanse skal lønne seg, og for at lærerne skal sikres en god lønnsutvikling.

 

  • Elevene skal oppleve mestring gjennom en opplæring som er tilpasset deres forutsetninger.

Bodøskolen skal ha et tilbud som alle elever kan motiveres av, men tilbudet må ikke være det samme for alle elever. Bodø Venstre vil jobbe for en skole som gir elevene flere valgmuligheter og mulighet til å lære på ulike vis. Bodøskolen bør ha et praktisk tilrettelagt tilbud for elever som trenger en annen skolehverdag.

 

  • Elevene skal møte et lag av lærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere og andre de kan stole på. Bodø Venstre vil at kommunen skal jobbe systematisk for å forebygge skolefravær, som er et økende problem for mange elever. Etter pandemien er det ekstra behov for å styrke skolenes kompetanse om psykisk uhelse og tett oppfølging av elevene som trenger det.

 

  • Alle elever skal gå på en skole med skolebygg av god kvalitet og med en skolegård det er mulig å leke og være aktiv i.

I tillegg må det være spesialrom og mulighet til å ha undervisning utenfor skolebyggene når det er hensiktsmessig. Bodø Venstre vil sette av mer penger til oppgradering av bygg og skolegårder.

 

  • Alle elever i Bodøskolen skal ha god tilgang på varierte og oppdaterte læremidler, både digitale og fysiske

Det er lærerne som skal bestemme hvilke læremidler de ønsker å benytte. Det er kommunens oppgave å sette av nok midler.

  • Boliger for borteboerne

Bodø kommune er vertsby for mange videregåendeskoleelever som har måttet flytte hjemmefra. Dem skal vi ta godt vare på. Bodø Venstre mener derfor at fylket og kommunen må samarbeide om å realisere elevboliger på tomta til Herredshuset, som en del av prosjektet som skal utvikles der. Venstre nasjonalt vil jobbe for at staten tar en del av finanseringen, slik den gjør med bygging av studentboliger.