Kultur, frivillighet, friluftsliv og idrett i Halden

Kultur og frivillighet

Det er mye i kommunen som vi kan være stolte av. Vi har et rikt kulturliv med et splitter nytt bibliotek, stort og variert konserttilbud, Det Norske Blåseensemblet (DNBE), barer med musikk, private kulturnæringer og mye annet. Mange av oss deltar i dette varierte kulturlivet, som næring, som hobby, eller som underholdning. Dette er ting som gjør Halden til en bedre by å bo i. Dette må vi sørge for å utvikle videre.

Kulturskolen spiller en sentral rolle i det lokale kulturlivet og bør være priset og lokalisert på en slik måte at den er tilgjengelig for alle.

Frivillig arbeid er av stor verdi for både lokalsamfunnet og den enkelte. Alle bør få muligheten til å delta i frivillig arbeid. Derfor er det viktig for Venstre at det skal være enkelt å være frivillig, og at frivilligheten har en sterk rolle i lokalsamfunnet.

Halden Venstre vil:

 • Gi mer frie kulturmidler, som i hovedsak skal støtte mangfoldet i kulturlivet i Halden.
 • Gi mer midler til de ordningene med oppstart og videreutvikling av arrangementer i Halden.
 • Videreutvikle Fredriksten festning som både kulturminne og kulturarena.
 • Fortsatt være garantist for at Det Norske Blåseensemblet (DNBE) har base i Halden gjennom tilgang til øvingslokaler og kommunal støtte i henhold til stiftelsesavtalen.
 • Styrke kulturskolen gjennom gruppeundervisning, samarbeid med skolene og utadrettet virksomhet.
 • At en kulturminneplan blir utarbeidet, og ligge til grunn for en offensiv satsning på kulturvern og formidling av Haldens kulturarv.
 • At arbeidet med å utvikle Halden videre, med kvalitet, med vern av kulturminner og for vekst og utvikling ivaretas av en byarkitekt.
 • Gjøre egnede offentlige lokaler tilgjengelige for lag og foreninger på en enkel måte.
 • At kommunen tilbyr livssynsåpne lokaler, slik at mennesker som ikke bekjenner seg til etablerte religioner kan avholde seremonier som bisettelse, konfirmasjon, bryllup, og andre livsbegivenheter i et livssynsnøytralt rom.
 • At kommunen trapper opp rollen som initiativtaker, bidragsyter og samarbeidspartner for frivilligheten.
 • At kommunen samarbeider tettere med mangfoldet av frivillige organisasjoner i utvikling av sine tjenester.
 • At private kulturaktører får forutsigbare rammebetingelser.
 • At Gjellestad utvikles til å bli en besøkssenter.
 • Kulturskolen spiller en sentral rolle i det lokale kulturlivet og bør være priset og lokalisert på en slik måte at den er tilgjengelig for alle.

 

Idrett og friluftsliv i Halden

Halden får snart en splitter ny arena på Os og samtidig er vi svært nærme å bygge en ny svømmehall. Sammen med de eksisterende hallene rundt om i kommunen gjør dette oss bedre rustet til både profesjonell og mangfoldig idrett. Men det må også finnes ressurser og ildsjeler.

Det er også viktig at den uorganiserte idretten får gode kår. Anlegg for dette vedlikeholdes og rustes opp. Friluftsliv kan ikke skje uten natur.

Halden Venstre vil:

 • At kommunen bidrar med en tredel til tippemiddel-anlegg som legger særlig til rette for uorganisert idrett, gir økt mangfold av anlegg og ikke fører til unødig bilbruk.
 • At kommunal driftsstøtte gis til nyetablerte lag og foreninger som gir et økt mangfold av idretts og friluftsaktiviteter i Halden.
 • Jobbe for at idrettsfag-linja på Porsnes styrkes.
 • Holde tett dialog opp mot HiØ avdeling Remmen med tanke på nye studietilbud innen idrettsfag.
 • At kommunal driftsstøtte gis til lag og foreninger som jobber aktivt med å inkludere barn i familier med dårlig råd og med integreringsarbeid.
 • At stier tilgjengeliggjøres, vedlikeholdes, sikres og merkes.
 • At anlegg, lekeplasser og parker er vedlikeholdt.
 • Å utfase granulat på kunstgressbaner for å hindre forsøpling.
 • Styrke samarbeidet med Halden Idrettsråd, kulturrådet, Inspiria og andre aktører.
 • Sørge for at ny svømmehall blir bygget så snart som mulig og helst før avvikling av anlegget på Remmen.
Tilbake til hovedsiden for Halden Venstres program