Skien Venstre tar velferd og omsorg på alvor

Signy Gjærum med tilsvar til Skien AP v/ Tvedt og Bomann.

Skien Venstre tar velferds- og omsorgsansvar på alvor. Vi mener ansvaret skal være tydelig plassert i det politisk/ administrative systemet Og at tilbudet som gis,blir best for innbyggerne når det fordeler seg med hovedtyngden på et offentlig tilbud supplert av private og ideelle tjenestetilbud. Agendas undersøkelse viser at det samsvarer svært godt med befolkningens egne ønsker. Selv om Agenda velger å konkludere noe annerledes.

Skien Venstre tar velferd og omsorg på alvor

Skien Venstre mener velferds- og omsorgstjenester fungerer aller best for våre innbyggere når ansvaret er tydelig plassert i det politisk/ administrative systemet Og når tilbudet som gis, fordeler seg med hovedtyngden på et offentlig tilbud supplert av private og ideelle tjenestetilbud.

Derfor var også «Private tjenestetilbydere, ja takk» overskriften på mitt innlegg publisert i Varden og TA primo august. I sitt tilsvar vektlegger APs førstekandidater en undersøkelse utført av Tankesmien Agenda. Undersøkelsen skal angivelig vise at « et stort flertall ønsker ikke ytterligere privatisering av velferden» . Tvedt og Bomann viser videre til at ansattes lønns, pensjons – og arbeidsvilkår må være tema i « privat- drevet omsorg» og skriver « vi er ikke interessert i å redusere vilkårene til de ansatte for å oppnå valgfrihet for noen få som har råd til det».

Min umiddelbare tilbakemelding på dette siste utsagnet er at enhver seriøs arbeidsgiver , være seg offentlig eller privat, vet at det er ingen motsetning mellom godt arbeidsmiljø, gode ansattevilkår og et godt tjenesteprodukt. Tvertimot. Ansatte som mestrer og trives, er en forutsetning for både å søke seg til en bedrift, jobbe videre der og er ikke minst selve forutsetningen for å levere kvalitet i tjenesteproduktet. Det gjelder både offentlig og privat virksomhet.

Jeg har nå med interesse lest Agendas notat til undersøkelsen som Skien AP viser til , « om folks holdninger til privatisering av velferdstjenester» .

Hvordan spørsmål stilles, er alltid relevant når svar skal vurderes – og tolkes. Spørsmålene er :» Ønsker du en større eller mindre andel …Private kommersielle barnehager/ Private kommersielle helsetilbud/ Privat kommersiell barnevernsdrift/ Privat kommersiell eldreomsorg/ Privatskoler « Svaralternativene er: «Større/ Mindre/ Som i dag/ Vet ikke.»

Jeg fant, faktisk til min overraskelse, at svarene gjengitt i prosent ikke er i godt samsvar med APs og Agendas verbale tolkning av svarene.

Når det gjelder andel private barnehager, svarer 35 % «mindre « mens de øvrige svarene fordeler seg på 32% «som i dag» og 23% «større» . Vet ikke – andel ikke medregnet , er det et flertall på 55 % som er positive til private barnehager. Mens Agendas og Skien APs tolkning av dette, er – kategorisk men ubegrunnet – at folket ønsker at andelen av private barnehager må ned.

Agendas egen tolkning ang eldreomsorg er ikke mindre interessant : « Eldreomsorg skiller seg ut som et område hvor befolkningens syn er noe mer polarisert. Det er et betydelig flertall også på dette området som ønsker å beholde dagens fordeling eller å redusere privatiseringen, men fordelingen mellom å øke og å redusere er jevnere enn på de andre velferdsområdene i undersøkelsen. Her er det 32 prosent som ønsker flere private kommersielle, mens 36 prosent ønsker færre private»

Heller ikke her er tolkningen fullt ut i samsvar med tallmaterialet. Betydelig antall respondenter , 22 % ønsker beholde det som i dag. Også her svarer altså flere enn 50% positivt.

