Miljø og klima i Halden

Vi skal ta vare på naturen

Klimakampen er i bunn og grunn en frihetskamp. Det handler om å gi barna mulighet til å leve et godt og trygt liv nå og i framtiden. Vi må ta vare på naturen og alle de godene kloden som økosystem tilbyr oss, slik som mat, rent vann og ren luft. Venstre vil at det skal være enkelt, både for lokalsamfunn og enkeltmennesker, å bidra i klimakampen og leve et godt liv med et lite miljøavtrykk.

Kampen for å kutte klimagassutslipp er like viktig lokalt som nasjonalt. Det er summen av små og store grønne handlinger og tiltak som vil gjøre Norge klimanøytralt. For Venstre er det viktig at alle lokalsamfunn bidrar i klimadugnaden ved å kutte utslipp der de kan. Våre folkevalgte stiller derfor til valg for å kutte lokale klimagassutslipp. Vi vil gjøre det enklere å ta grønne valg, slik at lokalsamfunnene våre aktivt bidrar til at vi når målene i Paris-avtalen.

Både miljø og klima setter rammer for alt vi er og alt vi gjør. Alt vi mennesker gjør påvirker naturen og miljøet rundt oss. Ny kunnskap om arealbrukens betydning for klima, miljø og natur gjør at vi må være strengere når vi forvalter kommunens 3000 kvadratkilometer med areal. Vi mener at uberørt natur og dyrka mark skal bevares så langt det går. Det er derfor viktig at vi gjør så få inngrep i naturen som mulig. Vi vil jobbe for at vei, boliger og næring legges til områder der naturen ikke blir berørt.

Vi må også forberede oss på at det blir varmere, våtere, tørrere og mer ekstremt vær. Vi må planlegge infrastruktur for denne virkeligheten.

Vi vil sikre at naturen ikke taper for ethvert byggeprosjekt. For å hindre naturtap, vil vi kartlegge områdene i kommunen, og arbeide for at klimaregnskapet inkluderer et naturregnskap over naturområder som er gått tapt eller forsøkt tilbakestilt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Halden Venstre vil:

 • Prioritere å skjerme naturen når det er konflikt mellom naturhensyn og utbygging.
 • Der det gis tillatelse til bygging skal det stilles vilkår som sikrer minst mulig nedbygging av natur.
 • Prioriterer insektsvennlighet og ulike tiltak som fremmer dette, slik som å så engfrø, og arbeide for at monokulturer begrenses.
 • At Halden kommune utvider avløpsrensingen med nitrogen- og fosforfjerning for å skåne miljøet i fjorden.
 • Tilføre ytterligere virkemidler for å styrke Halden sin sykkel- og gåstrategi. Det innebærer mer sykkelvei og bedre tilpasset kjøremønster for syklister i allerede eksisterende sykkeltraseer.
 • Fortsette arbeidet med å forhindre matsvinn.
 • At kommunen skal stille tydelige krav til sine avtaleparter og tilbydere med tanke på klimaavtrykk.
 • At Halden, i egen drift, er en klimanøytral kommune innen 2030.
 • At Halden blir et nullutslippssamfunn før 2050.
 • At alle offentlige nybygg skal ha den høyeste miljøstandarden mulig i henhold til de anerkjente standardene ISO og BREEAM.
 • At nybygg primært skal skje i allerede etablerte nabolag
 • At kommunen skal stoppe bruk av engangsplast, engangskopper og engangsservise i all virksomhet.
 • At Haldens forskrifter endres med sikte på å forby privat fyrverkeri i hele kommunen.
 • Styrke jordvernet.
 • Gjenåpne bekker og elver som er lagt i rør for å bidra til naturlig infiltrasjon og kapasitet ved store nedbørsmengder.
 • At Haldens befolkning må få sikres bedre tilgang til vann og sjø gjennom brygger, stier og strender som ryddes og vedlikeholdes.
 • Begrense lysforurensning i gater og mark, for eksempel ved automatiske lyssensorer, lavere effekt eller rettet lyskaster.
 • Mender det er godt miljøvern og økonomi å ta vare på hus og eiendommer. Vi vil derfor styrke vedlikeholdet av kommunale bygg.
 • At klimaplanene følges opp.
 • Styrke kommunens satsning på biologisk mangfold, bekjempelse av fremmede arter, restaurering og reetablering av natur. Samarbeid med eksterne parter vil være viktig.
 • Jobbe med de andre kommune rundt Oslofjorden for å verne fjorden.
 • Vurdere å innføre en arealavgift ved alle prosjekter der natur og matjord bygges ned. En evt. avgift øremerkes natur- og miljøtiltak.
 • At kommunen fortsetter å jobbe for å bli en «bærekraftskommune» i tråd med FNs 17 bærekraftsmål.
 • Støtte opp om at Intercity-sporet kommer på plass så fort som mulig, og at prosessen følges aktivt opp fra kommunens side.
 • Tilføre ytterligere virkemidler for å styrke klimabudsjett, klimaregnskap, arealbudsjett, arealregnskap og naturregnskap, og sørge for at dette legges til grunn for behandling i alle relevante saker.
 • At kommunen skal være en pådriver når det kommer til å gjenbruk, ombruk, reparasjon og gjenvinning.
 • Tilby kursing i beredskapshager og opprette frøbibliotek etter modell fra Moss med tanke på å øke matvareberedskapen.
 • Jobbe for et bærekraftig skogbruk i kommunen.
 • Forby flatehogst.

Samferdsel

Hjulene på bussen går rundt og rundt, men vi skulle gjerne sett at de gikk enda mer. Busstilbudet har blitt bedre de siste årene, men vi ønsker gjerne at de skal bli enda bedre. Først og fremst ved å forsøke å finne flere ruter slik at det blir færre melkeruter rundt om i byen.

Vi vil fortsette å arbeide med delingsinitiativene som SmartCity og kommunen driver med.

Vi ønsker også en kommune som er proaktiv opp mot fylke og regjering. Tog-satsingen må ikke stoppe opp. Vi bør sikre togsporene ytterligere, slik at togene kan gå oftere, og senke reisetiden fra Halden til Oslo og videre til Göteborg. Halden er veien til Europa.

Halden Venstre vil:

 • At alle nye, offentlige kjøretøy skal være elektriske og at alle nye, offentlige anleggsmaskiner skal være elektriske så langt det er mulig.
 • At nye større, byggeprosjekt skal ha krav om ladeplasser for el-bil.
 • At Halden kommune er en proaktiv aktør for å sikre mer og raskere togutbygging.
 • Vurdere om autonome ferger innover Iddefjorden og utover Ringdalsfjorden for å knytte f.eks. Ystehede, Sponvika eller Svalerødkilen til Halden sentrum.
 • Etablere gjennomgående sykkelruter for å kunne erstatte arbeidsreise (fra bil til sykkel).

 

Tilbake til hovedsiden for Halden Venstres program