Politisk program
2023 – 2027

Vestnes Venstre

Her finner du Vestnes Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Vestnes Venstre går til valg på og vil jobbe for i Vestnes kommune i perioden 2023 – 2027.

Framover med Venstre!

Våre hjartesaker: Fridom til enkeltmennesket, ta vare på miljøet og fellesskapet, vi heier på gründeren, dugnadsånda og lokalt sjølvstyre, framovermoglegheit for å lære nye ting, og du skal få lov å elske den du vil.

Vi er partiet som tar Norge framover!

Skule

 • Venstre vil arbeide for ein ny frittståande felles ungdomsskule for heile kommunen
 • Venstre vil styrke helsesøstertenesta
 • Vi vil gjeninnføre MOT

Kommunale bygg og eigedommar

 • Venstre vil styrke vedlikehald av kommunale bygg

Barnehage

 • Venstre vil gjeninnføre løypande opptak
 • Venstre vil at første året i barnehagen skal vere gratis for alle
 • Venstre vil ha fleire menn i barnehagen

Økonomi

 • Venstre vil påverke styresmaktene slik at rammevilkåra til kommunen blir auka
 • Kommunen skal ikkje påleggjast nye oppgåver utan at nok midlar følgjer med frå staten
 • Venstre ønskjer å fjerne eigedomsskatten

Helse, rekreasjon og alderdom

 • Venstre vil styrkje helse- og omsorgstenesta
 • Venstre ønskjer at det skal bli meir tid til den enkelte brukar
 • Venstre vil styrke rekrutteringa innan helse og omsorg
 • Vi vil styrkje dagsentertilbodet
 • Venstre vil leggje til rette for mindre bueiningar med fellesareal for eldre, gjerne med hjelp frå private aktørar
 • Venstre vil styrkje arbeidet med rusførebyggjande tiltak og psykisk helse
 • Venstre vil innføre frikortordning i tannhelsetenesta

Samferdsel

 • Vestnes Venstre seier NEI til Møreaksen
 • Vi vil styrkje kollektivtilbodet i heile kommunen
 • Betre vedlikehald av kommunale vegar
 • Vi ønskjer å styrke budsjettet til trafikktryggingstiltak, mellom anna meir veglys, gang-/sykkelvegar og oppmerking av gangfelt
 • Venstre meiner at Eksportvegen bør bli prioritert høgare

Næring

 • Venstre vil støtte opp om bedriftene våre og gi dei føreseielege rammevilkår
 • Venstre heier på gründeren!
 • Vi vil satse meir på reiseliv
 • Vi vil styrke næringsfondet
 • Vi vil ha byggeklare næringstomter

Kultur

 • Venstre vil støtte opp om kulturtiltak som famnar om alle i kommunen vår
 • Venstre ønskjer aktiv bruk av frivilligsentralen
 • Venstre vil gi kulturskulen egna lokalar og vi ønskjer oss eit friidrettsanlegg i kommunen vår

Natur og miljø

 • Venstre vil ha meir fokus på fjerning av ulovleg avfall i kommunen
 • Vi støtter opp om oppryddingsaksjonar
 • Vi vil forvalte og verne om friluftslivområda våre på ein god måte
 • Venstre vil at vi skal nå målsettinga om REINT HAV

Busetnad

 • Venstre vil arbeide for å gjere Vestnes til den mest attraktive bu-kommunen i distriktet vårt, med byggeklare tomter i alle bygdelag
 • Vi vil leggje til rette for bu-lyst, for å få utflytta vestnesingar til å vende heim att
 • Vi ønskjer å utvikle Myraområdet til bustadfelt

Godt val! Stem Venstre!