Frihet til å velge barnehage i Nittedal

Foto: iStock

Venstre vil at alle småbarnsforeldre skal ha frihet til å velge barnehage til sine barn, blant et variert tilbud av gode offentlige og private barnehager.

Folk er ulike, også barn er ulike. Vi trenger valgfrihet, mangfold og ulikt pedagogisk innhold i barnehagene.

Vi er nittedalsbarnehagene

Alle barnehagene våre utgjør til sammen nittedalsbarnehagene. Det er kvaliteten på barnehagene som er viktig, ikke hvem som driver eller eier barnehagene. Kommunale og private barnehager må likebehandles. Vi må ikke snakke ned de private barnehagene, enten det er foreldredrevne barnehager eller store barnehager som tilhører en kjede. Et ledd i likebehandlingen av barnehagene vil være å innføre like gode pensjonsordninger for både private og kommunale barnehager. Kommunalt tilskudd og foreldrebetaling er barnehagenes eneste inntektskilde, så forutsigbare rammebetingelser er viktig for å kunne opprettholde og utvikle et godt barnehagetilbud i Nittedal.

Gi tillit til barnehagene

Kvalitet i barnehage handler først og fremst om hva som er til barns beste. De som er best skikket til å ta beslutninger i tråd med barns beste i barnehagene, er barnehage-profesjonen selv. Venstre vil gi tillit til barnehagene. Barnehagene må derfor ha stor frihet til å planlegge og vurdere egen praksis. Tidlig innsats er viktig i både barnehage og skole. Det finnes mye kompetanse i barnehagene, og med tilstrekkelige ressurser kan vi gjøre mye i barnehagene av allmennpedagogikk, før PPT og spesialpedagogikken må involveres. Vi bør styrke alderstilpasset opplæring for barn om kropp, identitet og følelser fra og med barnehagen, ikke minst for å forebygge seksuelle overgrep.

Kompetansen er i barnehagene

Kompetanse hos ledelse, lærere og ansatte, gode inne- og utemiljø og nok voksne er helt avgjørende for barna. Hvis du har gode, men få pedagoger, så blir resultatet dårlig. God bemanning gjennom hele åpningstiden er en forutsetning for å oppnå god kvalitet på barnehagetilbudet. De ansatte har svært tydelige føringer gjennom Rammeplan for barnehager og Barnehageloven, og skal også ha et handlingsrom tilpasset barnehagen og barnegruppa. Den beste kompetansen og kunnskapen om hva som er til det beste for hver barnehage finnes allerede i barnehagene. Vår oppgave som politikere er å gi rom og ressurser for at denne kunnskapen og kompetansen kommer barna til gode. Det oppnår vi ikke gjennom enda mer politisk styring og innblanding.

Av Inge H. Solli, Nittedal Venstre