Halden Venstre om skole og barnehage

Haldenskolen

Utdanning er nøkkelen til en bedre framtid. Derfor er utdanning alltid en prioritet for Venstre. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet. Elever har ulike forutsetninger, interesser og behov. Da er det avgjørende at vi skaper en skole som tar hensyn til forskjellene som finnes mellom oss. Venstre sitt mål er å skape en skole som ser alle elever, og som evner å tilby mestring og læringsglede for alle. Venstre vil at alle elever skal kunne oppnå sitt fulle læringspotensial. Både det fysiske og psykiske skolemiljøet skal være trygt, både for ansatte og elever.

Det er i lokalsamfunnene elevene går på skole og lærerne jobber, og det er der man ser enkeltindividets behov. Skolen kan ikke detaljstyres av nasjonale politikere, men må bygges opp gjennom en aktiv skolepolitikk i kommunene. Dette vil Venstre gjøre gjennom å gi sikre full selvbestemmelse over skolestrukturer og sørge for budsjettrammer som gir de ansatte tid og mulighet til å følge opp elevene.

Det er årene i barnehagen og på skolen som legger grunnlaget for hvordan livene våre videre blir. Det er derfor svært viktig at alle har et trygt og godt læringsmiljø. Mobbing tolereres ikke! Men ofte er det vel så mye mobberen som trenger oppfølging som den som blir mobbet. Vi ønsker å styrke kompetansen i skole og barnehage for at riktige tiltak settes inn så tidlig som mulig. Tidlig innsats vil derfor være en god investering i et godt liv, både for elevene, foreldrene, ansatte og medelever.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Mange elever har andre forpliktelser etter skolen og ikke alle foreldre føler at de er kompetente til å bidra på en konstruktiv måte til leksearbeidet. Lekser kan også skape mye friksjon i hjemmet. Halden Venstre ønsker derfor å jobbe for at skoleledelsen arbeider for en enda mer leksebevisst skole.

Mange elever blir også kjørt til og fra skolen, ofte for å få hverdagen til å gå opp for foreldrene. Vi ønsker å se på om det er mulig at skoler i Halden kan bli hjertesoneskoler, i samarbeid med skolens ledelse og ansatte, FAU og elevene selv, der trafikksikkerhet og holdningsskapende arbeid blir enda tydeligere.

Halden har i dag for mange skoler sammenlignet med elevtallet og det koster mye ekstra ressurser. Halden Venstre vil redusere antallet skoler slik at alle elever og ansatte får mer ressurser til undervisning og tilpasning til den enkelte.

For skolen vil Halden Venstre:

 • Avvik i skolemiljøet skal følges opp regelmessig og strukturert.
 • At det er tilgang på riktige og tilstrekkelige ressurser slik at det foretas systematisk kartlegging av alle elevene i Halden-skolen slik at man tidlig oppdager diagnoser som f.eks. lese-, skrive- og regnevansker og autismespekterforstyrrelser eller andre atferdsvansker, og gir tilstrekkelig hjelp med en gang.
 • At læring skal skje i trygge og forutsigbare rammer på skolen. Haldenskolen bør derfor være leksebevisst.
 • Fjerne alt selvpålagt (i Haldenskolen) byråkrati for ansatte.
 • Tilpasse antall skoler til antall elever.
 • Avslutte den ekskluderende praksisen med gudstjeneste i skoletiden.
 • Styrke innholdet i SFO ved hjelp av et tettere samarbeid med frivillige lag og foreninger.
 • Bruke skolen mer aktivt som arena for andre aktiviteter; nærmiljøskole slik som Låby er et eksempel på.
 • Sikre god seksualundervisning for alle barn, slik at de tidlig lærer om egen og andres grensesetting.
 • Styrke laget rundt eleven ved å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer, miljøarbeidere og rådgivere med formell kompetanse.
 • Styrke samarbeidet mellom skolebibliotekene og Halden bibliotek.
 • Alle barn skal få tilpasset opplæring og føle mestring i skolehverdagen. For noen elever kan alternative læringsarenaer bidra til dette.
 • Vurdere om hjertesoneskoler kan være aktuelt for Halden.
 • Halden Venstre ønsker seg et prøveprosjekt i kommunen hvor elever på ungdoms- og videregående skole får begynne senere på skolen.
 • Videreføre arbeidet med skolehager.

Barnehage

Ingen familier er like og barn har ulike behov. Derfor ønsker Venstre et mangfold i barnehagetilbudet, slik at familier kan velge et tilbud som passer for dem og barnet. Å ikke få plass i en barnehage i nærheten av der du bor eller jobber, byr på utfordringer for mange. Det er et kapasitetsproblem som må løses.

Kompetanse hos ledelse, lærere og ansatte, gode inne- og utemiljøer og nok voksne er helt avgjørende for barna. Kvaliteten på barnehagene er det som er viktig, ikke hvem som driver eller eier dem.

Barnehagen er avgjørende for integrering, inkludering og språkutvikling. Det er derfor viktig at kommunen jobber målrettet for å øke graden av deltakelse for barn med flyktning- og innvandrerbakgrunn i barnehagen.

For barnehagene vil Halden Venstre:

 • Ha naturlige utearealer ved hver barnehage.
 • Åpne for at enkelte barnehager kan ha utvidet åpningstid dersom mange foreldre ikke bare jobber på dagtid. Det skal være en øvre grense for hvor lenge barnet kan oppholde seg i barnehagen.
 • Gjennomføre en prøveordning med helge- og nattåpent omsorgstilbud for barn, med en øvre grense for hvor lenge barnet kan oppholde seg i barnehagen, både på kort og lang sikt.
 • Styrke alderstilpasset opplæring for barn om kropp, seksualitet, identitet og følelser fra og med barnehagealder. Blant annet for å lære barn om å sette grenser.
 • Styrke barnehageansattes kompetanse om barn med høyt læringspotensial, slik at alle barn kan få utnyttet sitt potensial.

 

Tilbake til hovedsiden for Halden Venstres program