Private barnehager er ikke velferdsprofitører. Svar til Linda Pettersen (SV)

Skien Venstre mener det er forkastelig å kalle privat næringsliv, private tjenestetilbydere , for velferdsprofitører. Hele vår samfunnsmodell er bygget på et samspill mellom offentlige og private aktører. Det mener Skien Venstre er til vårt alle beste. Les Signy Gjærums svar til SVs representant.

Private barnehager er ikke velferdsprofitører. Svar til Linda Pettersen (SV)

Linda Pettersen skriver i Varden 11.08.23 at det spiller ingen rolle om de ( private barnehager ) kalles velferdsprofitører eller næringsaktører. Jo, det spiller en rolle hvilke ord og begrep man bruker. Det gjelder i enhver kommunikasjon. Har ikke Pettersen erfart det.

Hun etterspør hva Skien Venstre tenker om kommunale barnehager. Til Linda Pettersen og andre som lurer , vil jeg si:

Jeg sitter som Skien Venstres representant i samarbeidsutvalget ved en kommunal barnehage i Skien. Jeg ser hvilken omtanke de ansatte har for de ulike ungene sine, hvordan de legger seg i selen for å gjøre det beste for ungene og deres familier ut fra de rammer, de særdeles knappe driftsmidler bl a, som de fra politisk flertalls side har fått tildelt. Jeg har lest reflekterte årsmeldinger sendt til Oppvekstutvalget, hvor jeg pt er medlem, og jeg har i åpne møter berømmet barnehagene våre for alt det gode arbeidet som gjøres og hvordan økonomien styres i detalj. Og har sagt at arbeid og styring i store trekk er helt eksemplarisk.

I Skien Venstres program 2023 sier vi bl a « Kvalitet i barnehagene må sikres ved at pedagog- og bemanningsnormen oppfylles fullt ut. Skien Venstre vil ikke detaljstyre barnehager og skoler. Vi mener det er positivt å utnytte eksisterende handlingsrom innenfor lovverk, forskrifter og lokale rammebetingelser. « Vi går også til valg på rett til barnehageplass etter endt foreldrepermisjon, reelt løpende opptak med andre.

Hva med private barnehager?

Skien kommune hadde ikke hatt tilnærmet full barnehagedekning uten private barnehager. Foreldre og barn er like fornøyde i private barnehager som i kommunale, faktisk hakket mer fornøyd. De driftes med samme kompetanse, innsikt og empati som de kommunale. Overføringene de får fra kommunen, bygger på hva kommunen selv bruker på å drifte sine egeneide kommuner. Lønns – og arbeidsvilkår i private barnehager er for alle praktiske formål på linje med de kommunale barnehagene; mer enn 95% av ansatte i private barnehager er omfattet av en tariffavtale som er anbefalt av de ansattes organisasjoner. PBLs hovedavtale og hovedtariffavtale omfatter syv av ti ansatte i private barnehager. Når det kommer til arbeidsvilkår i form av vedlikehold av bygg , anlegg og utstyr , er imidlertid private barnehager ofte bedre.

Jeg har også fått med meg ønsker fra de kommunale barnehagene om å samhandle mer med de private barnehagene sannsynligvis for å utveksle erfaringer og valg av løsninger. Fordi våre ansatte vet at det kommer alltid noe godt ut av å bli bedre kjent, være åpen for innspill, lære av hverandre. De vet det er skjerpende og lærerikt å sammenligne seg med andre , kall det benchmarking eller at konkurranseinnstinktet vekkes .. det gjør at man ønsker komme på linje eller bli bedre enn den man sammenligner seg med. Bra for den som er mottaker. Og motiverende for den som utfører og leverer.

Det er mer enn betenkelig å se hvordan SV og Rødt ser ut til å bevege AP tilbake til en gammel og , trodde jeg, forlatt planøkonomisk tanke om at velferdstjenester i sin alminnelighet og barnehager også, er noe det offentlige skal løse helt alene. Det vil ikke dekke behovene.

Derfor holder Skien Venstre fast ved et mangfold der private tilbydere, ideelle og kommersielle, får flere oppgaver å løse til beste for dem det gjelder, innbyggerne.

Det forutsetter styring, ledelse og bestillerkompetanse fra det offentliges side. Og evne og vilje til å følge opp tjenesteleverandører for å sikre at tjenestene holder avtalt kvalitet.
Næringsaktører samhandler godt med kommunen når begge framstår profesjonelle og behandler hverandre med respekt. Og ikke setter kallenavn på hverandre.

Å bruke nedsettende begrep som velferdsprofitør om private tjenesteleverandører som bidrar til å sikre innbyggerne et nødvendig, differensiert og kvalifisert tilbud, det forsøpler samarbeidsklimaet.

Det svekker tilit og svekker derved trepartssamarbeidet. Det tar debatten ned på et lavt nivå.