Venstre er stolt av landbrukskommunen Skien

Dette er Skien Venstres landbrukskapittel lettere omskrevet for å fungere som leserinnlegg. Innlegget ble publisert 19. juli 2023.

Stolt av landbrukskommunen Skien

Skien Venstre er stolt av Skien , Telemarks neststørste landbrukskommune. Vi har et høyproduktivt og allsidig jordbruk, husdyrbruk, hagebruk og skogbruk.

Det er verdifullt for Skienssamfunnet utover det å produsere ren mat og å bidra til norsk selvforsyning, som dessverre på landsbasis er lav, i underkant av 35%.

I Skien Venstres valgprogram legger vi til grunn at her hvor vi for 100 år siden hadde mer enn 1000 aktive brukerfamilier, er det nå under 200 tilbake . Vi ønsker at sysselsettingen i disse næringene kan opprettholdes - og at det kan bo folk på alle bruka. Det er med på å holde produksjonsmiljøene vedlike, samtidig som det er viktig for å beholde bosetting og et høyt faglig produsentmiljø – og god kvalitet på produktene.

Det er viktig at landbruket gjennom sine driftsformer tar vare på et biomangfold som gjør landbrukets arbeidsplas- ser langsiktige og robuste. Vi mener bøndene har avgjørende innflytelse på sitt nærmiljø og naturmiljøet i kommunen vår.

Vi vil arbeide for at biomangfoldet i kommunen opprettholdes og tas vare på med bevisste tiltak og driftsmetoder i jordbruk og skogbruk. Det samme gjelder næringsbalansen i jord- og skog- bruk som skal hindre forurensing av vassdrag og bidra til å ta vare på utrydningstrua arter.

Venstre i Skien ser verdien av å holde allemannsretten vedlike og også legge til rette for fritidsaktiviteter i skog og utmark. Vi ønsker god forvaltning av jaktbart vilt, elg, hjort, rådyr. Målet om å ha friske bestander er viktig. Venstre vil oppmuntre bøndene til å starte tilleggsnæringer knyttet til mulighetene på bruket og egen kompetanse.

Skien Venstre ser det som særlig viktig å bidra til gode veier, digital infrastruktur og kollektivtrafikk også utenfor sentrumsnære strøk. Det må til for å opprettholde landbruk, annen næringsvirksomhet og gode bomiljøer i bygde-Skien.

Det styrker i sin tur Skien som attraktiv kommune for ulike folk og næringer og bidrar til at vår kommune er en mangfoldig kom- mune man har lyst å flytte til- og
bli boende i.

Hentet fra Skien Venstres program 2023-27