Det er med andre ord ikke godt samsvar mellom det bildet Skien AP tegner og de tallsvar som framkommer i Agendas undersøkelse.

Undersøkelsen tolkes til å passe inn med et politisk syn.

Det får meg til å tenke på utrykket om at som man roper i skogen får man svar.

Undersøkelsen gir ikke i seg selv grunnlag for bastant å erklære at dagens andel av private tilbud må ned. Den rettferdiggjør ikke at dagens regjering uten foranledning fjerner støtte til ulike behandlingstilbud og frivillige hjelpeorganisasjoner. Den gir ikke grunnlag for at venstresiden inkl AP bl a rekommunaliserer private tjenestetilbud som private barnehager og institusjoner for eldre.

Hvordan er ansattes arbeidsvilkår i private velferdsbedrifter? La oss først gå til private barnehager som lever utrygt skal vi ta Regjeringen, Storberget- utvalget, statsråd Brenna og nå Skien AP på alvor; andel private barnehager må ned.

Private barnehagers landsforening ( PBL) sier selv – og tallene kan ettergås- at mer enn 95 prosent av ansatte i private barnehager er omfattet av en tariffavtale som er anbefalt av de ansattes organisasjoner. At private barnehager tilbyr sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår på nivå med ordningene for ansatte i kommunale barnehager. Og at PBLs hovedavtale og hovedtariffavtale omfatter syv av ti ansatte i private barnehager.

Skien Venstre har , i motsetning til Skien AP, ikke grunnlag for å uttale oss skråsikkert om ansattes arbeidsvilkår i private velferdstjenester innen eldreomsorg, behandlingstjenester og barnevern.

Men dersom arbeidsforholdene i sum ikke var konkurransedyktige , ville neppe så mange valgt å jobbe i private enheter innenfor disse områdene. Et tankekors er det også at samtidig som Skien AP frykter dårlige vilkår for ansatte, har vi via media fått det inntrykk at flere partier på venstresiden tvertimot frykter flukt fra offentlige arbeidsgivere til private bedrifter. Det kan tyde på at det offentlige selv bør erkjenne å ha utfordringer som må tas på alvor hva gjelder arbeidsssituasjon og arbeidsmiljø. Og at det ikke står så dårlig til i private bedrifter det her er snakk om.

I dagens TA, 8.08, belyser en fast ansatt sykepleier i en nærliggende kommune dette. Han sier følgende om arbeidsdagen som kommunalt ansatt :» Jeg mener det er helt essensielt å øke grunnbemanningen, og jobbe mer for å både rekruttere og beholde de ansatte man allerede har. Erfaring fra andre steder viser at det også bidrar til å redusere sykefraværet.»

Skien Venstre vil ikke skjære alle over en kam. I vår kommune finner vi gode og mindre gode arbeidsvilkår og – situasjoner, det gjelder både private og offentlig eide enheter.

Men Skien Venstre ønsker å oppnå kvalitetsutvikling, nytenkning og effektiv ressursutnyttelse også innen velferdstjenester. Vi mener private tjenesteleverandører kan bidra positivt til det og derfor bør supplere det offentlige tjenestetilbudet. Slik vil også vi innbyggere få det vi trenger for å klare oss i livet med større valgfrihet som tjenestebruker. Det er viktig for mange at man kan velge ut fra det som passer hver enkelt best.

Skien Venstre mener at et mangfold av offentlige, private og ideelle aktører kan bidra til innovasjon og nytenkning i helsesektoren.

I vårt program vektlegger vi videre at heltidsansatte i helse- og omsorgssektoren gir bedre kontinuitet og opplevelse for brukerne. Og mener det må jobbes målrettet med gjennomgang av oppgavefordeling og kompetanseheving av helsepersonell .

Skien Venstre tar velferds- og omsorgsansvar på alvor. Derfor mener vi at når private og ideelle tjenestetilbud supplerer det offentlige tilbudet, vil det være til beste for våre innbyggere. Og det viser seg dessuten å samsvare svært godt med befolkningens egne ønsker.

Signy Gjærum
4.plass på Skien Venstres liste