Venstre tar kvinnehelse på alvor

Kunnskapen om kvinnehelse er lav og helsetilbudet er for dårlig. Det slår rapporten fra Kvinnehelseutvalget, Den store forskjellen, tydelig fast. Rapporten viser at kvinners helse har lav status, at det mangler systematisk arbeid for kvinnehelse i det offentlige og at betydningen for kjønn i helse ikke ivaretas verken i folkehelsearbeidet, i helse- og omsorgstjenesten, eller i helsefaglig forskning og utdanning.

At kvinnehelse har lav status får uheldige konsekvenser for politiske prioriteringer, utvikling og formidling av ny kunnskap, og for hvordan kvinner blir møtt i helse- omsorgstjenestene. For eksempel er kunnskapen i helsevesenet om plagene overgangsalder kan medføre lav, og det tar i gjennomsnitt fem år å bli diagnostisert med endometriose. Dette påvirker behandlingen og kvinners livskvalitet. Ikke minst er det et samfunnsøkonomisk tap dersom kvinner uteblir fra arbeid og samfunnsliv grunnet helseutfordringer. For muskel- og skjelettplager, migrene og psykiske helseplager er kvinner overrepresentert. Dette er også noen av de vanligste årsakene til fravær fra arbeid, hvor det er flest kvinner som faller utenfor. Venstre mener det er på tide å ta kvinnehelse på alvor, både nasjonalt og lokalt. Lokalt har vi i vårt vedtatte program utformet et eget kapittel med en rekke tiltak for å imøtekomme utfordringene Kvinnehelseutvalget peker på.

Vi vil blant annet sørge for drift av kvinnehelsehuset og styrke regionalt kompetansesenter for kjønn og seksualitet. Venstre vil jobbe for kommunale handlingsplaner for seksuell og reproduktiv helse og kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi vil fjerne nedre aldersgrense på gratis prevensjon og øke den øvre til 25 og tilgjengeliggjøre informasjon om seksuell og reproduktiv helse på flere språk. Vi vil øke bemanningen på helsestasjonene, utvide åpningstidene og sørge for at tilbud om hjemmebesøk etter fødsel gis automatisk, i tråd med nasjonale retningslinjer.

Videre vil Venstre styrke oppfølgingen i første trimester og i forbindelse med abort. Vi vil at alle helsestasjoner tilbyr egnet ammehjelp og fysioterapi etter fødsel, og at Kristiansand kommune tilbyr nye familier en oppfølgingssamtale i løpet av de første fire ukene etter fødsel der mors og fars mentale helse er tema. Vi vil arbeide spesielt for at helsestasjonen for ungdom og skolehelsetjenesten har gode ressurser til å møte unge som sliter med utfordringer knyttet til identitet, kjønn, grensesetting og seksualitet, og vi vil tilby voldsalarm til sexarbeidere og øke støtten til frivillige aktører som bistår sexarbeidere og ofre for menneskehandel. Vi vil ta kvinnehelse framover!

Iselin Bøge Rom, 5.kandidat
Ragnhild Angell Wennberg, 4.kandidat

Innlegget ble trykket 13.juli
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/y60rbJ/venstre-tar-kvinnehelse-paa-alvor