Private tjenestetilbydere, ja takk

Skien Venstre

Skien Venstre ser på private tjenestetilbud som gode og nødvendige supplement til offentlige velferdstjenester . ” Private tjenestetilbydere, ja takk” skriver Signy Gjærum i et leserinnlegg publisert i Varden og TA primo august 2023.

Mange av de tjenestene vi som kommune tilbyr innbyggerne våre, blir bedre med et mangfold av offentlige, private og ideelle aktører.
I programmet for 2023 – 27 legger Skien Venstre til grunn at supplerende, private tjenestetilbud er et gode for innbyggerne . Vi sier bl a at private tilbud « kan bidra til innovasjon og nytenkning. Derfor vil vi være åpne for både offentlige og ideelle og private tilbydere.»

Skien Venstre ser på den private tjenesteleverandøren som en som etablerer arbeidsplasser for seg selv og andre, en selvstendig næringsdrivende, en investor. Enten det tilbys barnehageplasser som Skien trenger for å få den barnehagedekningen vi ønsker, sykehjemsplasser, hjemmetjenester, behandlingsplasser, barneverntjenester, eller det tilbys innsats for å hjelpe folk ut i jobb, all honnør for å satse og utvikle tjenester til gagn for våre innbyggere og som kan supplere tilbudet det offentlige kan gi.

Derfor er det direkte foruroligende å høre statsråd Brenna uttale seg om private barnehager. I en debatt i Stortinget 13.10.22 – og bekreftet i et svar til Abid Raja (V) i februar -23, – viste hun til at Regjeringen arbeider med det hun omtaler som en helhetlig barnehagepolitikk, problematiserte dagens ordning med økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager og sa bl a at

« (…) kommunen, som ansvarlig for det totale barnehagetilbudet, bør få flere og bedre styringsvirkemidler.

Med dette mener jeg at kommunene f.eks. bør kunne styre dimensjonering, opptak og noe av innholdet også i private barnehager, de bør kunne regulere matpenger – og kvalitetssatsinger bør selvfølgelig gjelde også i private og ikke bare i kommunale barnehager.»

Private tjenesteleverandører supplerer det offentlige tjenestetilbudet slik at vi innbyggere får det vi trenger for å klare oss i livet og dessuten får større valgfrihet som tjenestebruker. Det er viktig for mange at man kan velge ut fra det som passer hver enkelt best. Og de bidrar til utvikling innen sitt fagfelt.

Monopol kan være søvndyssende og en viss konkurranse er alltid skjerpende. Man lærer av hverandre og ser seg selv med nye og andres øyne. Det gir en skjerping av hele tjenestelinjen og for oss som bruker tjenestene, gir det en enda bedre tjeneste, hva enten tjenesten er offentlig eller privat.

Markedet er krevende og det er strengt regulert, slik det også bør være. Og det er på alle måter krevende å satse egenkapital, tid og energi på å starte sin egen bedrift. Legge ned innsats for å lykkes med lønnsom drift; beholde og få nye oppdrag og kunder, forutsetter kvalitet i alle ledd.

Men selv om både bruker, kunde og oppdragsgiver er fornøyde, får en privat tjenesteleverandør påfallende ufin omtale i politiske debatter, i presse og på sosiale medier. Og blir omtalt som en velferdsprofitør. Profitør er et begrep som for de fleste har et negativt fortegn. Vi kjenner begrepet brukt om krigsprofitører, særdeles negativt ladet.

Skien Venstre vil overhodet ikke bruke begrepet profitør om en privat tjenestetilbyder, like lite som vi omtaler fysioterapeuter, konsulenter , maskinentreprenører, rådgivere, økonomer, leger, arkitekter eller tannleger som profitører. De som tilbyr private helse – og velferdstjenester er private næringsaktører. De fortjener å omtales som det.